Category: "Uutiset"

Videoita ja Kirjallista tietoa Päällikkö virkamies rikoksista.

December 13th, 2017

Video linkki 2: https://www.youtube.com/watch?v=tabn2NAkcaE
Video linkki 1: https://www.youtube.com/watch?v=F3j7gn79HfE

Laaja kirjallinen seloste päällikkö virkamies rikoksista:

http://emeritus-keksija.blogspot.com/

Video linkki Päällikkö virkamies rikokset.

December 13th, 2017

Linkistä löytyy you tube video: Arto Lauri 239 Rainer Partanen

Jatko osa: Arto Lauri 239 Q&A Rainer

Lisäksi on monta muuta virkamies rikosta tässä asiassa jotka tuodaan esille laajassa selostuksessa: http-emeritus-keksija-blogspot-com?blog=1

Valtiopetokset Suomessa.

November 18th, 2017

Valtiopetokset Suomessa

Valtiopetokset lyhyesti kerrottuna
Valtiopetoksella tarkoitetaan Suomen valtiosäännön eli perustuslain (hallitusmuoto) muuttamista laittomasti. Valtiopetos on rikos, joka ei vanhene. Lähde: Suomen Laki I 1989:

"Rikoslaki
8 Luku" (sivu 1447):

"1§ Vanhentumisesta"

"Syyteoikeus rikoksesta, josta säädetty kovin rangaistus on elinkautinen vapausrangaistus, ei vanhennu."
"11 Luku. Valtiopetoksesta" (sivu 1449):

"2 §. (21.4.1894) Joka, aikoen: "
Kohta:

"3) laittomalla tavalla kumota tahi muuttaa hallitusmuodon, tekee teon, jolla hän aikomuksensa toteuttaa taikka sitä yrittää, rangaistakoon valtiopetoksesta elinkaudeksi taikka vähintään kahdeksaksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi."
Presidentinvala

"Minä Mauno Henrik Koivisto, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä."
Suomessa tapahtuneet valtiopetokset

ETA:an ja EY:hyn/EU:hun liityttäessä tapahtui dokumentein todistettuna kaikkiaan kolme valtiopetosta.

Kyseiset valtiopetokset ovat presidentti Koiviston määräysten seurausta, koska Hallitusmuodon (HM) 33 §:n mukaan presidentti määräsi ulkopolitiikasta. Kaikki kolme valtiopetosta liittyvät EY-politiikkaan eli ulkopolitiikkaan.

Huomattakoon, että tapahtuneiden valtiopetosten vaatimisessa selvitettäväksi ei ole kysymys EY-/EU-kriittisyydestä. Selvittämisen kohde on Suomen silloisen korkeimman valtiojohdon eli presidentti Koiviston valtiopetoksellinen toiminta.

 1. Koiviston konklaavi

Presidentti Koivisto järjesti 6.5.1992 Linnassa oikeuspoliittisen seminaarin, jonka seurauksena Hallitusmuodon 2 §:ään kirjoitettu vallan kolmijakoon liittyvä tuomioistuinlaitos lakkasi olemasta riippumaton.

Oikeuspoliittista seminaaria on kutsuttu Koiviston konklaaviksi, koska presidentti Halonen päätti määrätä (Koiviston pyynnöstä) seminaarin asiakirjat salaisiksi Kultarannassa 30.7.2002 allekirjoittamallaan kansliapäätöksellä.

Seminaarin järjestämisen taustalla olevat asiat ovat selvinneet. Syynä oli ETA-sopimuksen (Porton sopimus 2.5.1992) liitteeseen sisältyneen pankkien vakavaraisuusdirektiivin ehtojen laittomista täyttämismenettelyistä. Ehtojen täyttämismenettelyä varten perustettiin tammikuussa 1992 Suomen Pankin johtokunnan jäsenen Sirkka Hämäläisen johdolla ryhmä, jonka toimenpiteet valmistuivat 16.3.1992. Valtioneuvosto ja Suomen Pankki tekivät 18.3.1992 poliittisen sopimuksen keinojen käyttöönottamisesta.

Kysymys oli pankkien laittomasta EMU-kuntoon saattamisesta lainaa ottaneiden kustannuksella. Kuinka sattuikaan, Korkein Oikeus teki 3.4.1992 ratkaisun (KKO 50:1992), jolla se totesi yhden jo käyttöönotetun keinon eli Tampereen Alue-Säästöpankin yksipuolisen koronnoston laittomaksi menettelyksi.

ETA-sopimuksen liitteeseen Suomea koskevan mukautusmääräyksen vuoksi presidentti Koivisto halusi pankit EMU-kuntoon sopimuksen liitteeseen kirjoitettuun määräaikaan mennessä.

Koivisto katsoi, että pankkien vakavaraisuuden nostaminen Ruotsin mallilla oli kyseisen määräajan vuoksi poissuljettu vaihtoehto, sillä ETA-määräyksen aika olisi loppunut kesken pelastamalla pankit lainaa ottaneiden avulla, lainaehtoja joustamalla. Koiviston haluaman menettelyn seurauksena syntyi taloudellinen lumipalloefekti, joka johti Suomen itsenäisyyden ajan suurimpaan talouskatastrofiin.

Kaikki tapahtui vain siksi, että presidentti Koivisto halusi ETA-/EY-ehdot täytettäväksi niin nopeasti kuin mahdollista. Koivisto halusi ETA-/EY-jäsenyyden lainaa ottaneiden kustannuksella.

Kaikenkaikkiaan 1990-lama seurauksineen kosketti ja koskettaa edelleen kaikkia suomalaisia.

 1. Salainen EMU-varauma

Suomen markan hävittämiseksi Hallitusmuodon 72 §:stä ei olisi EU-liittymislain hyväksymisen yhteydessä löytynyt tarvittavaa 5/6 kiireellisyysenemmistöä. Niinpä EU-ministeriryhmä tekaisi Suomelle EMU-varauman, jotta syntyisi mielikuva, että eduskunta saisi myöhemmin päättää euroon liittymisestä.

Lakiesitystä markasta luopumiseksi ei kuitenkaan ole koskaan annettu ja EU:lle on (Lähde: EY:n virallinen lehti) valehdeltu, että Suomen perustuslaki ei ole ristiriidassa euro-säädöstön kanssa.

Ulkoministeriön EMU-varaumapöytäkirja 16/1993 20.12.1993 on määrätty salaiseksi. Korkein Hallinto-oikeus vahvisti 17.10.2000 pöytäkirjan salassapidon ratkaisulla dnro 279/1/00, taltionumero 2608 suojellakseen valtiopetokselliseen toimintaan osallistuneita.

Allekirjoittanut sai otteen pöytäkirjasta jo 1.12.1999.

Tunnustuksia

Esko Aho joutui samana päivänä (1.12.1999) myöntämään, että Suomen Hallitusmuodon mukainen rahayksikkö on edelleen markka.

Esko Ahon hallitus oli tekaistulla EMU-varaumalla siirtänyt ongelman seuraavalle hallitukselle. Lipposen hallitus äänestytti eduskuntaa huhtikuussa 1998 lakiesityksen sijasta tiedonannosta, jolla perustuslakia ei muuteta.

Juha Korkeaoja on 25.10.2001 myöntänyt SataSetu-lehdelle, ettei markasta luopumisesta ole lakia.

Kuva lehtileikkeestä:

Toimi Kankaaniemi, joka oli ministerinä mukana EMU-varaumakokouksessa, on 29.8.2012 tunnustanut Uuden Suomen blogissa:

Screen Shot 2015-03-24 at 14.42.46

Screen Shot 2015-03-24 at 14.43.37

Tunnustuksen osoite:
http://kalevikannus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/115434-%E2%80%9Ceurooppa-py...

Valtiopetokset on vaadittava käsittelyyn, sillä tässä taloustilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin omaan raha- ja talouspolitiikkaan sekä Suomen Pankin keskuspankkirahoitukseen palaaminen.

Muuta vaihtoehtoa ei ole.

Tämä on Suomen sisäinen asia, asia, jossa ei EU:n mielipidettä tarvita.

Ks. Salaisen EMU-varauman asianosaiset osoitteesta http://jormajaakkola.fi/EMU-petos

Kaksi ajankohtaista kysymystä:

Miksi Ruotsi saa katsella euro-kriisiä sivusta? Ja miksi Ruotsi saa tehdä itsenäiset ratkaisut valtiontaloutensa kuntoon saattamiseen ja vientiteollisuutensa kilpailukyvyn ylläpitämiseen?

Ks. Miten Ruotsin ja Suomen varaumat erosivat? http://jormajaakkola.fi/Miten%20varaumat%20erosivat

 1. ETA-jäsenyys

Jo ETA-jäsenyyden voimaansaattamisessa 27.10.1992 tapahtui valtiopetos. ETA-jäsenyys merkitsi silloisen EY-säädöstön voimaansaattamista Suomessa. Oliko tämä yllätys?

Hallitusmuodon 1 ja 2 pykälät menettivät valtiosääntöoikeudellisen sisältönsä jo ETA-sopimuksella. Eduskunnan pöytäkirja kertoo, että kansanedustajien Sulo Aittoniemen ja Sauli Niinistön mielestä vain 2 % kansanedustajista tiesi ETA-sopimuksen sisällöstä. Eduskunta hyväksyi lain, jonka sisällöstä se ei ollut tietoinen.

Myös Koiviston konklaavin taustalla ollut pankkien vakavaraisuusdirektiivin mukautusmääräys oli ETA-sopimuksen liitteessä. Kuka tästä tiesi?

Lue tarkempi selvitys Koiviston konklaavin taustasta http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi

Keskustelua aiheesta http://www.promerit.net/2015/01/koiviston-konklaavi/

Saadaksesi lisäinformaatiota tiivistelmästäni, tulevan selvitykseni sisällöstä klikkaa Perustuslain EY-mukautus-selvitykseeni;

http://jormajaakkola.fi/perustuslain%20EY-mukautus

Päivitetty 24.3.2015

Jorma Jaakkola

jorma.a.jaakkola(a)gmail.com

044-565 9234

Valtiopetokseen liittyvää selontekoa.

November 18th, 2017

Kooste Sauli Niinistön puheista ja Suomen perustuslaista

Tervetuloa lukemaan tekstejä, joista kokoomuslainen voi olla ylpeä!

Ensinnäkin on hienoa todeta, että istuva Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on kansanedustajana ollessaan ajatellut ja puhunut itsenäisesti! Eduskunnan pöytäkirjaan nimittäin on kirjattu koko joukko kansanedustaja Sauli Niinistön puheita, joista kokoomuslaisena voin olla ylpeä.

Tässä on todella hieno sitaatti Eduskunnan pöytäkirjasta sivulta 2718, keskiviikkona 17.6.1992:

Ed. Niinistö: Arvoisa puhemies!

Olen useaan otteeseen parin viime vuoden aikana tässäkin salissa todennut, että EY-jäsenyys tulee merkitsemään dramaattista muutosta suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ja että tuo dramaattinen muutos väistämättä heijastuu myös suomalaiseen poliittiseen järjestelmään. EY-selonteko osoittaa, että näin tulee käymään.

Tässä tilanteessa kannattaa esittää yksi kiteytetty kysymys, ja se on se, minkälaisen arvon me Suomessa annamme omille perustuslaeillemme. Nimittäin EY-jäsenyyden myötä me annamme EY:n oikeusjärjestykselle, EY-oikeudelle, erittäin suuren arvon. Me annamme sille niin suuren arvon, että me sitoudumme siihen, että jos Suomessa on tullut säädettyä EY-oikeuden kanssa ristiriidassa oleva laki, EY-tuomioistuin saa soveltaa suoraan EY-oikeutta, siis mitätöidä sen suomalaisen eduskunnan ratkaisun, joka on ristiriidassa EY:n käsitysten kanssa. EY-tuomioistuin voi suoran oikeusvaikutuksen periaatteen vuoksi soveltaa suomalaiseen asiaan suoraan EY-oikeutta, olipa suomalainen laki minkä sisältöinen tahansa, kunhan se vain on ristiriidassa EY-lain kanssa. Tämä on peruslähtökohta. Miten tämä liittyy suomalaisten perustuslakien kunnioittamiseen? Se liittyy sillä tavalla, että Suomessa ei ole mahdollisuutta kontrolloida tämän talon työtä sillä tavalla, että jos täältä sattuu lipsahtamaan ulos laki, joka on Suomen valtiosäännön kanssa ristiriidassa, siihen voisi joku vedota.
Se on suorastaan perustuslaissa kielletty.”

Toinen sitaatti samasta Niinistön puheesta:

“Lakivaliokunnan puheenjohtaja Henrik Lax jo totesi, että lakivaliokunnassa kiinnitettiin tähän seikkaan EY-selonteon johdosta annetussa mietinnössä vakavaa huomiota eikä todella aiheetta. Ehkä myös perustuslakivaliokunnan olisi tullut tämä seikka tässä yhteydessä huomata. Lakivaliokunta totesikin, että EY-jäsenyyshakemusta varten on tehtävä valtio-oikeudellinen asiantuntijaselvitys, jolloin on kiinnitettävä huomiota lakien perustuslainmukaisuuden tutkimisessa tapahtuvaan normihierarkian vinoutumiseen ja selvitettävä, onko meillä tarvetta järjestää uudelleen lakien säätämisjärjestyksen ja perustuslainmukaisuuden tutkiminen. Ehkä sanonta ei ole kovin onnistunut. Ei se ainakaan helposti aukea, mutta kuvailin äsken, mistä on kysymys siitä, voiko Suomen kansalainen vedota suoraan perustuslakiin silloin, kun hän hakee perustuslakiin kirjoitettuja perusoikeuksiaan, joista niin paljon puhutaan.
On jokseenkin hämmästyttävää, että ulkoasiainvaliokunta poisti lakivaliokunnan esityksen. Kysymys ei ollut ulkoasiainvaliokunnassa vahingosta vaan tietämäni mukaan tietoisesta ratkaisusta.“

Seuraavaksi sitaatti seuraavasta puheenvuorosta (ed. Sirkka-Liisa Anttila):

“Kahdeksan vuoden kokemuksella voin todeta, että ei ole kovin epätavanomaista, että hallituksen suunnalta tulee viestejä, että tietyllä tavalla perustuslakeja pitää tulkita, jotta päästään siihen lopputulokseen, joka on ollut hallituksen tarkoitus.”

Toinen sitaatti, joka vahvistaa Niinistön käsityksen valiokuntia ohjaavasta toiminnasta:

“Ed. Aittoniemi (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! Olen ulkoasiainvaliokunnassa vastustanut lakivaliokunnan näkemysten poistamista. Siellä oli eräs henkilö sanelemassa näitä asioita sillä tavalla kuin niiden hänen mielestään piti olla. (Ed. Tuomioja: Kuka saneli?) – Kyllä siellä on oltu sanelemassa. – (Ed. Tuomioja: Höpö höpö!)”

Erikoista on myös se, että Maastrichtin sopimuksen määräykset sisältänyt 9.1.1992 eduskunnalle annettu valtioneuvoston selonteko oli edellä olevan sitaatin päivänä, siis 17.6.1992, eduskunnan palautekeskustelussa, kun vasta samana päivänä eduskunta sai Euroopan talousalueen perustamissopimuksen (ETA-sopimuksen) lähetekeskusteluun.

Eduskunta oli tullut tietämättään hyväksyneeksi Maastrichtin sopimusvelvoitteet jo 18.3.1992 ns. EY-jäsenyyshakemusäänestyksessä.

Tuskin kukaan kansanedustajista kesäkuussa 1992 tai edes ETA-sopimusta 27.10.1992 hyväksyessään oli ymmärtänyt, että presidentti Koivisto oli jo 18.3.1992 parlamentarisoinut tahtonsa Suomen perustuslain vastaiseen EY-jäsenyyteen (Maastrichtin sopimusvelvoitteisiin jo etukäteen) pelkällä hallituksen luottamuslauseäänestyksellä.

Tuo äänestys oli demareiden kirjoittama äänestysnäytelmä, jossa vastaan äänestäneillä kansanedustajilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin painaa tyhjää!

Kansanedustaja Sauli Niinistö oli kesäkuussa 1992 esittänyt pontta valtiosääntöoikeudellisesta asiantuntijaselvityksestä, mutta Niinistön ponsi hävisi äänestyksessä.

Kun Euroopan talousalueen perustamissopimus 27.10.1992 eduskunnassa hyväksyttiin, menetti Suomi valtiosääntöoikeudellisen suvereniteettin tämän kansanedustaja Sauli Niinistön eduskunnassa pitämän kriittisen puheen mukaisesti:

“Tämä Eta-sopimus on superlaki, joka väistämättä ulottaa vaikutuksensa myöskin suomalaisiin perustuslakeihin ja erityisesti suomalaisten perusoikeuksiin. Nimittäin Eta-säännökset – liki kaikentasoiset, mm. pöytäkirjan liitteet – saavat tässä lakipaketissa olevan voimaanpanolain perusteella hyvin korostetun aseman. Jokainen suomalainen, joka soveltaa suomalaista lakia, siis viranomainen, joka tehtävästä riippumatta soveltaa suomalaista lakia, on nimittäin velvollinen olemaan soveltamatta sitä, jos se on ristiriidassa jonkun asteisen Eta-sopimukseen sisältyvän säännöksen kanssa, mm. pöytäkirjan liitteiden kanssa.”
Kansanedustaja Tarja Halonen vastaa Niinistön vaatimukseen totuuden paljastavalla puheella, joka löytyy Eduskunnan pöytäkirjan sivulta 4005:

“Ed. Halonen (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minä puolestani pidin ed. Niinistön puheessa nimenomaan sitä puolta parhaimpana, että hän esitteli ongelman eikä ollut lyönyt ennalta ratkaisua kiinni siitä, mikä on oikea vastaus. Me olemme nähneet aivan liian monta sellaista komiteaa, toimikuntaa ja työryhmää viimeisten parin vuoden aikana, joille on valmiiksi tavallaan annettu ratkaisu ja työryhmän tai komitean tehtävänä on ollut ainoastaan enää laatia perustelut sille jo valmiina olevalle ratkaisulle.”

Sitaatti Ed. Sauli Niinistön vastauspuheenvuorosta ed. Haloselle:

"On syytä saada täysi selvitys joka ainoasta vaihtoehdosta, koska - en ollenkaan kielläkään sitä - sillä on hyvin syvällisiä vaikutuksia valtiosääntöön, päädyttiinpä mihinkä variaatioon tahansa. Sillä on ihan yhtä lailla huomattava perustuslakien arvoa nostava merkitys kuin näillä kansainvälisillä sopimuksilla on ollut sitä alentava merkitys niin kauan kuin meillä normikontrollia sisäisesti ei ole järjestetty."
Halosen käyttämä puheenvuoro oli paljastava! Presidentti Koivisto oli asettanut valmiilla ratkaisulla ohjeistetut komiteat ja ryhmät, esimerkiksi

 1. perustuslakikomiteat Suomen perustuslain EY-mukaistamiseksi
 • Sirkka Hämäläisen johdolla toimineen ryhmän – ETA-sopimuksen liitteisiin kirjoitetun pankkien vakavaraisuuteen liittyvän mukautusmääräyksen toimeenpanemiseen.

Niinistö mainitsi puheessaan, että ETA-sopimuksen liitteetkin ovat Suomen perustuslain yli menevää EY-säädöstöä. Näin todellakin oli. Vuoden 1989 EY-säädöstöä koskien oli Suomen ETA-mukautusvaatimukseksi kirjoitettu liite, josta vain presidentti Koivisto ja sisäpiiri tiesi.

Liitteeseen kirjoitun vaatimuksen seurauksena, lyhyesti ilmaistuna, presidentti Koivisto ajautui valtiopetokseen – Koiviston konklaaviin eli oikeuslaitoksen riippumattomuuden riisumiseen.

Hallitusmuodon 1 ja 2 §:t menettivät valtiosääntöoikeudellisen sisältönsä. Tapahtui valtiopetos.

Kansanedustaja Tarja Halonen tuli paljastaneeksi, että perustuslakikomiteat perustettiin valmiiksi annettujen ratkaisujen perustelemista varten. Suomen perustuslaki oli ulkopolitiikasta määränneelle presidentti Koivistolle ongelma.

Ensimmäinen eli maaliskuussa 1989 perustettu komitea teki isänmaallista työtä saattaen Suomen markan hallitusmuodon 72 §:ään. Suomen markan saisi poistettua Hallitusmuodosta vain vaikeutetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tämä lisäsi presidentti Koiviston ongelmia. Asia päätettiin ratkaista salaisessa EMU-varaumakokouksessa 20.12.1993.

Tarja Halosen paljastamana perustuslakikomiteoiden tehtävänä oli perustella valmiiksi annetulla ratkaisulla perustella esitykset eduskunnan määrävähemmistön poistamiseksi ja "eduskunnan EY-päätösvallan turvaamiseksi".

Samaan laittomuuteen liittyy Suomen Pankille kuuluneen markan ulkoisen arvon päätösvallan hävittämisestä. Kysymyksessä on valtiopetos, koska kyse on Suomen Pankin toimivallan muutoksesta.

Presidentti Koiviston suunnittelema silmänkääntötemppu ei onnistunut markan hävittämisessä. Eduskuntaa harhautettiin, jolloin lakiesitys jäi antamatta.

Tässä tapahtui dokumentein todistettava valtiopetos.

Koivisto taustaohjaajana

Valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki kertoo julkaisussaan “Euroopan unioni ja Suomen valtiosääntö“, että presidentti Koivisto jätti tietoisesti EU-jäsenyyttä koskevan aloitteellisuuden ministeristölle ja keskittyi itse pitämään huolta siitä, että valtakunnan käytettävissä säilyisi useita integraatiovaihtoehtoja. Samalla presidentti-instituution profiili pidettiin matalana.

Jyränki kertoo, mitä presidentti Koivisto puhui pääministeri Aholle 20.12.1991.

Jyrängin kertomaa täydellisempi sitaatti löytyy Koiviston muistelmista “Historian tekijät Kaksi kautta II. Tässä ko. sitaatti Koiviston kirjasta sivulta 534 alkaen:

“ETA-neuvottelut saatiin ensimmäisen kerran päätökseen 22. lokakuuta 1991. Sittemmin EY-tuomioistuimen tulkinnan vuoksi neuvottelut jouduttiin vielä käynnistämään uudelleen. Tulokseen päästiin helmikuussa 1992. Tämäkin neuvottelutulos jouduttiin vielä käymään uudelleen läpi, kun Sveitsi hylkäsi ETA:n kansanäänestyksessään. Lopullisesti ETA-sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 1993 ja ETA tuli voimaan vuoden 1994 alussa. EY päätti joulukuun 9. päivänä 1991 huippukokouksessaan Maastrichtissa asettaa yhteisön tavoitteeksi kiinteämmän raha- ja talous- sekä poliittisen unionin. Kokouksessa otettiin myös myönteinen kanta yhteisön laajentumiseen. Jäsenyysneuvottelut ilmoitettiin voitavan aloittaa seuraavana vuonna.

Joulukuun 20. päivänä keskustelin tilanteesta Ahon kanssa.
Sanoin: “Mitä olen omalta osaltani pyrkinyt aikaansaamaan, on se, ettei haaskattaisi vaihtoehtoja. Välillä oli vaara, että ETA-hommaan ei suhtauduttaisi vakavasti. Halusin korostaa sen merkitystä, sitä, että se kuitenkin on hyvin tärkeä aikaansaada. Se on turvallinen vaihtoehto siinä tapauksessa, että muut vaihtoehdot jäävät toteutumatta.

Toinen peruslähtökohta minulla on ollut pyrkiä kaikin keinoin välttämään sitä, ettei tasavallan presidentin asema ja päätöksenteko tulisi tarpeettomasti esille.

Asiaa pitäisi kaikin tavoin pyrkiä hoitamaan parlamentaarisesti sillä tavalla, että hallitus asiaa käsittelee. Tietysti on hyvä, että minäkin olen tietoinen, mitä tapahtuu. Jos näyttäisi siltä, että tapahtuisi jotakin, joka minusta olisi vähemmän perusteltua, niin sitten minä sanoisin.

Näkemykseni on, että ratkaisevat päätökset tehdään aika pian.”

Toinen kohta Koiviston muistelmista (sivu 435):

“Kun hallitus on ottanut kantaa, sen jälkeen minäkin voisin hallituksen kantaa tukea. Mutta en välittäisi antaa aihetta semmoiseen kuvaan, että meillä hoidettaisiin asiaa toisin kuin parlamentaarisessa järjestyksessä.”
Kyse on ollut kaikesta muusta kuin parlamentarismista. Hallitusko edustaisi parlamentarismia?

Paljastava sitaatti Koiviston muistelmat (24.2.1992) "Historiantekijät" sivu 544:

“Helmikuun 24. päivänä kirjasin ajatuksiani:
“Hallituksen on koetettava sopia keskuudessaan.
Tiedonanto: luottamuskysymys hallitukselle eduskunnalta.
(Eduskunta ei voi antaa epäluottamuslausetta tasavallan presidentille.)
Pidätän itselläni tilaisuuden maan kansainvälispoliittisen aseman määrittelyyn. Teetän omia selvityksiäni. Käyn omia keskustelujani, myös siitä, miten päätöksentekojärjestelmäämme olisi tarkoituksenmukaista muuttaa.” ”
Kysymys olikin demokratianäytelmästä, jota presidentti Koivisto käsikirjoitti ja ohjasi.

Koivisto antoi pääministeri Aholle ohjeita. Koivisto kertoo muistelmissaan sivulla 540;

1) presidentinesittelyn yhteydessä 17. tammikuuta 1992:

"Sovimme Ahon kanssa, että hän puhuu ministereiden ja virkamiesten kanssa ja selvittää neuvottelujen lähtökohta-asetelmat ja että minä en puhuisi asiasta muiden kuin hänen kanssaan."
2) tavatessaan Esko Ahon 30. tammikuuta 1992:

"Neuvoin, että viikon sisällä olisi hallituksen otettava asiaan kantaa, esimerkiksi niin, että hallitus ilmoittaisi antavansa asiasta eduskunnalle tiedonannon. "Keskustelu ei enää tästä eteenpäin mentäessä mitään asiaa paranna." Lupasin hallitusta tässä asiassa tukea puheessani valtiopäivien avajaisissa perjantaina, 7. helmikuuta. "Minusta olisi kaikkein tyylikkäintä, että toteaisin, että hallitus on periaatteessa tällä linjalla."

EY-jäsenyys muodosti valtiopäivien avajaisissa pitämäni puheen pääsisällön. Siteeraan puheeni tämän osan kokonaisuudessaan:

"Yhdentyminen etenee Länsi-Euroopassa ja meidänkin on tehtävä oma valintamme.

Hallitus antoi tammikuussa selonteon mahdollisen EY-jäsenyyden vaikutuksista Suomen kannalta. Hallitus aikoo edelleen noudattaa nopeata aikataulua ja valmistelee tiedonantoa, jolloin eduskunta saisi tilaisuuden lausua käsityksensä jäsenanomuksen jättämisestä."

Sitaatissa on vain Koiviston puheen alku.

Vaiettua totuutta putkahteli esille Yle Radio 1 Ykkösaamussa 28.2.2014.
Erkki Liikanen on toimittaja Jari Korkin haastattelussa kohdasta 23.40 lähtien.

Linkki Ylen areenaan http://areena.yle.fi/radio/2193595

Korkki aloittaa haastattelun kertomalla, että Suomi hyväksyi Maastrichtin sopimuksen maaliskuussa 1992.

Liikanen jatkaa, että jäseneksi pyrkivän pitää hyväksyä laki ja oikeus, se on lähtökohta.

Missä on muualla on kerrottu, että Suomi hyväksyi Maastrichtin sopimuksen jo maaliskuussa 1992?

Vastaus löytyy Eduskunnan pöytäkirjasta 16.3.1992 sivulta 480, jossa pääministeri Esko Aho sanoo:

“Integraatio on edistynyt ja edennyt Euroopan yhteisössä vaiheittain syventyen ja laajentuen.
Maastrichtin sopimuksella jäsenmaat kehittivät yhteisöä uuteen vaiheeseen kohti taloudellista ja poliittista unionia. Pyrkiessään EY:n jäseneksi Suomi on valmis hyväksymään yhteisön nykyisen säännöstön, Maastrichtin sopimuksen sisällön ja Euroopan unionin päämäärän.”
Keskeinen EY-neuvottelija Antti Kuosmanen kertoo hätäisesti pois myynnistä vedetyssä EU-kirjassaan “Suomen tie EU:n jäseneksi” luvussa “1.5. Jäsenyys tavoitteeksi”, sivulla 16:

” Pääministeri Ahon puhe eduskunnalle 16.3.1992 tiedonannon johdosta käydyn keskustelun aluksi oli yksi jäsenyysprosessin virstanpylväitä. Sitä ei ollut suunnattu vain eduskunnalle, vaan mitä suurimmassa määrin myös tuleville neuvottelukumppaneille EY:ssä. Siinä viestittiin, että Suomi jäsenyyttä hakiessaan hyväksyi Maastrichtin sopimuksen samoin kuin EY:n “acquis’n” ja “finalite politique’n” (näiden termien sisällöstä tulee enemmän puhetta tuonnempana).”

Kuosmanen määrittelee kirjassaan kyseisen termistön. Luvussa “Arki alkaa – screening”, sivulla 27 Kuosmanen kirjoittaa:

“Avausistunnossa alkoi jäsenyysneuvottelujen arki. Niiden ensimmäinen vaihe oli EY:n acquis’n tutkinta eli “screening”.
Acquis-sanasta en ole nähnyt kunnollista käännöstä mihinkään muihin kieliin, enkä varsinkaan suomeen. Se on partisiipin perfektimuoto ranskan kielen verbistä “acquerir”, saavuttaa. Kyse on siis kaikesta siitä, mitä EY ja sittemmin EU on saavuttanut.”

Mitä acquis tarkoittaa EU-lainsäädännössä?

Vastaus löytyy erittäin hyvin ilmaistuna sivustolta: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_fi.htm

“Acquis communautaire

Acquis communautaire eli yhteisön säännöstö on yhteiset oikeudet ja velvollisuudet sisältävä oikeusperusta, joka sitoo kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita yhteisesti. Jatkuvasti kehittyvään acquis communautaireen kuuluu:

 • perussopimusten sisältö, periaatteet ja poliittiset tavoitteet
 • perussopimusten nojalla hyväksytty lainsäädäntö ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö
 • unionin toimialalla hyväksytyt julistukset ja päätöslauselmat
 • yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät asiakirjat
 • oikeus- ja sisäasioita koskevat asiakirjat
 • yhteisön tekemät kansainväliset sopimukset sekä jäsenvaltioiden unioniasioissa keskenään tekemät sopimukset.

Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden on hyväksyttävä acquis communautaire ennen kuin ne liittyvät unioniin. Poikkeukset acquis communautairen soveltamisesta ovat mahdollisia ainoastaan poikkeusoloissa, ja ne ovat laajuudeltaan rajoitettuja. Integroituakseen unioniin ehdokasmaiden on siirrettävä acquis communautaire osaksi kansallista lainsäädäntöään ja sitä on sovellettava heti liittymisestä lähtien.”

Finalite politique tarkoittaa yhteisön (EU:n) lopullisia päämääriä. Antti Kuosmanen määrittelee “Finalite politiquen” luvussa “3.1. Komission lausunto” sivulla 23 tällaisessa yhteydessä:

“Vielä vuonna 1992 kylmän sodan muovaamat käsitykset Suomesta ja sen asemasta vaikuttivat pinnan alla monien mielipiteisiin. Tämä täytyi nähdä myös EY:n omassa piirissä käydyn, sen tulevaisuutta eli “poliittista finaliteettia” koskevan keskustelun taustaa vasten. Tietynlainen puolueettomuuden vierastaminen oli varsin yleistä niiden keskuudessa, jotka haaveilivat tulevalle Euroopalle merkittävää ulko- ja turvallisuuspoliittista identiteettiä, eritoten myös sotilaallista.”

Liikanen kertoo haastattelun kohdassa 25.38, että Suomi jätti hakemuksen helmikuussa 1992.
Tämäkään ei ole virallinen tieto, vaan totuuden lipsahtaminen julkisuuteen, sillä media kertoi 18.3.1992, että eduskunta hyväksyi jäsenyyshakemuksen jättämisen selvin numeroin.

Tosiassa eduskunnassa oli tuolloin demareiden kirjoittama äänestysnäytelmä, jossa vastaan äänestäneet kansanedustajat joutuivat painamaan tyhjää.

Mitä äänestysnäytelmän taustalla oli?

Presidentti Koivisto määräsi Hallitusmuodon 33 §:n mukaan ulkopolitiikasta. Koivisto halusi jättää hakemuksen, mutta päätöksenteko piti parlamentarisoida. Mutta koska eduskunta ei voi antaa epäluottamusta presidentille, piti hallitus iltakoulukokouksen 27.2.1992, jonka jälkeen hakemuspaperit lähetettiin erikoispostina puheenjohtajamaa Portugalin ulkoministerille jo samana iltana.

Iltakoulun kokouspöytäkirjan liitteenä on Ulkoministeriön salainen muistio.

Liikasen haastattelu toi esille vaiettuja asioita.

Kysymyksessä on valtiopetos, sillä Liikasen haastattelun perusteella Suomi hyväksyi Maastrichtin sopimuksen. Jäseneksi pyrkivä valtio ei saisi poikkeuksia. Tässä valossa em. pääministeri Esko Ahon puhe 16.3.1992 eduskunnassa saa uuden sisällön.

Lukekaapa uudelleen EU-legislation-sivuston acquisen määrittely:

Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden on hyväksyttävä acquis communautaire ennen kuin ne liittyvät unioniin. Poikkeukset acquis communautairen soveltamisesta ovat mahdollisia ainoastaan poikkeusoloissa, ja ne ovat laajuudeltaan rajoitettuja. Integroituakseen unioniin ehdokasmaiden on siirrettävä acquis communautaire osaksi kansallista lainsäädäntöään ja sitä on sovellettava heti liittymisestä lähtien.”

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_fi.htm

Presidentti Koivisto ohjeisti valmiilla ratkaisuilla perustuslakikomiteat esittämään perustelut siitä, miten Suomen on siirrettävä acquis communautaire osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Suomen markka jäi kummittelemaan Suomen Hallitusmuodon 72 §:ään, sillä acquisen mukaan Maastrichtin sopimus oli sovellettava Suomen perustuslakiin heti liittymisestä lähtien. Tapahtui valtiopetos.

Lamavelallisten myyntiin syyllistyneet.

August 8th, 2017

80-90 luvun hallitus joka hoiti niin että Suuri-valtiopetos oli suunniteltu Presidentti Mauno Koiviston ja pankkitarkastusviraston Jorma Aranko yhdessä suunnitteli ja Holkerin hallituksen kanssa valtiopetoksesta joka jatkui seuraavan hallituksen kanssa, siitä alkoi velkaantuminen vahvan markan aikana 90-luvulla jossa ryöstettiin 65 000 PK yrittäjää lainvastaisesti kun irtisanottiin heidän velkansa lainvastaisesti, tuli 60 miljardia euroissa velka kokoon ja 2000 luvulla lisää.

Kokoonpano[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Ministeri Tehtävissä Puolue
Pääministeri
Harri Holkeri

30.4.1987 – 26.4.1991
Kok.
Ulkoasiainministeri, pääministerin sijainen
Kalevi Sorsa
Pertti Paasio

30.4.1987 – 31.1.1989
1.2.1989 – 26.4.1991
SDP
Oikeusministeri
Matti Louekoski
Tarja Halonen

30.4.1987 – 28.2.1990
1.3.1990 – 26.4.1991
SDP
Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

30.4.1987 – 26.4.1991
SDP
Puolustusministeri, ministeri maa- ja metsätalousministeriössä
(kalastus- ja metsästysasiat)[7]
Ole Norrback
Elisabeth Rehn

30.4.1987 – 13.6.1990
13.6.1990 – 26.4.1991
RKP
Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen
Matti Louekoski

30.4.1987 – 28.2.1990
1.3.1990 – 26.4.1991
SDP
Opetusministeri, ministeri maa- ja metsätalousministeriössä
(kalastus- ja metsästysasiat)[7]
Christoffer Taxell
Ole Norrback

30.4.1987 – 13.6.1990
14.6.1990 – 26.4.1991
RKP
Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

30.4.1987 – 26.4.1991
Kok.
Liikenneministeri, ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä[8]
Pekka Vennamo
Raimo Vistbacka
Ilkka Kanerva

30.4.1987 – 30.9.1989
1.10.1989 – 28.8.1990
28.8.1990 – 26.4.1991

SMP

     Kok.

Kauppa- ja teollisuusministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä
(Neuvostoliiton kauppa)
Ilkka Suominen

30.4.1987 – 26.4.1991
Kok.
Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola
Mauri Miettinen

30.4.1987 – 31.12.1989
1.1.1990 – 26.4.1991
Kok.
Työministeri
Matti Puhakka

30.4.1987 – 26.4.1991
SDP
Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

30.4.1987 – 26.4.1991
SDP
Ministeri ulkoasiainministeriössä
Pertti Salolainen

30.4.1987 – 26.4.1991
Kok.
Ministeri sisäasiainministeriössä (Aluepolitiikka)
Erkki Liikanen
Matti Puhakka

8.5.1987 – 28.2.1990
1.3.1990 – 26.4.1991
SDP
Ministeri opetusministeriössä (kulttuuriministeri),
ministeri liikenneministeriössä (viestintäasiat)[10]
Anna-Liisa Kasurinen

30.4.1987 – 26.4.1991
SDP
Ministeri valtiovarainministeriössä (Veroasiat ym.)
Ulla Puolanne

30.4.1987 – 26.4.1991
Kok.
Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Sosiaali-, alkoholi-
ja tasa-arvoasiat)
Tarja Halonen
Tuulikki Hämäläinen

30.4.1987 – 28.2.1990
1.3.1990 – 26.4.1991
SDP

Esko Ahon hallitus.
ministeri tehtävässä puolue
Pääministeri
Esko Aho

26.4.1991 – 13.4.1995
Kesk.
Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen
Heikki Haavisto
Paavo Rantanen

26.4.1991 – 5.5.1993
5.5.1993 – 3.2.1995
3.2.1995 – 13.4.1995

Kesk.

     (amm.)

Ministeri ulkoasiainministeriössä, ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä
(kauppaosasto)[15], pääministerin sijainen[16] (ulkomaankauppaministeri)
Pertti Salolainen

26.4.1991 – 13.4.1995
Kok.
Ministeri ulkoasiainministeriössä, ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä
(kehitysyhteistyöministeri)
Toimi Kankaanniemi

26.4.1991 – 28.6.1994
SKL
Oikeusministeri, ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä[17]
Hannele Pokka
Anneli Jäätteenmäki

26.4.1991 – 30.4.1994
1.5.1994 – 13.4.1995
Kesk.
Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

26.4.1991 – 13.4.1995
Kesk.
Puolustusministeri, ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä[18]
Elisabeth Rehn
Jan-Erik Enestam

26.4.1991 – 1.1.1995
2.1.1995 – 13.4.1995
RKP
Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

26.4.1991 – 13.4.1995
Kok.
Opetusministeri
Riitta Uosukainen
Olli-Pekka Heinonen

26.4.1991 – 11.2.1994
11.2.1994 – 13.4.1995
Kok.
Kulttuuriministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

26.4.1991 – 13.4.1995
Kesk.
Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura
Mikko Pesälä

26.4.1991 – 12.4.1994
12.4.1994 – 13.4.1995
Kesk.
Liikenneministeri
Ole Norrback

26.4.1991 – 13.4.1995
RKP
Kauppa- ja teollisuusministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä[19]
Kauko Juhantalo
Pekka Tuomisto
Seppo Kääriäinen

26.4.1991 – 3.8.1992
3.8.1992 – 31.7.1993
1.8.1993 – 13.4.1995
Kesk.
Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski
Jorma Huuhtanen

26.4.1991 – 24.4.1992
24.4.1992 – 13.4.1995
Kesk.
Työministeri, ministeri valtiovarainministeriössä (hallinnon kehittäminen),
pääministerin sijainen[16]
Ilkka Kanerva

26.4.1991 – 13.4.1995
Kok.
Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

26.4.1991 – 13.4.1995
Kok.
Ministeri ympäristöministeriössä (asuntoministeri)
Pirjo Rusanen
Anneli Taina

Lipposen I hallitus
Ministeri Tehtävissä Puolue
Pääministeri
Paavo Lipponen

13.4.1995 – 15.4.1999
SDP
Pääministerin sijainen
Sauli Niinistö[10]

13.4.1995 – 15.4.1999 Kok.
Ulkoministeri
Tarja Halonen

13.4.1995 – 15.4.1999
SDP
Ministeri ulkoasiainministeriössä, ministeri valtioneuvoston kansliassa,
ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä (ulkomaankauppaministeri)
Ole Norrback

13.4.1995 – 15.4.1999
RKP
Oikeusministeri
Sauli Niinistö
Kari Häkämies
Jussi Järventaus

13.4.1995 – 2.2.1996
2.2.1996 – 13.3.1998
13.3.1998 – 15.4.1999
Kok.
Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

13.4.1995 – 15.4.1999
RKP
Puolustusministeri
Anneli Taina

13.4.1995 – 15.4.1999
Kok.
Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen
Sauli Niinistö

13.4.1995 – 2.2.1996
2.2.1996 – 15.4.1999
Kok.
Toinen valtiovarainministeri, ministeri valtioneuvoston kansliassa,
ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä
Arja Alho
Jouko Skinnari

13.4.1995 – 9.10.1997
9.10.1997 – 15.4.1999
SDP
Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

13.4.1995 – 15.4.1999
Kok.
Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

13.4.1995 – 15.4.1999
(amm.)
Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa
Matti Aura
Kimmo Sasi

13.4.1995 – 1.4.1997
2.4.1997 – 15.1.1999
15.1.1999 – 15.4.1999
Kok.
Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

13.4.1995 – 15.4.1999
SDP
Sosiaali- ja terveysministeri, ministeri ympäristöministeriössä
Sinikka Mönkäre

13.4.1995 – 15.4.1999
SDP
Toinen sosiaali- ja terveysministeri, ministeri työministeriössä
Terttu Huttu-Juntunen

13.4.1995 – 15.4.1999
Vas.
Työministeri
Liisa Jaakonsaari

13.4.1995 – 15.4.1999
SDP
Ympäristöministeri, ministeri valtioneuvoston kansliassa,
ministeri ulkoasiainministeriössä
Pekka Haavisto

13.4.1995 - 15.4.1999
Vihr.
Toinen sisäasiainministeri, ministeri valtiovarainministeriössä
Jouni Backman

13.4.1995 – 15.4.1999
SDP
Ministeri opetusministeriössä (kulttuuriministeri)
Claes Andersson
Suvi-Anne Siimes

13.4.1995 – 4.9.1998
4.9.1998 – 15.4.1999
Vas.

Lipposen II Hallitus
Ministeri Tehtävissä Puolue
Pääministeri
Paavo Lipponen

15.4.1999 – 17.4.2003
SDP
Pääministerin sijainen
Sauli Niinistö
Ville Itälä

15.4.1999 - 30.8.2001
30.8.2001 - 17.4.2003
Kok.
Ulkoministeri
Tarja Halonen
Erkki Tuomioja

15.4.1999 – 25.2.2000
25.2.2000 – 17.4.2003
SDP
Ulkomaankauppaministeri, ministeri valtioneuvoston kansliassa
Kimmo Sasi
Jari Vilén

15.4.1999 – 4.1.2002
4.1.2002 – 17.4.2003
Kok.
Oikeusministeri
Johannes Koskinen

15.4.1999 – 17.4.2003
SDP
Sisäasiainministeri
Kari Häkämies
Ville Itälä

15.4.1999 – 1.9.2000
1.9.2000 – 17.4.2003
Kok.
Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

15.4.1999 – 17.4.2003
Vas.
Puolustusministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä
Jan-Erik Enestam

15.4.1999 – 17.4.2003
RKP
Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

15.4.1999 – 17.4.2003
Kok.
Toinen valtiovarainministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä[12],
ministeri ympäristöministeriössä
Suvi-Anne Siimes

15.4.1999 – 17.4.2003
Vas.
Opetusministeri
Maija Rask

15.4.1999 – 17.4.2003
SDP
Kulttuuriministeri
Suvi Lindén
Kaarina Dromberg

15.4.1999 – 5.6.2002
5.6.2002 – 17.4.2003
Kok.
Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä
Raimo Tammilehto
Jari Koskinen

15.4.1999 – 1.2.2002
1.2.2002 – 31.5.2002
31.5.2002 – 17.4.2003
(amm.)

     (amm.)
     Kok.

Liikenne- ja viestintäministeri[13]
Olli-Pekka Heinonen
Kimmo Sasi

15.4.1999 – 4.1.2002
4.1.2002 – 17.4.2003
Kok.
Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja
Sinikka Mönkäre

15.4.1999 – 25.2.2000
25.2.2000 – 17.4.2003
SDP
Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

15.4.1999 – 17.4.2003
Kok.
Peruspalveluministeri
Eva Biaudet
Osmo Soininvaara
Eva Biaudet

15.4.1999 – 14.4.2000
14.4.2000 – 19.4.2002
19.4.2002 – 17.4.2003
RKP

     Vihr.
     RKP

Työministeri
Sinikka Mönkäre
Tarja Filatov

15.4.1999 – 25.2.2000
25.2.2000 – 17.4.2003
SDP
Ympäristöministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä[14]
Satu Hassi
Jouni Backman

15.4.1999 – 31.5.2002
31.5.2002 – 17.4.2003
Vihr.

     SDP

Jäätteenmäen hallitus kävi kääntymässä 2003.

Vanhasen I Hallitus.
Ministeri Tehtävässä Puolue
Pääministeri
Matti Vanhanen

24.6.2003–19.4.2007
Kesk.
Valtiovarainministeri, pääministerin sijainen
Antti Kalliomäki
Eero Heinäluoma

24.6.2003–22.9.2005
23.9.2005–19.4.2007
SDP
Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

24.6.2003–19.4.2007
SDP
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, ministeri valtioneuvoston kansliassa
Paula Lehtomäki
Mari Kiviniemi (Lehtomäen äitiysloman ajan)
Paula Lehtomäki

24.6.2003–2.9.2005
2.9.2005–3.3.2006
3.3.2006–19.4.2007
Kesk.
Oikeusministeri
Johannes Koskinen
Leena Luhtanen

24.6.2003–22.9.2005
23.9.2005–19.4.2007
SDP
Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

24.6.2003–19.4.2007
SDP
Ministeri sisäasiainministeriössä, ministeri ympäristöministeriössä
(alue- ja kuntaministeri)
Hannes Manninen

24.6.2003–19.4.2007
Kesk.
Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

24.6.2003–19.4.2007
Kesk.
Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

24.6.2003–19.4.2007
RKP
Opetusministeri
Tuula Haatainen
Antti Kalliomäki

24.6.2003–22.9.2005
23.9.2005–19.4.2007
SDP
Ministeri opetusministeriössä (toinen opetusministeri eli kulttuuriministeri)
Tanja Karpela (vuoden 2006 toukokuusta nimellä Saarela)

24.6.2003–19.4.2007
Kesk.
Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

24.6.2003–19.4.2007
Kesk.
Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen
Susanna Huovinen

24.6.2003–22.9.2005
23.9.2005–19.4.2007
SDP
Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

24.6.2003–19.4.2007
Kesk.
Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre
Tuula Haatainen

24.6.2003–22.9.2005
23.9.2005–19.4.2007
SDP
Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Peruspalveluministeri)
Liisa Hyssälä

24.6.2003–19.4.2007
Kesk.
Työministeri
Tarja Filatov

24.6.2003–19.4.2007
SDP
Ympäristöministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä
Jan-Erik Enestam
Stefan Wallin

24.6.2003–31.12.2006
1.1.2007–19.4.2007
RKP

Vanhasen II Hallitus.

Pääministeri
Matti Vanhanen

19.4.2007 – 22.6.2010
Kesk.
Valtiovarainministeri, Pääministerin sijainen
Jyrki Katainen

19.4.2007 – 22.6.2010
Kok.
Ulkoasiainministeri
Ilkka Kanerva
Alexander Stubb

19.4.2007 – 4.4.2008
4.4.2008 – 22.6.2010
Kok.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paavo Väyrynen

19.4.2007 – 22.6.2010
Kesk.
Oikeusministeri
Tuija Brax

19.4.2007 – 22.6.2010
Vihr.
Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

19.4.2007 – 22.6.2010
Kok.
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri, ministeri oikeusministeriössä,
ministeri valtioneuvoston kansliassa, ministeri työministeriössä[22]
Astrid Thors

19.4.2007 – 22.6.2010
RKP
Puolustusministeri, ministeri valtioneuvoston kansliassa[23]
Jyri Häkämies

19.4.2007 – 22.6.2010
Kok.
Hallinto- ja kuntaministeri, ministeri sisäasiainministeriössä
Mari Kiviniemi

19.4.2007 – 22.6.2010
Kesk.
Opetusministeri
Sari Sarkomaa
Henna Virkkunen

19.4.2007 – 19.12.2008
19.12.2008 – 22.6.2010
Kok.
Kulttuuri- ja urheiluministeri, ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä
Stefan Wallin

19.4.2007 – 22.6.2010
RKP
Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

19.4.2007 – 22.6.2010
Kesk.
Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

19.4.2007 – 22.6.2010
Kesk.
Viestintäministeri
Suvi Lindén

19.4.2007 – 22.6.2010
Kok.
Elinkeinoministeri[24], ministeri sisäasiainministeriössä
Mauri Pekkarinen

19.4.2007 – 22.6.2010
Kesk.
Työministeri
Tarja Cronberg
Anni Sinnemäki

19.4.2007 – 26.6.2009
26.6.2009 – 22.6.2010
Vihr.
Sosiaali- ja terveysministeri, ministeri työministeriössä[22]
Liisa Hyssälä
Juha Rehula

19.4.2007 – 24.5.2010
24.5.2010 – 22.6.2010
Kesk.
Peruspalveluministeri, ministeri ympäristöministeriössä[22]
Paula Risikko

19.4.2007 – 22.6.2010
Kok.
Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki
Kimmo Tiilikainen (Lehtomäen äitiysloman ajan)
Paula Lehtomäki

19.4.2007 – 28.9.2007
28.9.2007 – 11.4.2008
11.4.2008 – 22.6.2010
Kesk.
Asuntoministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä[25]
Jan Vapaavuori

19.4.2007 – 22.6.2010
Kok.

tehtävässä puolue
Pääministeri
Jyrki Katainen

22.6.2011–24.6.2014
Kok.
Valtiovarainministeri, pääministerin sijainen
Jutta Urpilainen
Antti Rinne

22.6.2011–6.6.2014
6.6.2014–24.6.2014
SDP
Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

22.6.2011–24.6.2014
SDP
Ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri
Alexander Stubb [Huom 1]

22.6.2011–24.6.2014
Kok.
Kehitysministeri
Heidi Hautala [Huom 2]
Pekka Haavisto [Huom 3]

22.6.2011–17.10.2013
17.10.2013–24.6.2014
Vihr.
Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

22.6.2011–24.6.2014
RKP
Sisäministeri (sisäasiainministeri v. 2013 loppuun)
Päivi Räsänen [Huom 4]

22.6.2011–24.6.2014
KD
Puolustusministeri
Stefan Wallin
Carl Haglund

22.6.2011–5.7.2012
5.7.2012–24.6.2014
RKP
Liikenne- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen [37][Huom 5]

4.4.2014–24.6.2014
Kok.
Opetusministeri
Jukka Gustafsson
Krista Kiuru
Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru [38]

22.6.2011–24.5.2013
24.5.2013–4.4.2014

4.4.2014–24.6.2014
SDP

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen [38][Huom 6]

4.4.2014–24.6.2014
SDP
Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

22.6.2011–24.6.2014
Kok.
Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies [Huom 7]
Jan Vapaavuori

22.6.2011–16.11.2012
16.11.2012–24.6.2014
Kok.
Työministeri
Lauri Ihalainen [Huom 8]

22.6.2011–24.6.2014
SDP
Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

22.6.2011–24.6.2014
Kok.
Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson [Huom 9]
Susanna Huovinen [38][Huom 10]

22.6.2011–24.5.2013
24.5.2013–24.6.2014
SDP
Ympäristöministeri
Ville Niinistö

22.6.2011–24.6.2014
Vihr.
Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen [Huom 11]

22.6.2011–4.4.2014
Kok.
Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru [Huom 12]
Pia Viitanen [Huom 13]

22.6.2011–24.5.2013
24.5.2013–4.4.2014
SDP
Liikenneministeri
Merja Kyllönen [36]

22.6.2011–4.4.2014
Vas.
Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki [Huom 14][36]

22.6.2011–4.4.2014
Vas.

Stubbin Hallitus.

Pääministeri
Alexander Stubb

24.6.2014 – 29.5.2015
Kok.
Valtiovarainministeri, pääministerin sijainen
Antti Rinne

24.6.2014 – 29.5.2015
SDP
Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

24.6.2014 – 29.5.2015
SDP
Ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri
Lenita Toivakka [Huom 1]

24.6.2014 – 29.5.2015
Kok.
Kehitysministeri
Pekka Haavisto [Huom 2]
Sirpa Paatero [Huom 3]

24.6.2014 – 26.9.2014
Vihr.

26.9.2014 – 29.5.2015     SDP

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

24.6.2014 – 29.5.2015
RKP
Sisäministeri
Päivi Räsänen [Huom 4]

24.6.2014 – 29.5.2015
KD
Puolustusministeri
Carl Haglund [Huom 5]

24.6.2014 – 29.5.2015
RKP
Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko[Huom 6]

24.6.2014 – 29.5.2015
Kok.
Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

24.6.2014 – 29.5.2015
SDP
Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen [Huom 7]

24.6.2014 – 29.5.2015
SDP
Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

24.6.2014 – 29.5.2015
Kok.
Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

24.6.2014 – 29.5.2015
Kok.
Työministeri
Lauri Ihalainen [Huom 8]

24.6.2014 – 29.5.2015
SDP
Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

24.6.2014 – 29.5.2015
Kok.
Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

24.6.2014 – 29.5.2015
SDP
Ympäristöministeri
Ville Niinistö
Sanni Grahn-Laasonen

24.6.2014 – 26.9.2014
Vihr.

26.9.2014 – 29.5.2015     Kok.

Katso ketkä olivat vallassa ja vastuussa, kun velkaralli ryöpsähti uudestaan käyntiin 2000 luvulla 60 miljardia ja nousi 100 miljardiin euroon. Nyt on koossa 2017 yli 130 miljardia euroa.

Kaikki hallitukset on osallistunut valtiopetokseen kun eivät ole puuttunut perustuslain vastaisiin toimiin jotka alkoivat jo 80-luvulla jatkuen 90-luvulla ja 2000 –luvulla.

2017 on 85 000 PK yrittäjää ryöstömurhattu ja 300 000 kansalaista ikuisuusvelkoihin tuomittu kun olivat takaajan 90-luvulla ja myöhemmin, vasta nyt on muutama poliitikko ja Presidentti ilmaissut että lamavelallisia on kohdeltu väärin.

Sauli Niinistö oli mukana myymässä velat jotka oli tehty lainvastaisesti ilman velkakirjoa ja tilitystä Norjaan perintä yhtiölle, Kaikki toimet oli perustuslain vastaisia, myös EU:hun meno ja euroon liittyminen.

Velat on irtisanottu heti lainvastaisesti 90-luvulta lähtien ja mitään velkaa ei ole tilitetty 2017 mennessä, vaikka laki velvoittaa siihen.

Siksi kaikki poliitikot jotka on tässä ilmaistu on osavastuussa Suuresta valtiopetoksesta.

Rainer Partanen

FB kirjoitus on lainattu.

Hilkka Laikko
6 min ·
Olisiko mitenkään mahdollista herättää maamme politiikot -ennen, kuin on liian myöhäistä? Minut on kasvatettu oikeudenmukaisuuteen ja lain kunnioitukseen. Kuitenkin minä ja läheiseni jouduimme ison instanssin -pankin ja valtion silloisten päättäjien armoille 90 -luvulla ja meiltä kavallettiin laillinen, meidän omistama omaisuus. Nämä samat uhrit maksavat edellen 18% korkoja! Siis KORKOJA! Pääoma ei lyhene. MIKSI? Jokainen velkakirja ja jokainen haltijavelkakirja kiinnityksineen on pankille "vakavaraisuutta", Milloin meillä on annettu pankeille oikeus toimia täysin lain vastaisesti? Ei milloinkaan! Näitä uhreja on kymmeniä tuhansia ja me emme ole ainoita uhreja, vaan koko Suomen valtion verotuloja kierretään miljardeilla joka vuosi. Mistä syntyy tyytymättömyys - katsokaa päättäjät taaksenne: " Sen edestään löytää, minkä taakseen jättää".
Kysyn Teiltä päättäjät - kuinka kauan Teillä menee havaita todellinen veronkierto tässä maassa? 4 sukkapari kutovan mummon villasukat eivät oikeusvaltiossa saa olla prioritteetti nro 1.
Nyt on jo uusi kierros uusia uhreja, koska 90-luvulla päästettiin "piru irti".

Emerituskeksijä. Rainer Partanen

Lamavelallisten myynti velkaorjiksi Norjaan - mitä vastaavat Paavo Lipponen, Suvi-Anne Siimes ja Sauli Niinistö.

June 4th, 2017

Lainattua.
25.9.2011 13:15 Ilkka Kakko
• Kotimaa
Täydennystä kirjoitukseen 2017 Rainer Partanen

118 kommenttia

• ilmoita asiaton viesti

Eräs Suomen taloushistorian parhaiten vaiettu asia on lamavelallisten kohtelu 1991 – 2008. Se pitää sisällään niin hurjia päätöksiä ja inhimillistä kärsimystä, että on syytä hiukan valottaa asiaa ja muistuttaa, mitä sen hetkiset poliittiset päättäjät tekivät. Erityisen tärkeää tämä on siksi, että kaksi pää-vastuullisista – Paavo Lipponen, silloinen pääministeri ja Sauli Niinistö, lama vellallisten orjuutus päätösten aikainen valtiovarainministeri – ovat pokkana pyrkimässä ”koko kansan presidenteiksi”.Ja nyt uudestaan presidentti ehdokkaana Sauli Niinistö, eikö ole minkäänlaista häpyä teoissa 2017-2018.
80 – luvun lopulla oli kova nousubuumi ja talous, pörssikurssit jne. olivat kovassa nousussa. Hyvät talouden näkymät innostivat monia lähtemään yrittäjiksi ja olemassa olevat yritykset investoivat ja laajensivat toimintaansa. Investointeja ei haitannut edes markka määräisten lainojen kova korkotaso 10 -12 %:a. Rahapolitiikan päättäjät mm Suomen Pankin pääjohtaja Kullberg ja valtiovarainministeri Viinanen päättivät, että korkotasoltaan huomattavan paljon halvemmat valuutta lainat avataan myös yksityisille henkilöille ja pienille yrityksille (isommat yritykset olivat hyödyntäneet niitä jo vuosia). Samalla vakuuteltiin, että markka on vahva, mainostettiin ns. ”vahvan markan politiikkaa” ja että mitään devalvaatio riskiä ei ole.
No, syksyllä 1991 markka kuitenkin devalvoitiin, vaikka viimeiseen asti oltiin ”vahvan markan takana” mm. valtiovarainministeri Viinanen löi devalvaatiota edeltäneenä päivän 1000 markan vedon toimittaja Tuomisen kanssa, että ei devalvoida! Tänään 25.9. julkaistussa ”Sunnuntai suomalaisen” haastattelussa Viinanen toteaa mm. ” Kun sen tiesi, mitä tuleman pitää..Kysymyksessä oli kymmenien tuhansien pienten ja keskisuurten yrittäjien elämä, kun he olivat ottaneet valuutta lainaa. Devalvaation seurauksena tuhoutui paljon hyvää yritys kantaa ja yrittäjää. Vietin silloin unettomia öitä.”
Sitten alkoi kansallinen pesänjako, perustettiin roskapankki Arsenal ja häikäilemätön yrittäjien omaisuuden realisointi alkoi. Omaisuuserät vaihtoivat omistajaa usein reilusti alle käyvän hinnan, yrittäjien keskinäinen riippuvuus johti siihen, että myös terveitä yrityksiä kaatui likviditeetti konkursseissa ja monet lainoja taanneet ystävät ja sukulaiset joutuivat maksumiehiksi. Tätä jatkui 1991 -95… ja edelleen 2017
Kun vuosituhannen vaihteessa näitä laman jälkeisiä saatavia oli vielä 12,2 miljardia (euroissa) niin hallitus päätti lopettaa Arsenalin toiminnan ja myydä nämä saatavat tarjouskilpailun perusteella perintä yhtiölle. Sopimus tehtiin Aktiv-Hansan (norjalainen pörssiyhtiö) kanssa ja valtio sai koko tuosta velka potista 600 miljoonaa euroa – siis 5 %:a niiden kirjanpitoarvosta! Tämä johti siihen, että noin 60.000 suomalaista myytiin velkaorjiksi norjalaiselle pörssiyhtiölle viideksitoista vuodeksi. Sopimukseen liittyi tiettävästi salainen sopimus, että Suomen valtio ei heikennä Aktiv-Hansan saatavien arvoa esim . velat anteeksi antavalla lainsäädännöllä viiteentoista vuoteen. No, tästä syystä nuo sen ajan lama velat anteeksiantava lainsäädäntö tuli voimaan vasta 2008. Useimmille lama velallisille inhimillisesti katsottuna aivan liian myöhään….
Siis Paavo Lipposen hallitus teki tällaisen päätöksen valtiovarainministeri Sauli Niinistön ja 2. valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimeksen allekirjoituksella, mutta mitä silloin ajateltiin… 600 miljoonaa ja 60.000 velkaorjaa – eihän valtio saanut kuin 10.000 euroa / velkaorja!! Ja samalla tuhottiin tämän porukan yrittäjyys ura ja innovatiivisuus 15 vuodeksi. Jo pelkästään taloudellisesti päätös oli järjetön, nuo 60.000 ihmistä olisivat varmasti tuottaneet kansantaloudelle 15 – 17 vuoden aikana 10 – 100 kertaa enemmän uusina innovaatioina, työpaikkoina jne kuin tilanteessa, jossa he norjalaisten velkaorjina välttelivät virallisia tuloja ja/tai antoivat ulosmitata 1/3 nettopalkastaan vuosien ajan. Uutta yritystoimintaa ei tuo lamavelallisten porukka voinut käytännössä aloittaa. Lisätietoa tästä ja tästä.
HUOM. tärkeä tarkennus kommentin 26.9.2011 00:02 Pekka Heliste pohjalta --> summa oli 600 miljoonaa markkaa eli vaivaiset 100 miljoonaa euroa - eli välillä 2000-2008 vajaat 200 euroa / velkaorja / vuosi --- järkyttävän halvalla meni monen tulevaisuus......
Inhimillisesti ottaen Niinistön/ Siimeksen / Lipposen päätös oli vieläkin karmeampi, asiaa ei liene perin pohjin tutkittu, mutta ilmeisesti sadat ellei tuhannet ihmiset tekivät itsemurhan noin aikoina. Puhumattakaan niistä perheistä jotka kokivat velkavankeuden, myös noiden perheiden lapsiin siitä on jäänyt lähtemättömät jäljet - eli velkaorjuuden muistot elävät jo toisessa polvessa. Kun Viinanen rehdisti myöntää, että vietti unettomia öitä, niin tekee mieli kysyä, kuinka monta unetonta yötä Niinistö, Lipponen tai Siimes ovat tämän asian takia viettäneet, tuskin yhtäkään. Toinen pyrkii ”koko kansan presidentiksi” ja toinen on pitkään istunut varmaan juuri tästä velkaorjien myynnistä tehdyllä sopimuksella hyväpalkkaisessa toimitusjohtajan hommassa jo vuosia. Hävetkää – verenimijät!
Avoin kysymys Sauli Niinistölle, Paavo Lipposelle ja Suvi-Anne Siimekselle : Miksi hallitus katsoi, että ei kannata tarjota tuota 95 %:n akordia velallisille itselleen, vaan annettiin norjalaiselle pörssiyhtiölle tehdä lamavelallisten hädänalaisella tilalla todella muhkeat voitot. Arvioni on (perustuu lamavelallisten kertomuksiin, jossa todetaan, että ehtivät maksaa 20 -90 %:a saatavista ennen armahdusta 2008) että norjalais yhtiö teki näillä saatavilla 5-7 miljardia euroa voittoa!
Tämä lähihistorian vaietuin ja häpeällisin poliittinen päätös herättää monta kysymystä. Miksi hallitus katsoi, että Suomeen ei voitu organisoida yhtiötä, joka olisi hoitanut tämän perinnän ja käärinyt muhkeat voitot veronmaksajien eduksi? Miksi akordia ei tarjottu suoraan velallisille? Uskon, että aika moni olisi löytänyt jostain rahat asian hoitamiseen ja voinut jatkaa yrittämistä ja tuonut omalta osaltaan kansantalouteen paljon kaivattuja innovaatioita, vientituloja ja työpaikkoja. Nyt lahdattiin osa kokonaisesta yrittäjä sukupolvesta velkaorjiksi ulkomaiselle pörssiyhtiölle. Tai miksi tuota 600 miljoonaa ei yksinkertaisesti annettu kaikille anteeksi…..
Uskomaton juttu, mutta se on tosi, koska kertoja elää. Olen yksi heistä!

Päätös 57.000 yrittäjän 76.000 velan myymisestä tehtiin talouspoliittisessa valiokunnassa 31.3.2000, jossa päättäjinä olivat Sauli Niinistö, Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes, Eeva Biaudet, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä ja Erkki Tuomioja.

Nämä olemattomat velat myytiin ilman minkäänlaista velkakirjaa ja aiempaa maksu tilitystä sitten Norjalaiselle Aktiiv-Hansalle.

PS. Ei muuten mikään ihme, että tuota Aktiv-Hansa sopimusta käsitelevät asiakirjat on Tarja Halosen toimesta julistettu salaisiksi vuoteen 2025 saakka --- siinähän ne menevät Stasi - asiakirjojen rinnalla!.

Myös Tarja Halonen on syyllistynyt rikoksen peittelyyn, salattuaan rikosta koskeneet asiakirjat, 25 vuotta on kaikki hallitukset osallistuneet valtiopetokseen ja muihin rikoksiin

Amerikan presidentti Trumpin puhe, Saudi-Arabian tapaamisessa suurelle joukolle arabi johtajia jota ei virallisesti käännetty Suomeksi.

May 26th, 2017

FB ystäväni Anne Margareta Lindell käänsi suomeksi puheen. Josta alustus kirjoitus ja varsinainen käännös.

Mitähän tästä ajattelisi ... tai pikemminkin uskaltaisi ajatella, sillä kohta Suomessa ajattelukin kielletään lailla. No, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi pitänyt tämän elisen (21.5. -17), Saudi-Arabiassa pitämänsä puheen (löytyy alta) Helsingissä ja vaikkapa Itäkeskuksen pihalla, niin hän joutuisi syytteeseen vihapuheitten johdosta ... niin ja minä myös, koska uskalsin kääntää Trumpin puheen suomeksi... kuten Junes Lokkakin, koska hän oli kääntänyt Paulatin puheen ranskankielestä suomeksi. Usein on niin, että ne sanat, joita ei ole lausuttu, ovat tärkeimmät ... eli, katso kuvaa! ... Etsin tästä Trumpin eilisestä puheesta käännöstä suomeksi ... ei löytynyt ... eikä varmaan edes Ylen kerro tästä juurikaan mitään uutisissa. Arka aihe ... siis Suomen hallitukselle, mutta kansalla on oikeus tietää, sillä, nimittäin Trump puhuu faktaa ... tosiasioita, ja jos Suomen hallituksella, Nergillä, Suomen ev. lut. kirkon johdolla, Yle:llä ja valtamedialla on edes sen verran järkeä, niin nyt ne häpeävät ... ovat menneet näetsen selvästi pimeälle puolelle .... pahan puolelle. Mitens´ nyt suu pannaan, kun näyttää siltä, että jopa arabijohtajat ovat siirtymässä Trumpin kehoituksesta valon puolelle, ja lakkaavat hyysäämästä ja rahoittamasta mahdollisia terroristeja ja heidän agendaansa. Suomessa on varovaisten arvioitten mukaan ainakin 5000 laitonta ja kielteisen turvapaikanpäätöksen ja karkoituksen saanutta ”pakolaista” painunut maan alle (kadonnut ”vokeista”) ... eli niitä, joilla ei ole tiettävästi puhtaat paperit. Silti valtionkirkkomme johto on ilmoittanut suojelevansa näitä kielteisen päätöksen saaneita. Eli kirkkomme toimii lainvastaisesti.
Eli ilmoitan tässä virallisesti, että en sano mitään enkä ajattele mitään, käänsin vain Trumpin puheen suomeksi, ja ainakin minun mielestäni käännöstyö ei ole laitonta Suomessa .... vielä.
P.S. Pieni anteeksipyyntö: Käänsin tämän Trumpin puheen englannista hät´hätää ja noin niinkuin ”lonkilta” ja aika lailla vapaasti suomeksi, ei siis mikään täydellinen käännös, virheitä voi löytyä ... Korjatkaa, please!
.............................................................
Donald Trumpin koko puhe muslimimaailmalle sunnuntaina 21. 5. 2017
Riad, Saudi-Arabia (CNN)
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti sunnuntaina puheen yli 50:lle muslimimaitten johtajille kuvaillen visiotaan Yhdysvaltojen ja muslimien suhteista.
Tässä on täydellinen selostus Trumpin puheesta:
"Haluan kiittää kuningas Salmania hänen poikkeuksellisista sanoistaan ja Saudi-Arabian suurenmoista kuningaskuntaa, joka järjestää tämän huippukokouksen, ja minulla on kunnia saada kohdata todella ystävälliset isännät, ja olen aikaisemminkin kuullut maanne loistosta ja ystävällisyydestänne. Kansalaiset, sanat eivät tee oikeutta kuvaamaan tämän upean paikan suuremmoisuutta ja sitä uskomattomatonta vieraanvaraisuutta, jonka olette osoittaneet meille tänne saapuessamme.
Kuningas Abdulaziz, valtakunnan perustaja, joka yhdisti tämän suuren kansan, isännöi ennen minua amerikkalaista presidenttiä Franklin Roseveltia, jonka kanssa hän aloitti kestävän kumppanuuden maittemme välillä. Kuningas Salman, isäsi olisi niin ylpeä voidessasi nähdä, että jatkat hänen perintöään - ja aivan kuten hän avasi ensimmäisen luvun kumppanuudessamme, aloitamme tänään uuden luvun, joka tuo kansalaisillemme pysyviä etuja.
Haluaisin nyt myös laajentaa syvää ja sydämellisen kiitollisuuteni jokaiselle arvostetulle valtionpäämiehelle, jotka tekivät osaltaan mahdolliseksi tämän matkan tänne. Te kunniotatte suuresti meitä läsnäolollanne, ja lähetän lämpimät terveiset maastani teille. Tiedän, että aikamme yhdessä tuo monia siunauksia sekä teidän kansalle että omalle kansalleni.
Odotan teidän edustustanne amerikkalaisen kansan keskuuteen ja toimitan teille ystävyyden ja toivon viestin. Siksi päätin tehdä ensimmäisen osan ulkomaanmatkastani muslimimaailman sydämeen, joka kansakuntana toimii islamilaisen uskon kahden pyhän paikan vartijana.
Toimeni alussa olin luvannut Amerikan kansalle vahvistaa Amerikan vanhimpia ystävyyssuhteita ja rakentaa uusia kumppanuuksia rauhan saavuttamiseksi. Lupasin myös, että Amerikka ei aio pyrkiä määräämään toisten elämäntapaa, vaan ojentaa kätemme yhteistyön ja luottamuksen hengessä.
Visiomme on rauha, turvallisuus ja vauraus myös tällä alueella ja koko maailmassa.
Tavoitteenamme on kansojen koalitio, joka yhdessä jakaa tavoitteen ääriryhmien estämisestä ja antaa lapsillemme toiveikkaan tulevaisuuden. Koalitio, joka kunnioittaa Jumalaa.
Joten tämä historiallinen ja ennennäkemätön johtajien kokoontuminen - ainutlaatuinen kansojen historiassa - on symbolinen osoitus yhteisvastuullisuudesta ja keskinäisestä kunnioituksestamme koskien koko maailmaa. Kaikkien täällä tänään kokoontuneitten maitten johtajille ja kansalaisille haluan tehdä tiettäväksi, että Yhdysvallat haluaa muodostaa teidän kanssanne läheisempää ystävyysvakautta, turvallisuutta, kulttuuria ja kaupankäyntiä.
Amerikkalaisille tämä on jännittävää aikaa. Uusi optimismi on pyyhkäissyt läpi maamme, ja muutamassa kuukaudessa olemme luoneet lähes miljoona uutta työpaikkaa, lisänneet yli 3 biljoonaa dollaria uutta kasvua, antaneet mahdollisuuden amerikkalaiselle teollisuudelle, ja teimme ennätykselliset investoinnit sotilasjoukkoihimme suojelemaan ihmisten turvallisuutta ja parantamaan upeitten ystäviemme ja liittolaistemme turvallisuutta - joista monet ovat täällä nyt tänään.
Minulla on enemmän siunaaavia uutisia, ja olen iloinen voidessani jakaa ne kanssanne Kuningas Salmanin, kruununprinssin ja varapuheenjohtajan kanssa, jotka ovat olleet täynnä suurta lämpöä, hyvää tahtoa ja valtavaa yhteistyötä. Eilen allekirjoitimme historiallisia sopimuksia kuningaskunnan kanssa, joka sijoittaa lähes 400 miljardia dollaria kahdessa maassa ja luo useita tuhansia työpaikkoja sekä Amerikassa että Saudi-Arabiassa.
Tämä maittemme välinen sopimus sisältää ilmoituksen 110 miljardin dollarin Saudi-rahastoidusta puolustusostoksesta - ja me varmasti autamme saudi-ystäviämme tekemään hyväiä kauppoja suurien amerikkalaisten puolustusyrityksiemme kanssa. Tämä sopimus auttaa saudi-sotilaita ottamaan suuremman roolin turvallisuustehtävissä.
Olemme myös aloittaneet keskustelut useiden nykyisten maitten kanssa kumppanuuksien vahvistamisesta ja uusien yhteyksien muodostamisesta turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi Lähi-idässä ja myös sen ulkopuolella.
Myöhemmin tänään teemme jälleen historiaa sopimalla perustaa uusi maailmanlaajuinen keskus ääriainesideologian torjumiseksi, joka tulee sijaitsemaan juuri tässä islamilaisen maailman keskeisessä osassa.
Tämä uraauurtava uusi keskus edustaa selkeää julistusta siitä, että muslimien enemmistön on otettava johtava asema radikalisoitumisen torjunnassa, ... ja haluan ilmaista kiitollisuutemme kuningas Salmania kohtaan tämän vahvan johtajuuden osoittamisesta.
Minulla on ollut ilo toivottaa tervetulleeksi useat tämän päivän johtajat Valkoiseen Taloon, ja odotan innolla yhteistyötä kaikkien teidän kanssanne.
Amerikka on suvereeni kansa, ja meidän ensisijainen tavoite on aina kansalaisten turvallisuus ja turvallisuus. Emme ole täällä saarnaamassa. Emme ole täällä kertomassa muille ihmisille, miten elää, mitä tehdä, kuka on Jumala ja miten häntä tulee palvoa. Sen sijaan olemme täällä tarjoamaan kumppanuutta - joka perustuu yhteisiin intresseihin ja arvoihin – edistämään pyrkimystä parempaan tulevaisuuteen meille kaikille.
Tässä huippukokouksessa keskustelemme monista intresseistä, jotka me kaikki jaamme yhdessä. Mutta ennen kaikkea meidän on oltava yhtenäisiä pyrittäessä saavuttamaan yksi tavoite, joka ylittää kaikki muut näkökohdat. Tavoitteena on kohdata historian suurin koettemus - valloittaa ääriliikkeet ja torjua terrorismin voimat.
Nuorten muslimien poikien ja tyttöjen pitäisi pystyä kasvamaan vapaaksi pelosta, turvattomuudesta, väkivallasta ja vihamielisyydestä. Ja nuorilla muslimimiehillä ja -naisilla pitäisi olla mahdollisuus rakentaa uusi hyvinvoinnin aikakausi heille itselleen ja heidän kansalleen.
Jumalan avun avulla tämä huippukokous merkitsee lopun alkua niille, jotka harjoittavat kauhua ja levittävät sen väärennettyä uskontoa. Samanaikaisesti rukoilemme, että tätä erityistä kokousta voidaan muistella alkuna Lähi-idän rauhalle - ja ehkä alkuna rauhalle jopa kaikkialla maailmassa.
Mutta tämä tulevaisuus voidaan saavuttaa vain lyömällä alas terrorismin ja ja sitä ajava ideologian..
Harvat maat ovat säästyneet väkivallalta..
Amerikka on joutunut toistuviin barbaarisiin hyökkäyksiin - syyskuun 11. päivän julmuuksista Bostonin pommituksen tuhoon San Bernunin ja Orlandon kauheisiin surmatekoihin.
Myös Euroopan kansat ovat kärsineet kiistattomasta kauhusta. Niin myös Afrikan kansat ja jopa Etelä-Amerikka, Intia, Venäjä, Kiina ja Australia ovat olleet uhreja.
Kuitenkin, pelkästään, arabi-, muslimi- ja Lähi-idän kansakunnilta vaaditaan vastuu viattomien ihmisten tappamisista. He ovat vastuussa tappojen ja pahimman tuhon aiheuttamista fanaattisen väkivallan aalloista.
Jotkut arvioiden mukaan yli 95 prosenttia terrorismin uhreista ovat itse muslimeja.
Meillä on nyt humanitaarinen ja turvallisuuskatastrofi levittäyttynyt koko planeettamme ympäri. Se on ”eeppisten” (epäoikeudenmukaisten) mittasuhteiden tragedia. Mitkään kuvaukset kärsimyksistä ja hivittävyyksistä eivät voi kuvata sen koko totuutta.
ISIS: n, al-Qaidan, Hizbollahin, Hamasin ihmisuhrien todellista määrää ei voi vain laskea kuolleitten määrästä. Uhrien määrä on myös laskettava sukupolvien kadonneista unelmista.
Lähi-idässä on runsaasti luonnon kauneutta, vilkkaita kulttuureja ja valtavia määriä historiallisia aarteita. Lähi-Idän pitäisi yhä olla yksi maailman suurimmista kauppakeskuksista ja mahdollisuuksista.
Tämän alueen ei pitäisi olla paikka, josta pakolaiset pakenevat, vaan johon uudet tulokkaat saapuvat.
Saudi-Arabiassa on yksi maailman suurimmista uskonnon pyhimmistä paikoista. Vuosittain miljoonat muslimit tulevat ympäri maailmaa Saudi-Arabiaan osallistumaan ”Hajjiin”. Muinaisten ihmeiden lisäksi tässä maassa on myös nykyaikaisia - myös arkkitehtuurisia saavutuksia.
Egypti oli kukoistava oppimisen ja saavuttamisen keskus tuhansia vuosia ennen muita osia maailmaa. Gizan, Luxorin ja Aleksandrian ihmeet ovat muinaisen perinnön perinnöt ylpeitä.
Koko maailmassa ihmiset haavilevat kävelevänsä joskus Petran raunioilla Jordanissa. Irak oli sivilisaation kehto ja luonnonkaunis maa. Ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat yltäneet uskomattomiin korkeuksiin lasilla ja teräksellä, ja muuttivat maan ja veden mahtaviksi taideteoksiksi.
Tämä koko alue, jonka välissä on Suezin kanava, ja joka on Punaisen meren ja Hormudan salmien keskeisten laivaväylien keskellä, on alue jonka potentiaali ei ole koskaan ollut suurempi. 65 prosenttia väestöstä on alle 30-vuotiaita. Kuten kaikki nuoret miehet ja naiset, he etsivät suuria tulevaisuudenmahdollisuuksia, suuria kansallisia hankkeita joihin liittyä, ja löytää paikka heidän perheilleen, jota kutsusa kodiksi.
Mutta tämä valtava potentiaali ja valtava, optimistisen skenaario, tukahdutetaan verenvuodatuksen ja kauhun vuoksi. Tällä väkivallalla ei voi olla tulevaisuutta. Sitä ei saa eikä pidä sietää, eikä hyväksyä, eikä antaa anteeksi, eikä jättää huomiotta.
Joka kerta, kun terroristi murhaa viattoman ihmisen, hän valehtelee Jumalan nimeen (Anne –välihuomautus - huutaa: ”Allahu Akbar!”), niin sen pitäisi olla loukkaus jokaiselle uskovalle ihmiselle.
Terroristit eivät palvo Jumalaa, he palvoivat kuolemaa.
Jos emme toimi tämän järjestäytyneen terrorin vastaisesti, tiedämme, mitä tulee tapahtumaan.
Terrorismin tuhoaalto leviää edelleen. Rauhalliset yhteiskunnat joutuvat väkivallan kouriin. Ja monien sukupolvien tulevaisuus valitettavasti tuhoutuu..
Jos emme yhteisesti tuomitse tällaista silmitöntä tappamista, niin meitä ei vain tuomitse meidän kansamme, meidät tuomitaan historiassa, ja Jumala tuomitsee meidät.
Tämä ei ole taistelu eri uskontojen, erilaisten lahkojen tai erilaisten sivilisaatioiden välillä.
Tämä on taistelu barbaaristen rikollisten häätämiseksi keskuudestamme, jotka pyrkivät lakkauttamaan ihmiselämän ja ”tolokun” (Annen oma käännöskukkanen) ihmiset kaikista uskonnosta, jotka pyrkivät suojelemaan eri uskontojen jaloja pyyteitä..
Tämä on taistelu hyvän ja pahan välillä.
Kun näemme terrosrismin tuhot, emme näe mitään merkkejä siitä, että murhatut olivat juutalaisia tai kristittyjä, shiioja tai sunneja. Kun näemme miten viatonta verta virtaa muinaiseen maahan, emme näe uhrien uskoa tai lahkoa tai edes heimoa - me näemme vain, että he olivat Jumalan lapsia, joiden kuolemat ovat loukkauksia kaikkea pyhää kohtaan.
Mutta voimme vain voittaa tämän pahuuden, jos hyvän voimat ovat yhtenäisiä ja vahvoja - ja jos jokainen tässä huoneessa tekee oikeudenmukaisen osuutensa ja täyttää osan velvollisuudestaan..
Terrorismi on levinnyt kaikkialle maailmaan. Mutta rauhan tie alkaa täällä, tällä muinaisella maaperälla, tässä pyhässä maassa.
Amerikka on valmis seisoimaan kanssasi - yhteisten etujen ja yhteisen turvallisuuden saavuttamiseksi.
Mutta Lähi-idän kansat eivät voi odottaa amerikkalaisilta voimaa murskata heidän vihollisensa. Lähi-idän kansat joutuvat päättämään, millaista tulevaisuutta he haluavat itselleen, mailleen ja lapsilleen.
Se on vaihtoehto kahden tulevaisuuden skenarion välillä - ja se on valinta, jota Amerikka EI voi tehdä teille.
Parempi tulevaisuus on mahdollista vain, jos kansakunnat hävittävät terroristit ja ääriryhmät.
AJAKAA heidät ulos!
AJAKAA heidät ulos moskeijoistanne, pyhäköistänne!.
AJAKAA heidät ulos yhteisöistänne!
AJAKAA heidät ulos pyhästä maastanne, ja
AJAKAA HEIDÄT ULOS TÄLTÄ MAAPALLOLTA!.
Meidän puolestamme Amerikka on sitoutunut sopeuttamaan strategiamme vastaamaan uhkia ja uusia tosiasioita. Hylkäämme ne strategiat, jotka eivät ole toimineet - ja käytämme uusia lähestymistapoja, jotka ovat tulleet tietoomme kokemusten ja tarkastelun kautta. Me hyväksymme periaatteellisen realismin, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja yhteisiin intresseihin.
Ystäviemme ei tarvitse koskaan kyseenalaistaa tukeamme, eikä vihollistemme koskaan tarvitse epäillä päättäväisyyttämme. Yhteistyömme edistävät turvallisuutta vakauden avulla, ei radikaalien häiriöiden kautta. Teemme päätöksiä, jotka perustuvat todellisiin tuloksiin - ei joustamattomaan ideologiaan. Meitä ohjaavat kokemukset, ei jäykkä ajattelu. Ja aina kun mahdollista, pyrimme asteittaisiin uudistuksiin - ei äkillisiin toimenpiteisiin.
Meidän täytyy etsiä kumppaneita, ei täydellisyyttä - ja tehdä kaikista niistä liittolaisia, jotka jakavat tavoitteemme.
Ennen kaikkea Amerikka etsii rauhaa - ei sotaa.
Muslimikansojen on oltava valmiita ottamaan kantaakseen oman taakkansa (osuutensa), jos aiomme kukistaa terrorismin ja lähettää heidän sairaan kieroutunut ja paha ideologiansa unohduksiin.
Ensimmäinen tehtävä tässä yhteisessä ponnistelussa on, että kansakunnat estävät pahuuden maahantunkeutujien, miehittäjien pääsyn alueelleen. Jokaisella alueella olevalla maalla on ehdottomasti velvollisuus varmistaa, että terroristit eivät pääse heidän omaan kallisarvoiseen maahansa.
Monet ovat jo edistäneet merkittävästi alueellista turvallisuutta: Jordanian lentäjät ovat ratkaisevassa asemassa olevia kumppaneita ISISia vastaan Syyriassa ja Irakissa. Saudi-Arabia ja alueellinen koalitio ovat ryhtyneet vahvaan toimintaan Houthin militantteja vastaan Jemenissä. Libanonin armeija metsästää ISIS-toimijoita, jotka yrittävät tunkeutua alueelleen. Arabi Emiraattien joukot tukevat afganistanilaisia kumppaneitamme. Mosulissa amerikkalaiset joukot tukevat kurdeja, sunneja ja shiioja, jotka taistelevat yhdessä kotimaansa puolesta. Qatar, joka isännöi Yhdysvaltain keskuskomentoa, on ratkaiseva strateginen kumppani. Pitkäaikainen kumppanuus Kuwaitin ja Bahrainin kanssa lisää turvallisuutta alueella. Ja rohkeat Afganistanin sotilaat tekevät valtavia uhrauksia Talebania ja muita terrorisisteja vastaan taistellssa maansa puolesta.
Kun kiellämme terroristijärjestöjen hallinnan alueen ja väestön hallitsemisessa, meidän on myös poistettava näiltä mahdollisuus saada rahaa. Meidän on katkaistava kaikki rahoituskanavat, jotka auttavat ISIS: n myymään öljyä, jotta he voivat maksaa taistelijoilleen ja mahdollistaa terroristien salakuljettaa vahvistuksiaan.
Olen ylpeä voidessani ilmoittaa, että kansat täällä tänään allekirjoittavat sopimuksen terrorismin rahoituksen estämiseksi, jota kutsutaan terrorismin rahoituksen kohdentamiskeskukseksi - jonka puheenjohtajina ovat Yhdysvallat ja Saudi-Arabia, ja jotka kaikki ovat liittyneet Persianlahden yhteistyöjärjestön neuvostoon. Se on toinen historiallinen vaihe tässä päivässä, joka tullaan muistamaan kauan.
Suhtaudun myös myönteisesti Persianlahden yhteistyöneuvostoon, joka estää rahoittajia käyttämään maitaan terrorismin rahoittamiseen ja joka määrittelli Hizbollahin viime vuonna terroristijärjestöksi. Saudi-Arabia liittyi myös meihin tällä viikolla asettamalla boikotin yhdelle Hizbollahin johtavista johtajista.
Tietenkin on vielä paljon tekemistä.
Tämä tarkoittaa rehellisesti islamistisen ääriliikkeen ja islamististen terroristiryhmien iheutamaa kriisiä. Ja se tarkoittaa seisomista yhteisessä rintamassa vastustamassa viattomien muslimien murhaamista, naisten sortoa, juutalaisten ja kritittyjen vainoa ja teurastamista.
Uskonnollisten johtajien on tehtävä tämä täysin selväksi: barbaarisuus ei tuo sinulle kunniaa - uskollisuus pahuuteen ei tuo sinulle mitään ihmisarvoa. Jos valitset kauhun polun, elämäsi on tyhjä, elämäsi on lyhyt, ja sinun SIELUSI JOUTUU KADOTUKSEEN!.
Ja poliittisten johtajien on puhuttava vahvistaen samaa aatetta: sankarit eivät tapa viattomia; he pelastavat heitä. Monet kansat täällä ovat tänään ryhtyneet tärkeisiin toimiin tämän viestin esiintuomiseksi. Saudi-Arabian visio vuodelle 2030 on tärkeä ja rohkaiseva: suvaitsevaisuus, kunnioitus, naisten vaikutusvallan lisääminen ja taloudellinen kehitys.
Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat myös harjoittaneet sydämen ja sielujen taistelua - ja Yhdysvaltojen kanssa käynnistettiin keskus online-vihapuheitten torjumiseksi (Anne:tässä kohdin Trump tarkoittaa nimenommna äärrimuslimien vihapuheita toisuskoisia kohtaan). Myös Bahrain pyrkii heikentämään rekrytointia ja radikalisoitumista.
Suhtaudun myös myönteisesti Jordanialle, Turkille ja Libanonille heidän roolistaan pakolaisten vastaanottamisessa. Lähi-idästä lähtevien maahanmuuttajien ja pakolaisten surmaaminen heikentää vakaiden yhteiskuntien ja talouksien luomiseen tarvittavaa inhimillista pääomaa. Sen sijaan, että tämä alue olisi niin paljon inhimillistä potentiaalia, Lähi-idän maat voivat antaa nuorille toivoa kirkkaammasta tulevaisuudesta kotimaissaan ja -alueillaan.
Tämä tarkoittaa kaikkien sellaisten kansalaisten pyrkimysten ja unelmien edistämistä, jotka etsivät parempaa elämää - myös naiset, lapset ja kaikkien uskontojen seuraajat. Useat arabi- ja islamilaiset tutkijat ovat kaunopuheisesti väittäneet, että tasa-arvon suojaaminen vahvistaa arabi- ja muslimiyhteisöjä.
Lähi-itä on monen vuosisadan ajan ollut monien rinnakkain elävien kristittyjen, muslimien ja juutalaisten kotina. Meidän on harjoitettava uudelleen toinen toistemme suvaitsevaisuutta ja kunnioittamista - ja tehtävä tämä alue paikaksi, jossa jokainen miehestä ja naisesta, riippumatta heidän uskonnostaan tai etnisyytedestä, voi nauttia arvostuksesta ja toivosta paremepaan elämään.
Tässä hengessä olen nyt käynyt Riadissa, ja aion matkustaa Jerusalemiin ja Betlehemiin ja sitten Vatikaaniin – eli käymällä näissä kolmessa Abrahamin uskonnon pyhimmissä paikoissa. Jos nämä kolme uskontoa voivat elää yhdessä, niin rauha tässä maailmassa on mahdollista - myös Israelin ja palestiinalaisten välinen rauha. Tapaan Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun palestiinalaisten presidentin Mahmoud Abbasin kanssa. (Anne, huomatkaa, että Trump ei sanonut, että Palestiinan presidentin....)
Terroristien lyöminen heidän alueiltaan, heidän rahoituksensa ja valehtelevan ideologiansa levittämisen estämien ovat perusteita terrosrismin tukahduttamisessa.
Mutta mikään keskustelu tämän uhan loukkaamisesta ei olisi täydellinen mainitsematta hallitusta, joka antaa terroristeille turvallisen sataman ja taloudellista tukea ja rekrytoinnissa tarvittavan sosiaalisen aseman. Se on järjestelmä, joka on vastuussa alueen epävakaudesta. ... Nyt puhun tietysti Iranista.
Libanoniin, Irakiin ja Jemeniin virtaa Iranista varoja, aseita ja junalasteittain terroristeja, puolisotilallisia- ja muita ääriryhmiä, jotka levittävät tuhoja ja kaaosta koko alueella. Iran on saanut aikaan vuosikymmeniä sekalaista konfliktia ja kauhua.
Se on hallitus, joka puhuu avoimesti joukkomurhasta, vannottamalla Israelin tuhoa, uhkaa kuolemalla Amerikkaan ja on mädätyttänyt monien kansakuntien johtajat tässä huoneessa.
Iranin traagiset ja epävakaimmat toimet ovat tulleet näkyviin Syyriassa. Assad on tukenut Irania, ja täten hän on syyllistynty vakavaan rikokseen. Yhdysvallat on ryhtynyt vakavaan toimintaan Assadin hallintoa vastaan kiellettyjen kemiallisten aseiden käytön johdosta. Kyseessä oli hyökkäys 59 tomahawk-ohjuksella Syyrian ilmatilaan.
Vastuuta kantavien maiden on tehtävä yhteistyötä, jotta Syyrian humanitaarinen kriisi saadaan loppumaan. On hävitettävä ISIS ja palautettava vakaus alueelle. Iranin hallinnon kaikein eniten kärsivät uhrit ovat kuitnekin Iranin oma kansa. Iranilla on rikas historia ja kulttuuri, mutta Iranin kansa on kärsinyt vaikeuksia ja epätoivoa heidän johtajiensa haluttomuudesa estää terrorismia ja siitä johtuvia konfliketeja.
Niin kauan kuin Iranin hallitus haluaa olla rauhan kumppani, kaikkien omantunnon valtioiden on toimittava yhdessä eristääkseen Iran, jotta Iran lopettaa ja kieltää terrorismin rahoituksen, ja meidän on rukoiltava sitä päivää, jolloin Iranin kansalla on ansaittu ja oikeudenmukainen hallitus.
Päätöksemme täällä vaikuttavat lukemattomiin ihmishenkiin.
Kuningas Salman, kiitän teitä tämän suuren hetken mahdollistamisesta ja suuresta panoksesta Amerikkaan, sen teollisuuteen ja sen töihin. Kiitän teitä myös investoinneista tämän maailmanosan tulevaisuuteen.
Tämä hedelmällisellä alueella on kaikki ainekset ylitsevuotavaan menestykseen - rikas historia ja kulttuuri, nuori ja elinvoimainen kansa, menestyviä yrittäjiä. ... Mutta, mikä mahdollisuus tulevaisuudelle, jos Lähi-idän kansalaiset vapautetaan ääriliikkeistä, terrorista ja väkivallasta.
Me tässä huoneessa olemme kansojen johtajia. He odottavat meiltä vastauksia ja toimia. Ja kun luomme katseemme heihin, niin jokaisen silmäparin takana on sielu, joka kaipaa oikeutta.
Nykyään miljardit kasvot katsovat nyt meitä odottaen vastauksia aikamme suuriin kysymyksiin.
Aiommeko olla välinpitämättömiä pahan ollessa läsnä? Suojelemmeko kansalaisiamme sen väkivaltaiselta ideologialta? Annammeko sen myrkkyttää yhteiskuntamme? Annammeko pahan tuhota pyhimmät paikat ja kaupungit maan päällä? Jos emme kohtaa tätä tappavaa terroria, tiedämme, mitä tulevaisuus tuo mukanaan - enemmän kärsimystä ja enemmän epätoivoa. Mutta jos toimimme - jos poistumme tästä upeasta huoneesta yhtenäisinä ja päättäväisinä tekemään sen, mitä pitääkin tehdä, eli estää pahan tuhoamasta maailmaa – koska muutoin ei ole mahdollisuutta kansojen suurenmoiselle tulevaisuudelle. .
Sivilisaatiomme syntymäpaikka odottaa uuden renessanssin alkavan. Kuvittele, mitä huominen voikaan tuoda tullessaan.
Upeat tieteelliset saavutukset, taide, lääketiede ja kaupankäynti innostavat ihmiskuntaa. Suuria kaupungkeja on rakennettu romuttuneitten kaupunkien raunioille. Uudeet työpaikt ja teollisuudenalat antavat toimeentulon miljoonille ihmisille. Vanhempien ei enää tarvitse olla huolissaan lapsistaan. Perhitten ei enää tarvitse murheita rakkaitaan, ja uskovaiset saavat harjoittaa uskontoaan ilman pelkoa.
Nämä ovat hyvinvoinnin ja rauhan siunauksia. Nämä ovat toiveita, jotka polttavat vanhurskauden liekillä jokaisen ihmisen sydämessä. Ja nämä ovat rakkautta täynnä olevien kansojen vaatimuksia.
Pyydän teitä liittymään minuun, liittymään yhteen, tekemään yhteistyötä ja taistelemaan yhdessä – NE, JOTKA ON YHDISTETTY, NE EIVÄT KAADU..
Kiitos. ... Jumala siunatkoon sinua. Jumala siunatkoon maatasi. Ja Jumala siunatkoon Amerikan Yhdysvaltoja. "

Sekä Suomen kansaa sen johtajilta jotka ei ymmärrä Trumpin suuruutta.

Emeritus keksijä Rainer Partanen

http://emeritus-keksija.blogspot.com/

April 28th, 2017

Yllä olevasta linkistä löydät keksijän kirjan oikeusmurhasta jossa peruste oli ("Ei ole keksintöä johon ei ollut mitään näyttöä syyttäjällä koska keksintö oli edelleen salassapidettävä kun ei ollut vielä suojausta ja odotettiin rahoitusta annista") näin Suomessa teurastetaan keksijöitä kun halutaan varastaa keksintö.

-Emeritus keksijä.

http://mvlehti.net/2015/10/19/sauli-niinisto-tassa-muistutus-kansan-harhauttamisesta/

April 28th, 2017

Onko presidentti Sauli Niinistö yhtä rikollinen valtiopetokseen kuin epäilty presidentti Mauno Koivisto ja Tarja Halonen sekä Martti Ahtisaari, sillä kaikki on ollut mukana ainakin salaamassa ja toteuttamassa Mauno Koiviston ohjeita joita hän esitti konklaavissa -92.

Herääkö Ab Europositron Oy eloon suomen 100 vuotis juhlana ja osoittaa että valtion hyökkäys sitä kohtaan oli oikeusmurha.

April 12th, 2017

Murhaajat joutuvat tuomiolle, koska 90- luvun valtiopetos tuodaan voimakkaasti julkisuuteen.

Uusivuosi uudella ohjelmalla 2017

April 11th, 2017

Merkittävä keksintö vuosi tulossa.

Emerituskeksijä.

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

December 16th, 2016

Lainattu kirjoitus.
Karjalan Kuvalehti haastatteli kesällä 2016 Velallisten Tuki ry:n johtoryhmän jäsentä Hilkka Laikkoa, joka oli myös Oy ST-Line Ltd:n markkinointipäällikkö sekä merikapteeni Tatu Hoikkalaa, joka oli Oy ST-Line Ltd:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Tarkoituksemme oli selvittää, elääkö ns. pankkikriisi yhä voimakkaana ja ketkä sitä vetävät. Tästä selvityksestä näkyy hyvin selvästi, että yhteiskunta yrittää painaa ns. pankkikriisin pimentoon, mutta Velallisten Tuki ry ja eräät yksityishenkilöt eivät siihen suostu.
Tähän ei tarvitse suostuakaan, sillä perustuslaki, rikoslaki ja muu lainsäädäntö takaa Suomessa tietyt oikeudet. Vai takaako se? Paremminkin näyttää siltä, että erityisesti pankkeja suojellaan, ihmisellä tai yrityksellä ei ole väliä.
Miksi puhumme niin sanotusta pankki- kriisistä? Syy tähän on se, että sekä valtio- valta että sen edustajat tekivät ja yhä tekevät pankkien lisäksi lukuisia päätöksiä yrittäjien tappamiseksi. Siksi kyseessä ei ollut, eikä ole, vain pankkikriisi.
n VeikkoSaksi
18
04/2016 JOULUKUU
Kuva: Kun kriisi iskee! www.5wpr.com

Kuva: Pankkisysteemi, hallituksen edustajat ja ihmiset. Mitä kenellekin annetaan ja mitä jää? www.tomheneghanbriefings.com
KKL: Mitä on tapahtunut lain kunnioitukselle Suomessa?
HL: Pankki- ja perintätoimi saavat tuhota Suomen valtiontalouden kenenkään valvo- van viranomaisen puuttumatta laittomaan toimintaan. Hurjimmat tapaukset ovat to- della karmeita, jossa pankin toimesta vaih- detaan yrittäjän asunnon lukot - 25 asteen pakkasella ja ruuat heitetään lumihankeen – yrittäjän ollessa lääkärikäynnillä.
Laki on olemassa, mutta sitä käytännös- sä sovelletaan vain ”nakkivarkaisiin” ja mil- jardiveropetokset saavat rauhassa rehottaa poliitikkojen erityissuojeluksessa
KKL: Toimiiko hyvinvointivaltio?
HL: Mikä hyvinvointivaltio? 540 000 henkilöä on ulosotossa, joista 1 000 alaikäistä; 371 800 maksuhäiriöistä; 300 000 – 400 000 työtöntä, 25 prosent- tia heistä eläkeläisiä ja 16.7 prosenttia alle 14-vuotiaita.
1990-luvulla tuhottiin Suomen talous: 65 000 elinkelpoista yritystä kaadettiin, aiheutettiin 600 000 työtöntä, joista pit- käaikaisia on edelleen 130 000 ja valtion- velka kasvatettiin lähes nollasta 100 miljar- diin, joka edelleen on noin 105 miljardia EUROA ja kasvaa koko ajan, koska pankit ja veroparatiisiperintäyhtiöt kiertävät val- tionveroja miljardeilla.
Suomen kansa kärsii ja joku ”puna- tukkainen” höpisee hyvinvointivaltiosta – mikä hyvinvointi ja missä?
KKL: Mikä on käsityksesi oikeuslaitoksen tai paremminkin tuomiolaitoksen toiminnasta?
HL: Missä tahansa oikeusvaltiossa, jossa tuomarit itse myöntävät tehneensä (YLE:n tutkimus) vääriä päätöksiä, johtaisi oikeus- laitoksen remonttiin – ei meillä. Suomi ei ole oikeusvaltio.
Meillä puuttuu kokonaan tuomiois- tuinlaitosten todellinen valvonta. Sekä ihmisoikeusloukkaukset että perustuslain loukkaukset saavat rauhassa rehottaa, koska meillä ei ole Perustuslakituomioistuinta
KKL: Mikä osuus Suomen valtiolla oli ns. pankkikriisissä?
HL: 06.05.1992 silloinen presidentti Mauno Koivisto ohjeisti, että instituuti- ot eivät saa hävitä. Siitä huolimatta, että
KKL: Hilkka Laikko, kerrot olevasi oikeustaistelija. Kerro tästä lisää.
HL: Suomessa loukataan erityisesti yrittä- jien ja takaajien perustuslaillisia ja ihmisoi- keuksia, koska yrityksen joutuessa pieniin- kin vaikeuksiin [tai sen ei tarvinnut edes joutua vaikeuksiin], velkojapankki lähtee herkästi hakemaan saataviaan todella härs- kein keinoin avustajinaan ulosottomiehet.
Alihintaiset omaisuuden realisoinnit ovat arkipäivää jopa niissä tapauksissa, joissa pari vuotta aiemmin omaisuus on pankin toimesta arvostettu 190 000 euroon ja heti vaikeuksien tullen pankki hyväksyy karkean alihintaisen kaupan 20 000 euroa.
Velat jäävät asiakkaalle, joka ajautuu so- siaalitoimen asiakkaaksi ja jää yhteiskunnan ulkopuolelle tuottamattomaksi. Pankki voi myydä bulvaaninsa kautta omaisuuden nyt käypään markkinahintaan ja silti korjata luottotappioiden kautta omaa tulostaan vähentämällä luottotappion!
Olisi kiva tietää, miksi ulosottomiehille maksetaan tulospalkkaa ja mikä on se yh- teiskunnalle tästä asiasta jäävä TULOS.
Alihintaisista kaupoista ja niiden valitus- oikeudesta on KKO:n ennakkopäätöksiä 2004, 2006 ja nyt viimeisin 18.05.2016, mutta ulosottojärjestelmään ei vain tule muutosta, vaikka jokainen alihintainen kauppa on sekä perustuslakia että ihmisoi- keussopimusta vastaan.
Kasvatti-isäni oli poliisi ja kuluttaja- lainsäädäntöä luin Leo Ermen opastuk- sella. Mitä oikeus on? Se on ”Totuus ja kohtuus, mikä ei ole kohtuus – älköön olko oikeuskaan”. Suomessa tämä on unohdettu täysin sitten 1990-luvun. Velallinenkin on ihminen.
KKL: Miksi ajat 1990-luvun ihmisten ja erityisesti yrittäjien ja heidän takaajiensa oikeusturvaa?
HL: Jos 1.5 miljoonan markan velasta, 5 miljoonan markan suorituksilla, on pan- kin mielestä maksettavaa 10 miljoonaa ja he ilmoittavat, että nuo ”velat” ovat hei- dän kirjanpidossaan, on tässä maassa jo- tain todella pahasti pielessä.
PK-yrittäjällä ei ole minkäänlaista oi- keusturvaa, ei vakuudeksi annetun omai- suuden suojaa – ja ongelmien tullen koko yhteiskunta eli virallinen Suomi kääntää selkänsä.
Yrittäjä menettää oikeusturvansa Suomessa heti sillä sekunnilla, kun hän on päättänyt perustaa yrityksen Suomeen.
04/2016 JOULUKUU 19

20
04/2016 JOULUKUU
Kuva: Velallisten Tuki ry:n oikeustaistelija ja tiedottaja Hilkka Laikko Uudessakaupungissa kesällä 2016. Karjalan Kuvalehti
silloinen Aho-Viinanen -hallitus oli tehnyt kaikkien pankkien kanssa so- pimuksen 3/1992, että elinkelpoisia yrityksiä ei kaadeta, Koiviston linjaus merkitsi ennennäkemättömän yrittäji- en teurastuksen alkua.
Tämä yrittäjien teurastusmentali- teetti jatkuu edelleen – kenenkään sii- hen puuttumatta. Mm. rikoslaissa on 28 luku 4§ 3. mom. ja 5§, jotka pakot- tavana lainsäädäntönä edellyttävät sel- laisen tahon, joka on saanut asiakkaan varoja haltuunsa, tekemään tilityksen – en ole vielä nähnyt sellaista yhtään sadoissa 1990-luvun tapauksissa.
Valtio halusi salata, että osa pankeis- ta oli ottanut valuuttaa Suomeen, ohi Suomen Pankin määräysten ja niiden vastaisesti. Pankinjohtajien vauhtisoke- us olisi johtanut pankkien konkurssei- hin, mutta maksumiehiksi altistettiin
rehelliset, työllistävät yrittäjät, vaikka nimenomaan pankit toimivat valtion vahingoksi
KKL: Mikä osuus pankinjohtajilla oli ns. pankkikriisissä?
HL: Velallisten Tuki ry on jo saanut useita tapauksia selvitetyiksi, joissa tie- detään, että valuuttavelka oli pankin oma – ei ryöstettyjen yrittäjien. Tämä koskee erityisesti 1988 – 1989 yritys- toiminnan rahoituskuvioita.
KKL: Miten/miksi useimmiten muutenkin vahvoilla olevia ihmisiä ja pankkeja suojellaan?
HL: Hyvä kysymys. Lainaan Islannin presidentin sanoja: ”Me luotimme kan-

saan ja kriminalisoimme pankkien toimin- nan valtion vahingoksi”. Tämä meilläkin pitäisi tehdä.
KKL: Miten velkoja ostavat yritykset liittyvät tähän kuvioon?
HL: Viimeksi tutkin tapausta, jossa Arsenal-sopimus 31.03.2000 on joh- tanut täyteen mielivaltaan erään takaa- jan tapauksessa. Ongelma on siinä, että meillä ei ole mitään todellista pankki- ja perintätoimistovalvontaa.
Olen sitä mieltä, että jokainen perintä- toimisto ja osa pankeista pitää saattaa eri- tyistilintarkastukseen, jossa kaivetaan esil- le, millä perusteella kirjanpidoissa edelleen vuonna 2016 pidetään jopa vuoden 1983 velkakirjoja?
Näitä todellisuudessa olemattomia velkoja pidetään kirjanpidoissa ja nii- tä myydään yhtiöltä toiselle ja koko ajan luottotappiot voidaan vähentää myyjän kirjanpidossa – valtion vahingoksi.
Suurin osa perintäyhtiöistä pitää pää- majaansa veroparatiiseissa, joten ei mikään ihme, että Suomen valtiolta loppuvat rahat.
KKL: Keitä muita liittyy tähän ns. pankkikriisin kuvioon?
HL: Kaiken edellä kerrotun perusteella haluamme tietää, ketkä päättäjistä ovat
mukana perintäyhtiöiden ja tiettyjen pankkien taustalla.
KKL: Mihin rahat katosivat ja mihin ne katoavat nykyään?
HL: Ne katoavat pääomapiirien pohjat- tomaan ahneuteen ja heidän taskuihinsa. Näin ei voida jatkaa.
KKL:Miksikirjoitatesimerkiksi oikeusministeri Jari Lindströmille?
HL: Yrittäjien, takaajien ja velallisten oi- keusturva on palautettava esimerkiksi vaa- timalla käytäntöjen muuttumista, mm. ulosoton ja verotarkastajien ns. tulospalk- kaus on lopetettava, koska se johtaa täysin kohtuuttomiin omaisuuksien realisointei- hin, jotka aiheuttavat mittavat vahingot koko yhteiskunnalle.
Kirjoittamisella on tarkoitus saada yrit- täjien ja takaajien oikeusturva vastaamaan perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia ja tilitysvelvollisuuden pakot- tavuuden huomioimista jokaisessa velko- misprosessissa, oikeusistuimissa, ulosotois- sa, verotuksissa.
Laki on sinänsä kohtuullisen hyvä, mut- ta käytännöt eivät vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
KKL:Mitäkarkeitavirheitä Suomessa tehdään velkojen perinnän ja ulosoton avulla?
HL: Alihintaiset kaupat ovat laittomia ja aiheuttavat yhteiskunnalle mittavat va- hingot. Viranomaisten tehtävä on olla ta- sapuolisia, mutta nykyjärjestelmä (kiitos Koiviston 06.05.1992) suosii velkojaa.
Viranomaisten tehtävänä tulee ensisi- jaisesti selvittää, onko perittävä velka edes todellinen eli olemassa oleva.
KKL: Mitä tarkoitat Vihdin tragedialla?
HL: Tapauksen taustalla on väärä velan- perintä, joka johti lopulta tragediaan. Tapauksen jatkokäsittely on kesken, joten en voi tarkemmin kommentoida.
KKL: Mitä perustuslain kohtaa loukattiin 1990-luvun ns. pankkikriisissä ja nykyään?
HL: Vastaus on pitkä ja koskee useita py- käliä rikoslaissa.
􏰀Kuva: Raha lentää pois ihmisten ulottuvilta. www.pieria.co.uk
04/2016 JOULUKUU 21

8 § R ikosoikeudellinen laillisuusperiaate.
Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen, eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei te- kohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.
Nämä syyttömät yrittäjät tuhottiin ja ryöstettiin pelkästään poliittisella käskytyksellä ja heidän tilanteensa on se, että he ovat nyt syyttöminä kärsineet jo 25 vuotta, kun murhasta kärsitään keskimäärin 14.7 vuotta. Kaikki vain, jotta totuus 1990-luvusta ei tulisi esiin.
15 § Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Esimerkiksi vouti toimittaa pakkohuutokaupan 3 päivässä, toimittaa täytäntöönpanokiellon aikana miljoona-
omaisuuden pankille, jolla on etukäteen ostaja tiedossa ja esikauppasopimus tehtynä ja lisäksi toimittaa pankin maksaman pilkkahintaisen huudon rahatkin takaisin em. pankille.
Pankki kuittaa itselleen 3 280 000 miljoonaa asiakkaan omaisuudesta. Vuonna 2016 pankki väittää asiakkaan olevan velkaa vielä 10 miljoonaa markkaa, vaikka suoritukset ovat riittäneet kolminkertaisesti velan maksuun. Edelleen toimitaan samalla tavalla.
18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus.
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.
19 § Oikeus sosiaaliturvaan.
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättö- mään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huo- lenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.
EU on huomauttanut, että Suomessa ei ole riittävää perusturvaa!
21 § Oikeusturva.
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
23 vuotta oikeuden istuntoja ja ne edelleen jatkuvat ….
22 § Perusoikeuksien turvaaminen.
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Edelleen nämä 1990-luvun uhrit ovat vailla oikeusturvaa, vai mitä sanot, jos 23 vuotta on taisteltu oikeu- dessa ja tämä vieläkin jatkuu …
Suvi Anne Siimes myi C & A Finlandille ja Aktiv Hansalle 31.03.2000 mm. SYP-velasta (tuomio 1994) takaukseen menneen henkilön velkaorjaksi 56 000 muun velallisen kanssa. Kukaan ei tar-
kistanut, oliko velkaa enää jäljellä.
01.06.2001 velallinen pääsi velkajärjestelyyn (velkoja Aktiv Hansa). Vuonna 2006 hänelle määrätään lisäsuoritusvelvollisuus (Aktiv Kapital) ja 2008 lisäsuoritusvelvollisuuden lisäsuo- ritusvelvollisuutta (C & A Finland ja päätös ei perustu lakiin) ja nyt häntä velkoo PRA Suomi Oy …. tilityspyyntöön firmasta vastataan ”Hae velkajärjestelyyn!”

Kuva: Ruokajonot olivat ja ovat yhä Suomessa pitkiä. Tämä internet-sivusto on käsitellyt lukuisia ns. pankkikriisin asioita. www.pankkikriisi.blogspot.com
Kuva: Suvi-Anne Siimes. www.talouselama.fi
KKL: Mitä/miten ihmisoikeussääntöjä loukattiin 1990-luvun ns. pankkikriisissä ja nykyään?
HL: Omaisuuden suoja Oikeudenmukai- nen oikeudenkäynti.
Velkavankeus on kaikkialla maailmassa kielletty, mutta täysin sallittua Suomessa!
KKL: Miten ymmärrät uhri- käsitteen ns. pankkikriisissä ja muutoinkin?
HL: Pankkien valuuttakeinottelun seu- raukset, ohi Suomen Pankin määräysten, kaadettiin rehellisten, elinkelpoisten ja työllistävien yritysten ja takaajien nis- kaan. Rehelliset kansalaiset maksoivat laittomasti toimineiden pankinjohtajien
Kuva: Hallitus
”auttaa” ihmisiä, aiheuttaman vahingon ja valtion poliitti-
mutta tässä kuvassa
ryöstää kansalaiselta
lompakon takataskusta
eli valtio antaa ropoja,
mutta vie setelit. olivat niiden omia – ei asiakkaiden. www.whlawoffices.com
set päättäjät suojelivat rikollisia rehellisten kansalaisten asemesta.
Suurin osa pankkien valuuttaveloista
KKL: Kuinka paljon oli Stakesin arvioimia itsemurhia? Mitä itse arvelet luvusta?
HL: Stakesin mukaan 14 500 ja Suomen Mielenterveysseuran mukaan 11 000. Oli kumpi tahansa – yksikin uhri on liikaa, varsinkin, kun tilanne johtuu poliitikko- jen vääristä päätöksistä.
Edelleen on tilanteita, joissa Velallisten
04/2016 JOULUKUU 23􏰁 Kuva: Tässä kuvassa on pieni tulipalo (”nuotio”) vuoden 2009 Hondurasin poliittisessa kriisissä. www.en.wikipedia.org
􏰁􏰁 Kuva: Tämä kreikkalainen kuva voisi hyvinkin olla Suomesta soveltuvassa tilanteessa. Tässä kreikkalaiseläkeläiset yrittävät saada automaatista rahaa. www.telegraph.co.uk
HL: Pidettiin itsepäisesti kiinni markan arvosta ja tuettiin sitä, vaikka seuraukset olisivat olleet huomattavasti vähäisem- mät, jos markan arvo olisi saanut vapaasti määräytyä jo aiemmin. 14 prosentin de- valvointi oli monelle ulkomaankauppaa käyvälle kuolinisku.
KKL: Veneen heiluttaminen, ongelmien esille tuonti, uhreja liian paljon, liian suuret korvaukset, historian uudelleen kirjoittanen. Onko asia näin?
HL: Korvausrahoja ei oteta valtion kassas- ta, vaan pankeilta ja perintätoimistoilta, joilla on miljardien edestä myös valtiolle kuuluvaa rahaa.
KKL: Ovatko maahanmuuttajien ongelmat suuremmat vai pienemmät kuin yrittäjien ja takaajien ongelmat, vanhat asiat
KKL
Tuki ry joutuu tukemaan äärimmäisessä hädässä olevia 1990-luvun uhreja, joiden voimat alkavat hiipua.
KKL: Miten viranomaiset/pankit estävät ihmisten työnteon nykyään?
HL: Esimerkiksi liian herkästi, pienistäkin vaikeuksista lähdetään hakemaan yritystä konkurssiin. Mm. 4 000 euron tilapäisestä rästistä 240 000 euron talo meni pakko- huutokauppaan, talo oli kolmen alaikäisen koti.
KKL: Mitä tarkoittaa kohtuu- periaate ja miten sitä nykyään sovelletaan?
HL: 1990-luvun uhrien tilanteissa ei ole mitään oikeutta eikä kohtuutta.
KKL: Miksi media ei toimi nykyään?
HL: Poliittiset klikit estävät vapaan lehdis- tön ja toimittajien toiminnan.
KKL: Harjoitatko sinä yhteiskuntakritiikkiä vai vihapuhetta?
HL: Yhteiskuntakritiikkiä.
KKL: Mitä tarkoitettiin vahvan
markan politiikalla?
ja omien kansalaisten hätä?
HL: Maahanmuuttokriittisyys on oire Suomen kansalaisten kokemasta hädästä omasta toimeentulostaan. Oma pesä ensin kuntoon, vasta sitten on mahdollisuus aut- taa muitakin.
KKL: Mitä valtio menettää harjoittamansa politiikan vuoksi nyt ja on menettänyt ns. pankkikriisin aikana?
HL: Kymmeniä miljardeja euroja veron- kiertona. Meillä on kestävyysvaje ”politiik- kojen terveestä järjestä”.
KKL: Miten suhtaudut Koiviston presidenttinä antamaan vakuutukseen: ”Minä Mauno Henrik Koivisto, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä”.
HL: Suomen kansalle maailman kallein satamatyöläinen.
KKL: Saako mielestäsi yrittäjien, takaajien, yrittäjien perheiden ym. ihmisoikeuksia polkea, jotta suomalaiset pankit olisivat EMU- vakavaraisia?
HL: Ei!
KKL: Syntyikö ns. pankkikriisistä Suomen suurin talouskatastrofi ja miten se on jatkunut?
HL: Syntyi kymmenien ja jopa satojen mil- jardien veronkiertokupla, joka syö koko ajan edelleenkin Suomen valtion taloutta olemattomien luottotappioiden ja niiden 18 prosentin korkovähennysoikeuden takia.
KKL: Onko kyse salaliittoteoriasta vai jostain muusta?
HL: Kiintoisaa olisi tietää, keiden etua palvelee Suomen kansantalouden ryöstö. Kenen etuja palvelee salaiseksi julistettu SSP-sopimus tai Arsenal-sopimus.
Demokraattisessa valtiossa ei voida salata
asiakirjoja, joilla on perustavaa laatua olevaa
merkitys Suomen kansantaloudelle.
04/2016 JOULUKUU
25
26
04/2016 JOULUKUU
Kuva: Merikapteeni Tatu Hoikkala
Oy ST-Line Ltd:n toimitusjohtaja
ja hallituksen puheenjohtaja. Karjalan Kuvalehti
Pankki ja valtio tekivät
TatuHoikkalastan VeikkoSaksi syntipukin
KKL: Miksi Hilkka Laikko sanoo, että hän oli viime kesänä haastattelussa liikkeellä kaksi kertaa evakkoon ajetun henkilön kanssa?
TH: Olen Antti Yrjönpoika Hoikkalan jälkeläinen Hoikkalan kylästä Koiviston Makslahdesta. Ensimmäinen evakkotaival alkoi 1944 vain 2-vuotiaana hevoskärryjen kyydissä. Sinne jäi kotitila 1500 luvulta.
Toinen evakkotaival alkoi 1992 tapahtu- mista, jolla yritykseni ja henkilökohtainen omaisuuteni vietiin puhtaalla 0 markalla, voudin avustaessa. Pankki kuittasi miljoo- naomaisuudestani yli 5 miljoonaa markkaa velkojen ollessa vain 1.5 miljoonaa markkaa – kyse oli siis markka- ei valuuttaluotosta, vaikka sillä minua huijattiin pankin toimesta.
Olen vuosia elänyt asuntovaunussa, tois- ten nurkissa ja välillä heitin jo hanskat tiskiin ja olin muutaman vuoden Espanjassa.
Oikeudenkäynti on kestänyt tuolta asti ja edelleen jatkuu. Nyt vaadimme tilitystä, jota pankki ei halua tehdä. Jokainen Finlexin lu- kija voi käydä katsomassa, mitä RiL 28 luku 4§ 3. mom. aiheesta toteaa.
KKL: Kerrotko lyhyesti oman
casesi?
TH: Jäädessäni maihin kauppalaivastosta aloitin yritystoiminnan vesibussiyrittäjänä ja sitten sain idean isommasta risteilyaluk- sesta, jonka hankin 1988. Pankista oli 1.5 miljoonan markan laina ja Keralta [Kera Oyj, entinen Kehitysaluerahasto Oy] 800 000 markan laina.

▲Kuva: ”Myötäisiä tuulia” -mainos ja lehtinen oli Oy ST-Line Ltd:n innostunut viesti, ennen kuin yhtiön pankki valtiovallan tuella ryhtyi hankalaksi. Karjalan Kuvalehti
Pankki totesi, että laina voidaan vaihtaa va- luuttalainaksi myöhemmin ja sain siitä tarjo- uksen. Pari vuotta pyöritin yritystä Raumalla, mutta sitten siirryimme Ouluun paremmille markkinoille. Yritys oli voimakkaassa kasvussa ja työllistimme 27 henkilöä.
1992 pankki lähti hakemaan konkurssiin valuuttavelalla ja saivatkin sen 07.12.1992, vaikka heidän saatavalleen oli turvaava val- tiontakaus, joka annettiin elinkelpoisille yrityksille.
VATA:n [valtion]takauksesta pankinjoh- taja totesi; ”Tuohon paperiin meillä ei pyyhitä edes persettä”. Vain kuukautta myöhemmin miljoonalaiva jäätyi pesänhoitajien huolimat- tomuuden takia. Yhtiö hakeutui velkajärjeste- lyyn, joka alkoi 04.06.1993. Nyt sain laivani takaisin – romuna, jota korjasin lähes 500 000 markalla, jotta sain sen liikenteeseen. 31.03.1994 vielä yhtiön ollessa saneerauk- sessa, pankki neuvotteli laivastani 3 280 000 markan tarjouksen saksalaisen ostajan kanssa. Kolmessa päivässä miljoonaomaisuus meni 0 markalla pankille ja se teki heti laivasta miljoo- nakaupat itselleen. Vouti toimi täytäntöönpa- nokiellon aikana, vaikka toimet olisi pitänyt keskeyttää.
KKL: Mikä tilanne on nyt?
TH: Pankki pitää minulle kuuluvia palkka- rahoja luottolaitoslain ja oikeuden päätök- sen vastaisesti itsellään.
Pankki on tuomittu lojaliteettivelvollisuu- den rikkomisesta ja vähintään 2 miljoonan markan vahingon aiheuttamisesta 15.12.2006 sekä yhtiölle, että minulle takaajana.
Nyt on menossa käräjäoikeudessa vaati- mus, että pankki tekee tilityksen omaisuu- destani, mutta pankki ei suostu tekemään vuonna 2014 määrättyä tilitystä uhkasakosta huolimatta.
Yhtiöni velat ovat pankin väitteen mukaan 10 miljoonaa markkaa eli 1.6 miljoonaa eu- roa, minä olen niistä takausvastuussa. Pankki pitää näitä 18 prosentin koroilla kasvavia vel- koja omassa kirjanpidossaan ja tilijärjestelmis- sään! Pelkät korot tähän asti ovat reilut 1.3 milj. euroa – kelpaa niillä paikkailla pankin taseita.
Sellaista päivää ei tule, että periksi annan!
KKL
􏰁 Kuva: On parempi puhua ns. pankkikriisistä, koska paljosta muustakin, esimerkiksi valtiojohdon vehkeilystä, oli kyse kuin pankkien omasta vehkeilystä. Karjalan Kuvalehdessä No 11 kerrottiin pääosin Kjeld Möllerin sanoin ns. pankkikriisistä. Karjalan Kuvalehti
04/2016 JOULUKUU 27

28
04/2016 JOULUKUU
Jorma Jaakkola
on pitkän linjan ns.
pankkikriisimies!
Ensimmäiseksi Jorma Jaakkola kysyy, että ”tiesitkö, että minulla ja joillakin henkilöillä on Koiviston konklaavin salainen muistio ja konklaavin kutsumuistioita?” Jaakkola on Kjeld (Kelle) Möllerin kanssa tehnyt omia tutkimuksiaan ns. pankkikriisistä. Näistä tutkimuksista tulee erillinen artikkeli Karjalan Kuvalehden johonkin tulevaan numeroon.
Seuraavassa Karjalan Kuvalehti esitti vain kaksi kysymystä Jorma Jaakkolalle. Ensimmäisen kysymyksen vastaus on pitkä, vaikka sitä on vähän lyhennetty.
Kuva: Entinen
maailmanluokan sijoittaja. www.kingworldnews.com
Kuva: Jorma Jaakkola. Jorma Jaakkolan kokoelmat
n VeikkoSaksi
KKL: Mikä on mielestäsi
ns. Koiviston konklaavin 06.05.1992 merkitys Suomelle ja suomalaisten ihmisoikeuksille?
JJ: Suomen ainutlaatuinen valtiosääntö oli ulkopolitiikasta (EY:hyn liittymisesta&#776&#59;) määränneelle Mauno Koivistolle ongel- ma. Tästä syystä Koivisto tarkoituksella -
vahvan markan politiikalla - järjesti laman. Dokumenttina perustuslain uudista- misesta on Valtiosääntökomiteoiden mie- tintöjä. Ensimmäinen komitea nimitettiin samoihin aikoihin maaliskuussa 1989, jol-
loin tehtiin revalvaatio.
Komitean tehtävä oli poistaa Koiviston
ongelmana olleita määrävähemmistösää- döksiä, sillä EY ei sallinut, että 1/3 vähem-

Kuva: Kun pään laittaa pensaaseen tai menee piiloon äitinsä helmaan, voi kuvitella, ettei ole mitään rahoituskriisiä olemassakaan. www.inc.com
mistö pystyisi kaatamaan seuraavan vuo- den alijäämäisen budjetin.
Yhdeksi vuodeksi alijäämäiseksi tule- va budjetti voitiin hyväksyä eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä, mutta ei useammaksi vuodeksi. Tätä EY ei tulisi hyväksymään.
Komitea järjesti esityksensä kyseiseen muutokseen liittyvään Hallitusmuodon 72 §:n tekstin ”Lailla säädetään, miten markan ulkoisesta arvosta päätetään” eteen virkkeen: ”Suomen rahayksikkö on markka”.
Näin hallitusmuotoon tuli Koiviston huomaamatta vielä suurempi ongel- ma eli markan hävittäminen vaatisi 5/6 kiireellisyysenemmistön!
Harri Holkerin hallituksen loppujan oikeusministeri Tarja Halonen esitteli la- kiesitystä helmikuussa 1991, mutta laki ei keskustan ja vasemmistoliiton vastustuksen vuoksi mennyt läpi, vaan jäi lepäämään yli vaalien.
Demarit olivat alibinaan halunneet määrävähemmistösäädösten hävittämistä voidakseen perustuslaillisella vallankaappa- uksella siirtyä sosialismiin. Demarit jäivät keväällä 1991 suunnitellusti oppositioon.
Syksyllä demarit eivät hyväksyneetkään em. lakiesitystä sellaisenaan, vaan eduskun- nan päätösvallalla piti tehdä lisäkarsinta eli määrävähemmistösäädösten poisto laman varjolla tekaistulla poikkeuslailla.
Tämä poikkeuslaki tehtiin tieksi ETA-, EY-, EU-säädösten voimaansaattamiseksi. Jo ETA-lain hyväksyminen 27.02.1992 olisi edellyttänyt 5/6 enemmistöä, koska ko. lailla Hallitusmuodon 1 ja 2 §:stä tuli kuolleita kirjaimia.
Devalvointia pitkitettiin tarkoituksella, jotta valtiontalous saataisiin kuralle lain viemiseksi helpommin läpi. Oikeastaan marraskuun 1991 devalvaatio oli laiton (mini)kellutus, koska hallitus lopetti sen, ettei markka devalvoitunut liikaa.
Hallitusmuodon 72 §:n tekstissähän luki ”Lailla säädetään, miten markan ulkoi- sesta arvosta päätetään”. Kyseessä oli rahala- ki, josta oli lakiesitys valmisteilla.
Kun laiton kellutus syyskuussa 1992 alkoi, oli lakiesitys Suomen Pankin päätös- vallan eli markan ulkoisen arvon päätösval- lan ryöstöstä edennyt ja tuli eduskunnan käsittelyyn pari päivää ETA-lain hyväksy- misen jälkeen. Eduskunnan pöytäkirjoista ilmenee, että kansanedustajat olivat ihan pihalla molemmista sekä ETA-laista että rahalaista.
Devalvaation/kellutuksen pitkittämi- nen tarvittiin juuri rahalain ovelaa läpivie- mistä varten. Tavoitteena oli karsia Suomen
04/2016 JOULUKUU 29

▲ Kuva: Nyt odotetaan Suomen presidentiltä tekoja, ei vain puheita. www.pankkikriisi.blogspot.com
▲ Kuva: Iltalehdessä kerrottiin Tarja Halosen huippukallista lennosta. www.veikkovasama.net
30
04/2016 JOULUKUU
▲ Kuva: Kataisen aprillipila. www.murobbs.muropaketti.com
Kuva: Mauno Koivisto ja Venäjän Leonid Breshnev. www.iltalehti.fi
Kuva: Mauno
Koivisto. www.mvlehti.net

Pankin merkittävä päätösvalta etukäteen lokakuun 1996 ERM-kytköstä varten.
Keväällä 1992 Koivisto järjesti talouspo- liittisen seminaarin, jossa Björn Wahlroos päästi suustaan pommin: pankkien vakuu-
det ovat alle BIS 8 prosentin vakavaraisuu- asukaslukuun.
den ja lisää vakuuksien arvojen alenemises- Konklaavissa Koivisto asettautui tuo- ta on tulossa jo syyskuun 1992 kellutuksen mioistuinlaitoksen yläpuolelle eli teki HM
vuoksi. 2 §:ää rikkoen valtiopetoksen. Suomi lak-
Kuva: Entinen MEP ja kansanedustaja Esko Seppänen on kirjoittanut kirjan mm. Suomen vaikenemisesta. www.mtv.fi
sopimuksen liitteistä kohdan, että Suomea ja Itävaltaa koski EY-direktiivin mukautus- määräys pankkien vakavaraisuuksien nos- tamisesta 8 prosentin tasolle.
Huippusalainen Rohto-ryhmä oli ryh- tynyt toimiin jo keväällä 1991 ja lakiesi- tykset runnottiin läpi huhtikuun loppuun mennessä 1992, sillä pankkien vakavarai- suuden nostamislakien oli astuttava voi- maan 01.05.1992.
Yksipuolinen koronnosto oli yksi jo ainakin 1990 sovittu keino, jolta Korkein oikeus vei ratkaisullaan KKO 1992:50 pohjan pois.
Konklaavin kutsumuistioista voi pää- tellä, että Koivisto oli määrännyt KKO:n presidentin Olavi Heinosen tekemään rat- kaisun, että pankin pitää voittaa.
Heinonen ei totellut, vaan halusi kool- le oikeuspoliittisen seminaarin, jossa hän mukaan tulevien juristien tuella kertoisi Koivistolle, että HM 2§:n kolmijaon mu- kaan tuomioistuinlaitos on riippumaton.
Koivisto määräsi Heinosen etukäteen kertomaan mukaan tuleville tilaisuuden luonteen Koiviston toivomusten mukai- sesti. Mutta Heinonen ei totellut tässäkään Koivistoa. Niinpä Koivisto teki piirtohei- tinkalvon, jonka tekstin hän luetutti ti- laisuuden alussa niin, ettei tekstistä tullut mitään nauhoitukseen, joka litteroitiin muistioksi.
Minulla on digikameralla kuvattu Hufvudstadsbladetin uutinen (elokuussa 1992). Kameran takana on mitä ilmeisim- min Heinonen.
KKL: On esitetty väite,
että ns. pankkikriisi oli sosiaalidemokraattien suunnitelma 1980-luvulta, jota käytetään sitten, kun Suomi on riittävän syvällä talouslamassa. Mitä mieltä olet asiasta?
JJ: Se, että demarit olisivat halunneet pankkikriisin tai pikemminkin pankki- en vähentämisestä EY-tasolle verrattuna Suomen asukasmäärään, nousee mieleen vain sikariportaan lentopalloilijan Jouko Laakson minulle kertomista asioista.
Hän kertoi presidentti Koiviston to- denneen, että Suomessa on liikaa pank- keja, kuntia ja pk-yrityksiä verrattuna
Kuva: Ns. pankkikriisin aikaan keskeisissä asemissa olivat poliitikot Esko Aho, Iiro Viinanen ja Sirkka Hämäläinen (periaatteessa hän oli Suomen Pankissa). www.kansanuutiset.fi
Kjeld Möllerin ansiosta löysin ETA- kasi olemasta oikeusvaltio.

Emerituskeksijä.

Nyt saivat suojatyötuomarin EIT:iin joka poistaa vuoren varmasti kaikki pahimmat jutut 99 % sesti ja jäljelle jää vain pitkään venyneet jutut joista saa vain pienet sakot ja korvaukset Pauline Koskelo on tämä suojatyön tekijä tuomarin virassa.

November 17th, 2016

Lainattu artikkeli.

”Graniittiin hakattu valintasysteemi”
eituomioistuin
Olli Toivo Olavi Puolitaival Facebookissa…
Tämä HAISEE ja pitkälle !
.
Vielä muutama kuukausi sitten ehdokkaita oli useampi ? Nyt KKO:n presidentti oli AINOA hakija EIT:n suomalaistuomarin SUOJATYÖVIRKAAN ! Perustelen tuon suojatyöpaikan JULKISILLA asiakirjoilla; Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan raportti eduskunnalle ( julkinen syksy 2013 ); EIT siirtyy 1.1. 2014 ( jutturuuhkia purkaakseen) YHDEN suomalaistuomarin seulontajärjestelmään; oikeudella seuloa pois käsittelystä ”selvästi” aiheettomat valitukset. KKO:n töppäilyjä EIT siis ei tulevaisuudessa VARMASTI KÄSITTELE
.
Seulontaprosentti tulee olemaan 99 % kieppeillä. Tämä perustuu Eduskunnan oikeusasiamiehen raporttiin eduskunnalle vuoden 2013 SEULONTAMÄÄRISTÄ ”ihmisoikeustuomioistuimessa” … seulontamäärä oli 95 % ! Ja sitä siis NOSTETTIIN 1.1. 2014 jutturuuhkien HOITAMISEKSI ! Tämä kaikki kertoo; ( jutturuuhka ) että Suomen ”oikeusjärjestelmä” EI TOIMI ! Miten EIT sitten tulee ”toimimaan” ? Sen kertoo JULKINEN EOA kansliapäätös 1350/4/08 …jääviyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ,”ei voida tutkia, vaikka kysymyksessä olisi Suomen valtion valitsema henkilö” ! Jo 1/2 vuotta sitten kirjoitin; että Koskeloa ollaan kampeamassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ! KKO:n entisen presidentin TEHTÄVÄ on pitää poissa EIT käsiteltävien listoilta ne tapaukset; joissa SUOMEN PERUSTUSLAIN mukaan kaikki oikeusturvakeinot on käytetty ILMAN Suomen ”oikeusjärjestelmää” ! PL 118 § luo tällaisen mahdollisuuden Suomeen ! ( ”kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset …syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.” Laki 444/2012 ( todisteet kimmoleaksi.fi ) on TÄLLAINEN tapaus, johon EIT pitäisi ILMAN Suomen ”oikeusjärjestelmän” koskematta OLLA TOIMIVALTAINEN ! Hirvela ja Koskelo ovat ainoita, jotka pystyvät ESTÄMÄÄN tämän asian käsittelemisen
.
Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuimessa” ja pitämään Suomen ”DEMOKRATIAVAPAANA” valtiona ! Haluaisin, että joku KAIVAA perustuslakivaliokunnan ”perustelut” sille MIKSI PL 118 § TARVITAAN Suomen ”perustuslakiin” ? Kun kuulin Koskelon ”ehdokkudesta” tajusin, että PL 118 § on tehnyt ISON HÄDÄN Suomen valtionherroille ihmisoikeustuomioistuimen suhteen … sen PITÄISI olla TOIMIVALTAINE; kun KAIKKI kansalliset oikeusuojakeinot on käytetty ! Eoa päätös 876/2/05 ja PL 118 § TODISTAVAT; että ”lain 444/2012” eli MILJARDIVARKAUDEN uhreilla EI ole käytettävissä kansallisia oikeus-suojakeinoja ! Mutta MITEN ihmeessä Hirvelä ja Koskelo JÄÄVÄTÄÄN EOA kansliapäätöksen 1350/4/08 valossa ? ( jääviyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa EI voida käsitellä ) ? Nyt tarvitaan aivoriihi MITEN jääväys suoritetaan; jotta VARASTETUT miljardit voidaan joskus palauttaa omistajille ?
.
Toivottavasti serverin ylläpitäjä ( jossa kimmoleaks.fi-sivusto sijaitsee ) on saanut sivuston taas auki ( on ollut 2 otteeseen suljettuna ) ! Hirvelällä ja Koskelolla on TÄYSI harkintavalta ”seulonnan” suhteen 1.1. 2014 voimaan astuneen ”organisaatiomuutoksen” takia
,
Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuimessa” . Tosin voisimme hyvällä omallatunnolla nimetä sen PROSENTTITUOMIOISTUIMEKSI ; mitenkään mollaamatta prosentti-kerholaisia. Miten KAIKKI edellämanittu JULKINEN ja eduskunnassa käynyt materiaali YHÄ on saatu salattua kansalta ? OnKO ENÄÄ laillista keinoa olemassa PALAUTTAA Suomen demokratia ?
28.7.2016 Kalevi Kannus

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Valtiopetoksesta epäilty x-presidentti Mauno Koiviston konklaavista lähtien pankit on ryöstänyt lainan ottajat ja täten laittomasti aiheuttaneet presidentin avustamana kansanmurhan.

October 29th, 2016

Lainattua FB:tä
·
Tämä epäilty valtiopetos pitäisi hoitaa vielä x-presidentin elinaikana niin ei tarvii pitää jälkipuheita ja jossa hänen teot johtivat kansanmmurhaan jossa murhatti lyhyessä ajassa 14500 PK yrittäjää ja sitten jäi ikuisuus velkaloukkuun 500 000 takaajaa kun pankit ryöstivät PK yrittäjät.

·
Tämä 90- luvun valtiopetoksesta epäilty x-presidentti Mauno Koivisto olisi syytä viedä valtakunnan oikeuteen kun rikkoi perustuslakia ja houkutteli mukaansa korkeinpien oikeuksien presidentit valtiopetokseen jolla pankit varastivat 65 000 yrittäjän omaisuudet ja petoksella saatiin Suomalaiset äänestämään EU:n liittymiseksi, samoin euroon liittymiseksi ilman valtuutusta, koska Suomen markka on virallisesti edelleen Suomen valuutta perustuslain mukaan. Koko hänen presidenttikausi oli hirveää sekoilua joka halutaan pitää piilossa. Täytyyhän hänelle lounassetelit järjestää kun ei tappanut koko kansaa vaan hänelle riitti 500 000 takaajan ikuisuus velalliseksi teko jotka syntyi kun ei enään saanut oikeutta Koiviston konklaavin jälkeen 1992, kun oikeuslaitos hänen kehotuksestaan alkoi suosia pankkeja ja perintätoimistoja ja tuomarit viittasivat kintaalla lakisäädöksiin, tämä jatkuu edelleen ja on Koiviston perintö jälkipolville ja on ainakin hänen elinaikansa voimassa, joka on kamala häpeä Suomelle. Ei ole ymmärrettävää että tämmöstä tunaria totellaan kuin diktaattoria. Hän kuuluisi elinkaudeksi vankilaan, kaikisa pahoista teoistaan maallemme.
Emerituskeksijä: Rainer Partanen

Presidentti Mauno Koivisto haki veteraanien sossutukea - sai ilmaisia lounareita!
On sanomattakin selvää, ettei varakas presidentti välttämättä tarvitsisi tukea selviytyäkseen…
SEISKA.FI
Emerituskeksijä Rainer Partanen

X-Presidentti Mauno Koivistoa ja kumppaneita epäillään valtiopetoksesta EU:n liittymisessä ja 90- luvun laman synnyttäjänä, joka ei vanhene.

August 22nd, 2016

Lainattua:

Kysymys on valtiopetoksesta, rikoksesta, joka ei vanhene.

Taustaksi mainittakoon, että presidentti Koivisto järjesti 1990-luvun laman tarkoituksella, jotta sai EY-mukautettua Suomen perustuslain etukäteen EY:n vaatimusten mukaiseksi, vieläpä ilman, että kansanedustajat edes ymmärsivät, mitä oli tapahtumassa.

Ensimmäinen viite asiaan Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullbergin haastattelu Länsi-Savo-lehdelle 3.11.1988:

”Kysyntä Suomessa on pakotettava alas ja tarpeen niin vaatiessa se on tehtävä luomalla Suomeen keinotekoinen taantuma, ja taantuman on oltava melko syvä.”

Mainittakoon, että Suomen valtiosäännön mukauttaminen (määrävähemmistösäädösten purku eli enemmistöparlamentarismiin siirtyminen) ja Hallitusmuodon 2 pykälään liittyvä vallan kolmijako oli konklaavissa mukana olleiden juristien puheenaiheena.

Kalevi Sorsa kirjoittaa EY:n vaatimista perustuslain muutoksista (mm. enemmistöparlamentarismiin siirtyminen eli määrävähemmistösäädösten purku) kirjassa UUSI TSENÄISYYS, 1992, sivulla 53:

”Viime vuosien uudistushankkeet, erityisesti siirtyminen enemmistöparlamentarismiin, harkittavina olevat sosiaaliset ja sivistykselliset kansalaisoikeudet, ovat niin radikaaleja uudistuksia, että niiden toteuduttua on tarpeen hankkia kokemuksia uudistusten toimivuudesta - samalla kun hallitusmuotoon tehdään Euroopan integraation vaatimat muutokset. ”

Hyvä kysymys on: Minkälaisia muutoksia EY vaati tehtäväksi Hallitusmuotoon?

Koivisto itse tunnustaa valtiosäännön uudistamisensa muistelmissaan Kaksi kautta, 1994, sivulla 436:

”Vuoden 1994 valtiopäivien avajaisissa 8. helmikuuta tarkastelin päättymässä olleiden kahden toimikauden aikana valtiosääntökysymyksissä tehtyä uudistustyötä. Tullessani valituksi presidentin tehtävään olin ilmoittanut pyrkiväni kehittämään valtiosääntömme parlamentaarisia piirteitä. Tämä olikin toteutunut.”

Kullbergin etukäteen kertomasta taantumasta tuli kuitenkin liian syvä. Valtiotalous oli kuralla, kuten Koivisto toivoi voidakseen mukauttaa Suomen valtiosäännön EY:n vaatimusten mukaiseksi.

Valtiosäännön EY-mukauttaminen on ihan oma raportointiaiheensa.

Palaan konklaavin taustastaan.

Lainojen vakuuksien arvo laski. Suomen Pankki vaati pankkeja kirjaamaan kiinteistömassaa alas 30 %. Suomen pankkien vakavaraisuus ei täyttänyt joulukuussa 1989 päivätyn EY-direktiivin mukaista BIS 8 %:n vakavaraisuutta. Suomen pankkien vakavaraisuus tutkittiin myös EY:n taholta. Niinpä ETA-sopimuksen liitteisiin oli kirjoitettu Suomea koskeva määräys pankkien vakavaraisuuden nostamiseksi 8 %:n tasolle 1.1.1995 mennessä.

Suomen pankit eivät siis täyttäneet vuonna 1989 EY-säädöstöön kirjoitettuja euro-kriteereitä, joten pankkien taseet oli laitettava euro- ja EY-kuntoon ryöstämällä pankkien laina-asiakkaiden ja takaajien omaisuudet.

Mainittakoon, että yhtenä ongelmana oli Suomen Pankin haltuunottama SKOP ja SKOP:n mukana tulleen sotateollisuutta harjoittavan Tampellan vastuut ja pelastaminen konkurssilta. SKOP ja Tampella ovat konklaaviin liittyvä oma raportointiaiheensa, joten pysytellään varsinaisessa konklaavin taustassa.

Suomen Pankkiin perustettiin keväällä 1991 huippusalainen “Rohto"-ryhmä, jonka tehtävä oli ratkaista pankkien vakavaraisuusongelma.

Pankkien vakavaraisuuden nostamiskeinoja pohtimaan perustettiin tammikuussa 1992 myös ryhmä, jonka puheenjohtajana oli Suomen Pankin johtokuntaan nimitetty Sirkka Hämäläinen.

Keinot pankkien vakavaraisuuden nostamiseksi esiteltiin 18.3.1992. Suomen Pankki lähetti samana päivänä pankeille kirjeen toimenpiteiden käyttöönottamisesta 1.5.1992 alkaen. EY:n määräämä Suomen pankkien vakavaraisuuden nostamisaika umpeutui 31.12.1994. Asialla oli siis kiire ja kaikki konstit piti ottaa käyttöön. Yhtenä keinona kirjeessä mainittiin, että pankilla oli mahdollisuus yksipuolisesti nostaa korkoa.

Presidentti Koivisto päätti järjestää oikeuspoliittisen seminaarin Presidentin Linnassa ohjeistaakseen tuomioistuinlaitosta mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Sitaatti presidentti Koiviston konklaavitilaisuuden avauspuheenvuorosta:

“Maaliskuun alun tilaisuudessa keskustelu päätyi vallan toiseksi, mitä minäkin alkuun hahmottelin. Se päätyi keskusteluun luottolamasta ja pankkien umpikujatilanteesta. Totesin sitten, että nyt olette tuoneet eteen sellaisen kysymyksen, jonka ohi en voi mennä kysymyksiin reagoimatta. Sen jälkeen syntyi Sirkka Hämäläisen työryhmän tuloksena toimenpidepaketti, jonka hallitus ja eduskunta hyväksyi sellaisenansa. Toivottavasti se on omalta osaltaan ollut edesauttamassa sitä, ettemme ole joutuneet erityisiin umpikujatilanteisiin. Dramatiikkaahan on ollut muutenkin.”

Koiviston konklaavipuhe liittyy Linnassa 2.3.1992 järjestettyyn talouspoliittiseen seminaariin, josta Koivisto kertoo kirjassaan Kaksi kautta. Koivisto siteeraa sivulta 368 alkaen Björn Wahlroosin ko. tilaisuudessa nauhoitetun puheen, jossa on kaksi pommia. Ensimmäinen pommi:

Tosiasia on, että vuonna 1992 kiinteistöjen arvot tippuvat vielä 15 prosenttia. Täällä on puhuttu siitä, että pankkijärjestelmästä voi puuttua 2 miljardia omia varoja. Pankkijärjestelmän suorassa omistuksessa on noin 40 miljardin markan edestä kiinteistöjä. Sen lisäksi pankeilla on lainojensa vakuutena kiinteistöjä yhtiöissä, joiden oma pääoma on kutakuinkin kulutettu ja jotka ovat siis konkurssin partaalla. Se on ehkä 40, ehkä 60 miljardia.
Pyöreästi voi sanoa, että kiinteistöomaisuutta on pankeilla tai pankkien vastuulla 100 miljardia, jolloin 15 prosentin lasku merkitsee 15 miljardin häipymistä pankkijärjestelmästä -ilman työeläkejärjestelmän ja vakuutusyhtiöiden osuutta.

Tämä 15 miljardia markkaa kerrottuna Bank for International Settlementsin 8 prosentin vakavaraisuusvaatimuksilla merkitsee 12,5 kertaa 15 eli 180 miljardin markan poistumista suomalaisen pankkijärjestelmän luotonantokyvystä.”

Tiesikö Wahlroos, että EY oli antanut Suomelle ETA-sopimuksen liitteisiin kirjoitetun erityismääräyksen Suomen pankkijärjestelmän vakavaraisuuden nostamiseksi BIS 8 %:n tasolle?

Toinen Wahlroosin pommi liittyy nykytulevaisuuteen:

“Ainoa huoli, joka minulle syntyy näistä kahdesta puheenvuorosta on, että se todellisuus, jonka näemme ympärillämme, on karmea jo tänään. Työttömyyden kautta, konkurssien kautta olemme opettamassa kokonaista sukupolvea suomalaisia siihen, ettei yrittäminen kannata.”

Koiviston konklaavi liittyy siis myös tähän päivään eli ajallisesti jo toiseen sukupolveen, ettei yrittäminen kannata. Samoin konklaavi liittyy pankkien nykyongelmiin ja sitäkautta tämän päivän velallisten tulevaisuuteen.

Palaan konklaavin asiakirjoihin.

Ensimmäinen kutsumuistio on päivätty 26.3.1992. Siis jo ennen korkeimman oikeuden tekemää ratkaisua (3.4.1992 KKO 50:1992 eli Tampereen Alue-Säästöpankin yksipuoliseen koronnostoon liittyvästä kiistasta), joka vei oikeutuksen yhdeltä Hämäläisen työryhmän toimenpidepaketin keinolta.

Koivisto halusi jo etukäteen tehdä korkeimmalle oikeudelle ja oikeusoppineille selväksi, että Hämäläisen toimenpidepaketin keinot on tuomioistuimessa ratkaistava pankkien voitoksi.

Seuraava kutsumuistio on päivätty 1.4.1992, siis kaksi päivää ennen korkeimman oikeuden ratkaisua.

Muistio eroaa Promerit.net-sivustoon skannatusta asiakirjasta. Ks.
http://www.promerit.net/2013/03/koiviston-konklaavin-lahdetiedot/

Konklaavin salainen muistio 1.4.1992 on paljonpuhuva kohdassa 5, josta seuraava sitaatti:

“Esitän, että Olavi Heinonen toimisi tilaisuudessa puheenjohtajana ja että Tasavallan Presidentti tapaisi Heinosen tai keskustelisi hänen kanssaan puhelimitse tilaisuuden tavoitteista hyvissä ajoin ennen tilaisuutta sekä että Heinonen keskustelisi puheenvuoron käyttäjien kanssa sisältökysymyksistä, jotta kokonaisuus vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla Tasavallan Presidentin toivomuksia.”

Olavi Heinonen oli korkeimman oikeuden presidentti.

Konklaavin muistion teksti on litteroitu ääninauhalta.

Tilaisuudessa mukanaolleita oli ilmeisesti informoitu etukäteen tilaisuuden tarkoituksesta, kuten kutsumuistiosta 1.4.1992 ilmenee.

Myös muistion sivulta 12 löytyy dosentti Juha Pöyhösen (HY) alustuspuheenvuorosta “Tuomioistuinten toiminnan arviointi ja arvostelu” teksti:

“Taidan puhua tästä kalvosta, joka teille myös on jaettu.”
Sivulla 14 Pöyhönen sanoo:

“On vaikea arvostella ns. korkojutun oikeudellista lopputulosta esimerkiksi kansantaloudellisilla näkökohdilla, kun niitä ei ole perusteluissa mainittu, vaan asiaa on käsitelty vakiokaavakkeeseen sisältyvän sopimusehdon tulkintakysymyksenä.”

Pöyhösen alustuksessa Tampereen Alue-Säästöpankin yksipuolinen koronnosto eli KKO:n ratkaisu 50:1992 tulee siis itsestään selvänä, tilaisuudessa mukana olleilla jo ennestään tiedossa olleena asiana, sanoilla “ns. korkojutun", vaikka kukaan edellisistä puhujista ei ole maininnut asiasta mitään.

Konklaavin muistion luettuani luulin ensin, että tilaisuus olisi alunperin (kutsu 26.3.1992) tarkoitettu EY-säädöstön ja myös Suomen tuomioistuinta ylempänä olevan EY-tuomioistuimen vallan koulutustilaisuudeksi. Siis sellaiseksi, että jos velallinen vie pankin oikeuteen Hämäläisen työryhmän laittoman keinon käytöstä, on oikeuslaitoksen tehtävä ratkaisu, jossa pankki voittaa. Tampereen Alue-Säästöpankki oli ottanut käyttöön Hämäläisen ryhmän keinovalikoimassa luetellun pankin tekemän yksipuolisen koronnoston (joka oli myös Suomen Pankin kiertokirjeessä nro 4 18.3.1992). Koivisto toivoi, että KKO tekee pankkia puoltavan ratkaisun.

Kutsut luettuani huomasin, että KKO:n presidentti Olavi Heinonen halusi tilaisuuteen kutsuttujen juristien tukea kyseiselle KKO:n 3.4.1992 tekemälle ratkaisulle 50:1992.

Presidentti Koiviston toive kuitenkin toteutui…

Koska korkein oikeus oli tehnyt Tampereen Alue-Säästöpankin yksipuolisen koronnoston kiistassa Koiviston mielestä väärän ratkaisun, tuli tilaisuudesta korkeimman oikeuden kyykytystilaisuus.

Tilaisuuden luonteen paljastanut uutinen oli 6.8.1992 Hufvudstadsbladetissa ja Ilta-Sanomissa. Ilta-Sanomien (sivulta A10) uutisen teksti kokonaisuudessaan:

“Koivisto arvosteli korkopäätöstä

Presidentti Mauno Koivisto on kummeksunut Korkeimman oikeuden päätöstä, jonka mukaan pankeilla ei olisi ollut oikeutta yksipuolisesti nostaa lainakorkoja. Koiviston mukaan KKO:n olisi lain lisäksi pitänyt ottaa huomioon myös kansantaloudelliset näkökohdat, kertoo tämän päivän Hufvudstadsbladet.

KKO päätti viime huhtikuussa, ettei Tampereen Aluesäästöpankilla ollut oikeutta yksipuolisesti korottaa kahden lainanottajan korkoja yhdellä prosentilla. Pankki määrättiin laskemaan korko aikaisemmalle tasolle ja maksamaan korvaus molemmille lainansaajille.

Hbl:n mukaan Koivisto tapasi maan johtavia juristeja toukokuun alussa. Tässä tilaisuudessa hän lehden mukaan lausui tyytymättömyytensä päätökseen. Presidentin mielestä päätöstä tehtäessä olisi pitänyt ottaa huomioon myös pankkien vaikea asema ja kansantaloudelliset intressit. Koivisto oli pelännyt seurauksia, jos kaikki korotettua korkoa maksavat lainansaajat olisivat vaatineet korvauksia.

Hbl kertoo, että presidentin ja noin 35 juristin tapaaminen presidentin linnassa oli luonteeltaan epävirallinen.”

Minulla on mikrofilmiltä otetut kuvat 6.8.1992 ilmeistyneiden Hufvudstadsbladetin ja Ilta-Sanomien uutisesta. Joku konklaavissa mukanaolleista, kenties KKO:n presidentti Olavi Heinonen oli vuotanut konklaavin luonteen Hufvudstadsbladetille ja Ilta-Sanomat uutisoi asiasta heti samana päivänä. Tämän jälkeen Koivisto kutsui Ilta-Sanomien päätoimittaja Koljosen Linnaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Koivisto halusi antaa julkivuotaneesta tilaisuuden luonteesta oman versionsa, joka oli Ilta-Sanomissa 21.8.1992.

Hufvudstadsbladetin ja Ilta-Sanomien uutisointi on selkeä todiste tapahtuneesta.

Konklaavissaan presidentti Koivisto rikkoi presidentin juhlallista vakuutustaan - noudattaa mm. Hallitusmuodon 2 §:ään kirjoitettua vallankolmijakoa eli asettautui riippumattoman tuomioistuimen yläpuolelle.

Kysymyksessä on valtiopetos, rikos, joka ei vanhene.

Kyse ei ole vain vanhojen salattujen asioiden penkomisesta, vaan myös tulevaisuudesta eli tämän päivän (alhaisten korkojen) velallisten tulevasta kohtalosta.

Kyse on myös tulevan laman kärsijöistä ja Suomen valtionvelan maksajista, joita ovat myös syntymättömät suomalaiset ja heidän lapsensa.

Tervetuloa lukemaan ja ihmettelemään!

Toivon, että allekirjoittaneeseen otetaan yhteyttä nettirummutuksen aikaansaamiseksi, jotta valtamedia ottaa Suomen lähimenneisyyden salatut asiat kestouutiseksi.

Seuraavat linkit johtavat mielenkiintoisiin teksteihin:

http://jormajaakkola.fi/Konklaavin%20muistio

http://jormajaakkola.fi/sites/default/files/Kutsu%2026.3.1992.pdf

http://jormajaakkola.fi/sites/default/files/Kutsu%201.4.1992.pdf

Julkaistu 20.1.2015
Päivitetty 26.1.2015
Päivitetty 1.2.2015
Päivitetty 3.4.2015
Päivitetty 8.8.2016

Jorma Jaakkola
Kokemäki
044-565 9234
jorma.a.jaakkola(a)gmail.com

Emerituskeksijä.

Perustuslain mukaan Suomen virallinen raha yksikkö on Markka edelleen, sekä EU jäsenyys ei ole lainmukainen koska liittyminen ei tapahtunut perustuslain mukaan, vaan tapahtui valtiopetos, josta vastuulliset tulee saattaa tuomiolle.

August 22nd, 2016

Lainattua 22.08.2016

tiistai 2. helmikuuta 2010
Miten Suomi luopui markasta?
SALAISEN EMU-PÖYTÄKIRJAN ASIANOSAISET

Kysymyksessä on EU-ministeriryhmän kokouksen 20.12.1993 pöytäkirja 16/93.

KYSYMYS AHON HALLITUKSEN MINISTEREILLE

Satakunnan Kansa uutisoi salaisen EMU-pöytäkirjan vapauttamisesta 10.5.2001 ja toistamiseen 16.5. 2001. Helsingin toimituksen toimittaja Maarit Raunio haastatteli Tuomiojaa ja kysyi:
” -EU-ministeriryhmä totesi 20.12.1993 mm. että kansalliset päätökset osallistumisesta Emun kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Harhautettiinko tällä “varaumalla” eduskuntaa, kuten jotkut katsovat?”
Tuomioja vastasi:
”- Sitä pitää kysyä niiltä, jotka ovat tuolloin olleet tätä mahdollista harhautusta tekemässä, edellisen edelliseltä hallitukselta.”

LÄSNÄOLLEET

Kokoukseen osallistuneet ovat pääministeri Esko Aho ja ministerit Pertti Salolainen, Heikki Haavisto, Sirpa Pietikäinen, Ilkka Kanerva, Toimi Kankaanniemi sekä EU-ryhmän ulkopuolisena osallistujana sisäministeri Mauri Pekkarinen.

Mukana olivat myös alivaltiosihteeri Veli Sundbäck, osastopäällikkö Antti Satuli, ylijohtaja Bo Göran Eriksson, apulaisosastopäällikkö Eikka Kosonen, toimistopäällikkö Marita Eerikäinen, toimistopäällikkö Antti Kuosmanen, finanssineuvos Lasse Aarnio, lainsäädäntöneuvos Niilo Jääskinen, kaupallinen neuvos Esa Härmälä ja sihteerinä Kare Halonen.
Mukana olivat EU-virkamiesryhmän ulkopuolisina osp Laajava ja eav Huhtaniemi.

TEKAISTU EMU-VARAUMA

Salaista pöytäkirjassa on se, että 6§:n loppuun on kirjoitettu EMU-varaumaan viittaava teksti.

6 §:n teksti:
“Todettiin, että talous- ja rahaliiton osalta Suomi ilmoittaa ko. neuvotteluluvun olevan suljettavissa. Siinä yhteydessä muistutetaan, että kansalliset päätökset, joita Suomen osallistuminen EMU:n kolmanteen vaiheeseen edellyttää, tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa.”

Merkittävää on, että ”EMU-varauma” olikin vain 5. ministeritason tapaamisessa Brysselissä 21.12.1993 luettava muistutusvirke, jonka tekstiä Perustuslakivaliokunnassa asiantuntijalausuntona käyttäen markka saatiin hävitettyä perustuslaista ilman lakiesitystä.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Perustuslakivaliokunta (pj Sauli Niinistö) perusti EU-liittymislakia koskevan lausuntonsa erään perustualakivaliokunnna jäsenen mukaan asiatuntijoina toimineiden Esko Ahon ja Sundbäckin antamiin EMU-varauman luonteisiin lausumiin.

PeVL 14/1994 vp:n teksti kuluu: “Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta.
Tähän viitaten perustuslakivaliokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.”

Asianosaisia ovat kaikki perustuslakivaliokunnan jäsenet, nimittäin kyseinen lausunnon teksti oli Ahon hallitukselle niin merkittävä, että jos sitä ei olisi ollut olemassa, olisi hallituksen EU-liittymislain yhteydessä pitänyt antaa eduskunnalle lakiesitys markan hävittämiseksi hallitusmuodosta.

LIPPOSEN HALLITUKSEN TIEDONTO

Kun Lipposen I hallitus vuonna 1998 ”valitsi menettelytavan” euroon siirtymisestä, ei kyseessä ollutkaan perustuslain muutosesitys markasta luopumisesta.

Satakunnan Kansassa oli 21.2.1998 oikeusministeri Sauli Niinistön haastattelu alaotsikolla ”Tiedonanto on luonteva tapa”:
”Niinistö puolusti jälleen torstaina hallituksen päätöstä tuoda Emu-esityksensä eduskuntaan tiedonantona. Tiedonanto on niitä kaikkein vaikutusvaltaisempia keinoja, keskeisempiä keinoja, jolla hallitus voi eduskuntaa lähestyä. Niinistö on kaiken aikaa tyrmännyt suoralla iskulla lakivaateet. Ei lakiin olisi mitään sisältöä, Niinistö tokaisi.”

Niinpä eduskunta - historialliseksi uutisoidussa EMU-päätöksessä 17.4.1998 - äänesti vain valtioneuvoston tiedonannosta VNT1/1998 vp. Tiedonannoista eduskunta äänestää vain hallituksen luottamuslauseäänestyksenä.
Tiedonannolla ei muuteta perustuslakia. Niinpä markka jäi edelleen Suomen Hallitusmuotoon.

UM:n SALAAMISPÄÄTÖS

Kun kyseistä pöytäkirjaa pyydettiin Ulkoministeriöstä, allekirjoittivat
Ulkoasiainministeriön virkamiehet Pertti Nummela ja Martti Favorin 26.1.2000 Ulkoasiainministeriön salassapitopäätöksen HELT001-4, jossa sanotaan, että pöytäkirja on salassapidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1. mom. 2. kohdan mukaan.

Ks. UM:n salaamispäätös:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=poytakirja2

KHO: PÖYTÄKIRJA ON SALASSA PIDETTÄVÄ

Korkein hallinto-oikeus vahvisti 17.10.2000 pöytäkirjan salassapidon ratkaisulla dnro 279/1/00, taltionumero 2608. KHO otti asiakirjojen substanssiin (sisältöön) kantaa muuttamalla salassapitoargumentteja kovemmiksi kuin mitä UM:n päätökseen oli kirjoitettu. KHO:n mielestä pöytäkirja ja liitemuistio 1075 ovat salassapidettävä Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 1. kohdan mukaan, eikä 2. kohdan mukaan kuten ulkoministeriö oli salaamisen tehnyt.
KHO:n mukaan ”kysymyksessä on poliittisten ja taloudellisten suhteiden järjestäminen Suomen ja eräiden toisten valtioiden kesken”.

KHO:n päätös:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=paatos

TUOMIOJA VAPAUTTI SALASSAPIDOSTA

Ulkoministeri Tuomioja sai ko. pöytäkirjan salaamisesta kirjallisen kysymyksen, jonka seurauksena Tuomioja päästi pöytäkirjan julkisuuteen.
Ministerin vastaus:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=vastaus

TUOMIOJAN HAASTATTELU

Satakunnan Kansa uutisoi pöytäkirjojen vapauttamisesta 10.5.2001 ja toistamiseen 16.5. 2001. Helsingin toimituksen toimittaja Maarit Raunio haastatteli Tuomiojaa ja kysyi:

” -EU-ministeriryhmä totesi 20.12.1993 mm. että kansalliset päätökset osallistumisesta Emun kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Harhautettiinko tällä “varaumalla” eduskuntaa, kuten jotkut katsovat?”

Tuomioja vastasi:
”- Sitä pitää kysyä niiltä, jotka ovat tuolloin olleet tätä mahdollista harhautusta tekemässä, edellisen edelliseltä hallitukselta.”

Ks. Haastattelu: http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=poytakirja14

Nyt on tullut aika esittää kysymys kokouksessa läsnä olleilta ministereiltä.

TUNNUSTUKSIA

Kansanedustaja Juha Korkeaojan ja silloisen pääministeri Esko Ahon tunnustuksista on uutisointia, jotka helpottavat EMU-kokouksessa mukana olleiden ministerien kielenkantojen avautumista ja antavat myös medialle rohkeutta.

I JUHA KORKEAOJAN TUNNUSTUS

Tämä tunnustus tapahtui Korkeaojan omasta aloitteesta tehdyssä haastattelussa.

Taustaa Korkeaojan tunnustukselle

Kokemäen kaupunginvaltuuston 90-vuotisjuhlakokouksessa 17.9.2001 oli päätettävänä eurotaksoituksia.
Kokouksen tapahtumista ja sitä seuranneista asioista uutisoi kolme kokemäkeläistä lehteä.

SydänSatakunta-lehden päätoimittaja Timo Simula kertoi valtuuston juhlakokouksesta Lehtitalon lehterillä-palstalla: Mikko Laiho oli saanut haltuunsa papereita, jotka saatavat johtaa siihen, ettei euroa tule.

Mikko Laiho teki Jokilaakso-lehden seuraavaan numeroon lähes sivun kokoisen seikkaperäisen selvityksen, jonka saivat valtuutettujen lisäksi lukea kaikki kokemäkeläiset.

SataSeutu-lehti sai kokouksen videonauhan nähtäväkseen ja uutisoi 26.9.2001 seuraavasti:

”Euron tulo maksuvälineeksi kirvoitti väittelemään Kokemäen valtuustossa”
”Kansanedustaja tyrmäsi tylysti rivivaltuutetun”

”-En halua provosoida juhlakokousta, mutta haluan tiedustella, onko Euro laillinen maksuväline Suomessa, sanoi Mikko Laiho (sit).
Kansanedustaja Juha Korkeaoja (kesk) tyrmäsi Laihon toteamalla, että Eurosta päättäminen on kuulunut eduskunnalle eikä Kokemäen valtuustolle. Eduskunta on Korkeaojan mukaan tehnyt Eurosta kansanvaltaisen päätöksen, vaikka hän onkin eduskunnan jäsenenä sitä vastustanut. Korkeaoja piti Laihon mainitsemia papereita loogisesti virheellisinä, vaikka ei ollut niitä nähnytkään.
Myöhemmin kansanedustaja muutti käsitystään ja korjasi vain luulevansa, että Laihon papereissa on virheitä. Valtuusto ei kuitenkaan jaksanut kuunnella Laihon perusteluita, sillä juhlakokouksen minuuttiaikataulu olisi sotkeutunut, jos Laiho olisi puhunut pitkään valtuuston kokouksessa. Valtuutettu Mikko Laiho (sit) ilmoittikin jakavansa puheenvuoronsa kirjallisesti jokaiselle valtuutetulle.”

SataSeudun uutinen löytyy osoitteesta:
http://www.satanen.com/index.php?k=yleista&sivu=show&id=193

Korkeoja oli mennyt pitkähkölle ulkomaanmatkalle. Palattuaan kotiin Korkeaoja tutustui paikallislehtien kirjoituksiin ja pyysi juhlakokouksesta yksityiskohtaisimmin kertonutta SataSeutu-lehteä tekemään haastattelun, joka julkaistiin 25.10.2001:

”Suomen markan kohtalo puhuttaa edelleen, Juha Korkeojan haastattelu”
Sitaatti:
”- Itse olisin halunnut eduskunnan käsittelevän erillisen lakiesityksen Suomen markkaa koskevan hallitusmuodon 72 §:n kumoamisesta. Erillistä lakia ei ole annettu.”

Uutisen osoite:
http://www.satanen.com/index.php?k=yleista&sivu=show&id=200

II ESKO AHON TUNNUSTUS

AHO HUITTISTEN RISTO RYTI-SALISSA

Sain salaisesta EMU-varaumapöytäkirjasta faksilla lähetetyn otteen 1.12.1999 aamupäivällä. Presidenttiehdokas Esko Aho oli iltapäivällä vaalikiertueella Huittisten komeassa Risto Ryti–salissa, jossa esitin Aholle yleisökysymyksen:

”Mikä on Suomen hallitusmuodonmukainen rahayksikkö tällä hetkellä?”

Hetken hiljaisuuden ja ”vastauksia” -tivaamiseni jälkeen Aho vastasi hiljaisella äänellä:

“Se on markka.”

Esitin Aholle muitakin kysymyksiä ja Aho sai noin 150 hengen yleisön läsnä ollessa kuulla ”neuvoteltaessa todetun EMU-varauman” paljastuneen aamupäivällä saamastani pöytäkirjasta.
Debatistamme tuli niin kiusallinen, että Aho unohti presidentinvaalipäiväkirjastaan ”Kolme kierrosta” käyneensä Risto Ryti-salissa. Seuraavan päivän kohdassa on merkintä: ”Olin umpiväsynyt”.

RADIO-TUBLA

Debattimme päätteeksi Aholta pääsi suusta sanoja, jotka Radio-Tuplan toimittaja Matti Kulonen uutisoi “Kulosen kuulumisissa” heti Ahon vaalitilaisuuden jälkeen.
RadioTuplan referenssinauhakopion mukaan Kulonen kertoi:
“… ja muutamat kyselyt, jotka liittyivät lähinnä EU-liittymisasioihin ja EMU, … EMU-hankkeeseen mukaan menoon, ja tuon arvostelun Aho kuittasi perustuslakiin liittyvänä kikkailuna, - ja oikeastaan tuo asia tuli sillä selväksi".

SATAKUNNAN KANSA

Satakunnan Kansan Huittisten toimituksen esimies Hannu Aaltonen uutisoi Ryti-salin vaalitilaisuuden tapahtumia seuraavana päivänä (2.12.1999) väliotsikolla

”Tuhdimmat aplodit tullessa kuin mennessä”:

”Niin papereitta sujuvasti kuin puhuikin, mikään kansanvillitsijä Aho ei eilenkään ollut. Vähän viileäksi hän väen jätti: aplodit Ryti-saliin marssiessa olivat kosolti tuhdimmat kuin sieltä puolen tunnin puheiden ja muutamiin kysymyksiin vastaamisen jälkeen pois lähtiessä.”

KYSYMYS MINISTEREILLE

Suomen katastrofaalisessa taloustilanteessa pitää tietää, miksi tähän on tultu.

Samoin on mielenkiintoista tietää, miksi Ruotsi sai pitää oman raha- ja talouspolitiikkansa, jolla Ruotsi luo ylivertaisen aseman Suomen vientiteollisuuteen nähden.

On siis aika esittää Tuomiojan haastattelussa ollut Maarit Raunion kysymys kokouksessa läsnä olleille ministereille;

Toimittaja Raunio kysyi:
” -EU-ministeriryhmä totesi 20.12.1993 mm. että kansalliset päätökset osallistumisesta Emun kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Harhautettiinko tällä “varaumalla” eduskuntaa, kuten jotkut katsovat?”
Tuomioja vastasi:
”- Sitä pitää kysyä niiltä, jotka ovat tuolloin olleet tätä mahdollista harhautusta tekemässä, edellisen edelliseltä hallitukselta.”

Lisätietoa salaiseen pöytäkirjaan on osoitteessa:
http://www.promerit.net/UM.salainen.poytakirja.htm

Jorma Jaakkola, Kokemäki
Yksi salaisen pöytäkirjan asianosaisista
jorjaa(a) suomi24.fi
klo 4.33

Emerituskeksijä

SDP:n vallan ketju on tuhoamassa Suomen, kaikki tuo alkoi 90-luvulla, kun Presidentti Mauno Koivisto aloitti kansakunnan tuhoamisen ja Paavo Lipponen jatkoi sitä

August 8th, 2016

Mauno Koiviston konklaavi 6.5.92 aloitti tuhoamisen oikeuslaitoksen kanssa ja sitten Ahon hallituksen jälkeen jatkoi Paavo Lipponen joka halusi että menemme kaikkiin ytimiin jossa on äänivaltaa EU:ssa, nyt ollaan siellä äänivaltaa on 0,2 %, ja ytimestä on muodostunut tuhon ydin joka tuhoaa kaikki pienet euroopan valtiot, mikäli ei ajoissa lähdetä EU:ta ja Eurosta joka on tuhonnut talouden jokaisessa pienessä EU maassa.
Tämä on täysin suunniteltua jotta päästään eroon pienistä valtioista, mutta koskaan ei ole ymmärretty että näin eri kulttuurisella tasolla olevat valtiot ei halua luopua itsenäisyydestään.

Emeritus yrittäjä ja keksijä.

Ehdotus Perussuomalaisille että ryhtyvät järjestämään EU:ta ja Eurosta eroa.

August 8th, 2016

Lainattu kirjoitus:

Kun 80-luvun alussa YK:ssa lopullisesti tyrmättiin Uusi kansainvälinen talousjärjestys (UKTJ), ymmärsi jokainen aikaansa seuraava, ettei maailmaa voida rakentaa kansainvälisen oikeudenmukaisuuden periaatteelle. Ei maailmaa eikä Eurooppaa. Taustalla oli tietysti friedmanilaisen monetarismin nousu ja uusliberaalin ajattelun läpimurto. UKTJ:n idea jäi elämään vaihtoehtoisten kauppajärjestöjen reiluna kauppana.

Kaikesta huolimatta eurooppalaiset saatiin uskomaan, että yhdentyvä Eurooppa pystyy rakentamaan hyvinvoinnin suljetun kehän. Näin ei ole käynyt. On saatu aikaan pahoinvoinnin syvenevä kierre.

EU-eliitin ja valtamedian mielestä on ymmärtämättömyyttä, että ihmiset syyttävät EU:ta yksittäisistä asioista kuten pakolaisuuden syistä. Eikö EU Natomaineen ole itse synnyttämässä pakolaisuutta? Direktiivien ja (Naton) sotatoimien myötä?

Jo EU-kansanäänestyksessämme 1994 olisi pitänyt ymmärtää, että kysymys ei ole sosiaalisesta enempää kuin rauhanprojektistakaan vaan vastaavasta finanssikapitalismin suuroperaatiosta, joka on murentanut yhteiskuntia EU:n ulkopuolellakin. Eurooppalainen työväenliike ei ole kyennyt ymmärtämään, että finanssitavarataloissa ja pörssisaleissa ei kansojen tarpeita tyydytetä eikä kokonaiskysyntää kasvateta.

Kansalaisten EU kritiikki tyypillisesti näkee koko EU:ssa syyn yksittäisiin epäkohtiin. Epäkohtiin, joille leveää, vieraantunutta elämää viettävä EU-byrokratia ja sitä tukeva lehdistö näkee yksittäisiä, EU:sta riippumattomia selityksiä. Epäkohtiin, jotka ovat työn alla asianmukaisella osastolla ja ratkaistaan kyllä ja viimeistään sitten kun integraatio on tarpeeksi pitkällä. On siksi ymmärrettävää, että eliitin näkökulmasta EU:ta järjestelmänä syyttävä kritiikki on ymmärtämätöntä. Mutta onko se todella sitä?

Yhteisvaluutan väistämättömät ongelmat myönnetään jo valtavirrassakin ja ne ovat juuri sellaisia systeemisiä kokonaisvikoja, joita kansalaiset näkevät yksittäisten epäkohtien syynä. Vaikka esimerkiksi sosiaalipolitiikka on EU:ssa muodollisesti jäsenvaltioiden oma asia, asettavat jo yhteismarkkina- ja kilpailusäännöt käytännössä merkittäviä rajoitteita siihen, miten EU-valtio voi järjestää hyvinvointinsa. Kun siihen lisätään budjettikuri, sisäiset devalvaatiot ja vapaa liikkuvuus, ollaan tilanteessa, jossa EU:ta kokonaisuutena kritisoivan argumentti alkaakin näyttää yksittäisiin syihin vetoavan byrokraatin argumenttia oikeammalta. Olkoonkin, että byrokraatilla on kaksi yliopistotutkintoa ja kavereita kaikissa jäsenmaissa.

Tavalliselle kansalaiselle ei makseta ideologian ylläpitämisestä. Hän vastaa sen kustannuksista. Jokaisen vastuullisen kirjoittajan velvollisuus on yrittää selvittää, mistä kansalaisen kriittisyys kumpuaa. Ymmärtämättömyyteen vetoaminen on vaarallista itsepetosta.

Hannu Ikonen on Vastavalkea ry:n varapuheenjohtaja.

Emeritus yrittäjä ja keksijä.

OIKEUSMINISTERI LINDSTRÖM - OMAISUUKSIEN KAVALLUKSET ON LOPETETTAVA

August 4th, 2016

Lainattu teksti:
19.6.2016 06:41 Hilkka Laikko Alihintaiset kaupat Ihmisoikeudet Perintä Ulosotto Vihdin tragedia 23 kommenttia ilmoita asiaton viesti

Oikeusministeri Lindström ja Sipilän hallitus - Ei enää lisää uhreja -niitä on jo liikaa.

Olemme pelänneet Velallisten Tuki ryhmässä ja jopa varoittaneet, että pinnan alla on paljon 90-luvusta lähtien patoutunutta katkeruutta ja vihaa. Järjettömään, Ihmisoikeuksia polkevaan, ja laittomaan velanperintäjärjestelmään on pikaisesti puututtava ja uudistettava koko velanperintäjärjestelmä nopealla aikataululla. Velkojien, perintätoimistojen, pankkien ja ulosoton mielivaltaiseen toimintaan on luotava Perustuslain ja Ihmisoikeussopimuksen mukaiset säännöt.

Teillä on oikeusministeriössä keinot puuttua viranomaisten ja oikeuslaitoksen toimintaan niin, että Rikoslain 28 luku 4§ ja 5§ noudatetaan. Kyseinen pykälä edellyttää velkojalta ja keneltä tahansa taholta, joka saa TOISEN VAROJA haltuunsa, tekemään tilityksen. Tämä lakipykälä on ollut lakikirjassa jo vuosisatoja, mutta sitä ei noudateta edes viranomaisten toimesta. Tilityksen tekemättä jättäminen on kavallus - miksi siis ministeriössä sallitaan, että arvokkaan ministeriön valmistelemia, eduskunnan hyväksymiä lakeja . eivät edes viranomaiset noudata?

Teillä on valta ohjeistaa virkakoneisto noudattamaan voimassa olevaa Suomen lakia - siihen ette tarvitse oikeusministerinä kenenkään hyvksyntää.

Hyvä veronmaksaja Suomessa!

Tiedän, että on niin helppo sulkea silmät ja todeta, että itsepä olet velkasi ottanut. Syyllistää se yrittäjä, takaaja, mutta asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Jokaisen velan vakuudeksi annetaan tuon yrittäjän OMAA MAKSETTUA OMAISUUTTA VAKUUDEKSI - usein jopa kaksinkertaisesti.

Tunnet varmasti jonkun yrittäjän tai takaajan lähipiiristäsi, jonka omaisuus meni pilkkahintaan ulosoton nettihuutokaupassa. Mitäs otti velkaa…tuohan on ihan normaalia ulosotossa -näinhän se menee. Asia ei ole ihan näin yksioikoinen.

Jos et nimittäin tiennyt- tuon alihintaisen kaupan jälkeen sinäkin välillisesti maksat tuon alihintaisen kaupan aiheuttamaa velkaa. Tuo pankinjohtaja tai perintätoimisto myy epäonnisen yrittäjän omaisuuden taas käypään hintaan bulvaaninsa kautta eteenpäin ja voitot valuvat veroparatiisiin tai pankin liikevoitoksi. Velka jää ja kiitokseksi Suomen valtion päättäjien tyhmyydelle - pankin- tai perintätoimistojen johtajat merkitsevät nyt tuon asiakkaansa “velan” luottotappioksi ja sitä aletaan periä ulosoton kautta 18% koroilla velalliselta. Luottotappioiden korot vähennetään joka vuosi valtionverotuksessa - näin Sinäkin maksat tuota alihintaista kauppaa.

Me siis maksamme edelleen pankinjohtajien aiheuttaman 90 -luvun laman seurauksia - nyt on tullut lopultakin aika vaatia päättäjiltä toimia tämän hulluuden lopettamiseksi. Ne, jotka eivät suostu tekemään lain vaatimaa tilitystä kuuluvat tuomioistuimien eteen -eivät pankkitoimintaa johtamaan.

LAITTOMAN VELANPERINTÄJÄRJESTELMÄN UHREJA ON LIIKAA

Montako uhria PK-yrittäjäsektori tarvitsee vielä lisää, ennen kuin Oikeusministerinä ymmärrätte tilanteen vakavuuden? 14 500 (Stakes) tai 11 000 (Suomen Mielenterveysseura) itsemurhaa 90-luvun takia ja nyt alkaa tulla uusia uhreja. Maatalousyrittäjiä häädetään jo satoja vuosia vanhoilta tiloiltaan….katkeruus kasvaa jo monessa sukupolvessa.

Vihdin tapauksen taustalla, alihintainen omaisuuden myynti ja laiton pankkitilin tyhjennys. Lopputulos on karmea ja vain siksi, että viranomaiset eivät millään tavalla auttaneet yrittäjää -vaan laiton tilin tyhjennys vaimon tililtä vei 71 000 euroa perheeltä. Tuloksena: Yrittäjän itsemurha, 1 kuollut poliisi ja toinen vakavasti loukkaantunut. Nämä uhrit olivat täysin turha uhraus, vain sen takia, että kukaan ei kuunnellut yrittäjää.

Velallisten Tuki -ryhmän puolesta välitän osanottomme uhrien omaisille.

Pyydän, että Te kaikki ministerit tutustutte tapauksen taustoihin ja pyydän, että kuuntelette meitä -vihdoinkin. Ongelma koskee satojatuhansia ihmisiä - heidät ryöstetään puti-puhtaaksi, omaisuudet aliarvostetaan ja myydään pilkkahintaan, estetään työnteko, puhelin, asunto, vakuutukset, sosiaaliturva - jopa lapset otetaan huostaan, jos olet velkaa. Epäoikeudenmukaisuus synnyttää katkeruutta ja vihaa. PK-yrittäjiä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti jo 25 vuotta - älkää antako sen jatkua.

Velallisten Tuki johtoryhmä pyrkii vaikuttamaan kaikin mahdollisin keinoin, jotta lopultakin 25 vuotta jatkuneeseen, PK-yrittäjien oikeusturvan loukkauksiin puututaan ja järjestelmä luodaan tukemaan työllistävää yrittäjää. Olemme surullisia - jälleen uusia uhreja - täysin tarpeettomasti. Saamme jatkuvasti epätoivoisia viestejä, epätoivoisilta perheiltä - auttakaa - me emme jaksa enää.

Tämän perheen tilanne tuli tietoomme vasta, kun pahin oli jo tapahtunut. Minä rukoilen, että tämä tapaus taustoineen herättää koko hallituksen.

Ei enää yhtään uhria järjettömän velanperintäjärjestelmän takia!

Emerituskeksijä.

Velkaorjuus on hyvin julmaa.

June 18th, 2016

Kun valtio harjoittaa velkaorjuutta se on tavattoman julmaa, se kiduttaa ihmistä koko elämän, eikä ole toivoa paremmasta.

Emerituskeksijä.

Ihmisoikeuksienvastainen velkaorjuus rehottaa Suomessa.

June 18th, 2016

Lainattu artikkeli:

VIHAPUHE - MISTÄ KAIKKI JOHTUU


VIHAPUHE
Nykyään on suorastaan muotia leimata kaikki, vähänkin yhteiskuntakritiikkiä harjoittavat henkilöt ja tahot, vihapuhetta levittäviksi anarkisteiksi. Suomeen on muodostunut kulttuuri, jossa vain tietyt valtaapitävät tahot saavat keskustella maamme ongelmista. Muiden mielipiteet tuomitaan väärinä tai vihapuheina.

Demokraattisessa valtiossa ei kuitenkaan voi olla näin, vaan on nähtävä pintaa syvemmälle, jotta voidaan korjata niitä ongelmia, jotka ovat synnyttäneet vihaisuutta ja katkeruutta.

Mistä siis onnellisen Suomen kansan, oikeudenmukaisen isänmaan ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion nykyinen tilanne - Suomen kansan pahoinvointi - on syntynyt?

Miten Suomesta on tullut toimeentulon alarajalla elävä, vihainen kansakunta?

Miksi täällä ei saa oikeutta? Tilastokeskus vahvistaa, että meillä on vähintään 400 000 oikeuden tuomiota, jotka ovat vääriä ja tuomarit jopa myöntävät tekevänsä vääriä päätöksiä.

Miten Suomesta on tullut maa, jossa ihmiset kokevat, että tämä on hyvinvointivaltio vain valtaapitävälle eliitille - ei koko kansalle?

HISTORIA - MISTÄ KAIKKI SAI ALKUNSA?
Sellainen kansa, joka ei tunne tai myönnä historiaansa - myös virheitään ja korjaa niitä on tuhoon tuomittu.
SS- upseereita on tuomittu juutalaisten julmista teloituksista toisen maailmansodan aikana, viimeksi tällä viikolla yli 90-vuotias vartija sai tuomion julmuuksista. Useita maailman johtajia on vuosien varrella tuomittu kansaa vastaan tehdyistä julmuuksista ja talousrikoksista, jotka ovat johtaneet maan perikatoon.

Mistä siis kumpuaa suomalaisten tyytymättömyys?

Edesmenneen Presidenttimme, Urho Kekkosen aikana Suomella ei juuri ollut valtionvelkaa ulkomaille normaalia enempää. Hänestä ollaan montaa mieltä, mutta hän osasi luovia slaavilaisen kulttuurin ja henkilösuhteiden viidakossa - luoden hyvät henkilökohtaiset ja kauppasuhteet naapuriimme. Hän jylisi ammattiyhdistysliikkeille, kun tarvittiin vahvaa johtajuutta ja joku sanomaan ammattiyhdistysliikkeille, että kansan hyvinvointia ei vaaranneta lakoilla. Hän oli maan ISÄ, jolle Suomen kansan etu oli ensimmäinen asia ja sanansa hän uskalsi sanoa myös politiikoille. “Saatanan tunarit".
Koiviston aikana pidettiin kiinni vahvasta markasta, lopulta pakon edessä taivuttiin päästämään markka kellumaan. Samaan aikaan valuuttalainat tulivat mahdollisiksi ja pankinjohtajat näkivät mahdollisuuden hyötyä kurssieroista 1988-1990. Tämä johti ennen näkemättömään finanssialan kriisiin, joissa lähes jokainen pankki oli ottanut liikaa valuuttaa sisään täysin välittämättä Suomen Pankin määräyksistä. Mitä teki Koivisto entisenä pankkimiehenä? Hän päätti pelastaa nämä laittomasti toimineet pankinjohtajat ja tuhota terveen ja työllistävän PK -yrityssektorin.
Alkoi ennennäkemätön jahti, joilla ajettiin yritykset vaikeuksiin: Shekkitilit takavarikoitiin, jotta et pystynyt enää maksamaan laskujasi, verojasi, lainojasi. Velan vakuudeksi antamasi omaisuus aliarvostettiin, jotta saatiin näyttämään, että yrittäjällä oli liikaa velkaa. Koko järjestelmä alistettiin palvelemaan pankinjohtajien pelastamista ja yrittäjien, takaajien sekä asuntovelkaloukkuun jääneiden ihmisten tuhoamista. Henkisesti heidän selkärankansa murrettiin jatkuvilla lehtikirjoituksilla ja tv-ohjelmilla, joissa jylistiin : Kansa on ottanut liikaa velkaa - velalliset pitää tuomita” Ketään ei kiinnostanut totuus edes 10 vuotta myöhemmin, jolloin eräs oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos totesi; “Nämä ovat arvokysymyksiä". Tämä, jos mikä sisältää vihapuheen tunnusmerkit - siinä tuomittiin koko kansa kurjuuteen, vain muutaman ahneen poliitikon ja pankinjohtajan takia. Hävetkää!

UHRIT MAKSAVAT EDELLEEN - VÄÄRYYS ON KORJATTAVA!
Uhrit ovat yrittäneet käydä oikeutta, sitä saamatta, sillä joku tässä maassa on päättänyt, että UHREJA ON LIIKAA - TULISI HURJA TYÖ JA VALTAVAT KORVAUKSET (Paavo Nikula)! Rohkeimmat uhreista ovat kirjoittaneet päättäjille, ministereille, kansanedustajille ja joka kerta vastaus on sama: “Nehän ovat historiaa” tai “Emme voi puuttua yksittäistapauksiin” Meillä on siis 540 000 yksittäistapausta, joissa on aivan samat kuviot ja he maksavat edelleen v. 2016!

Tässä on melkoinen ristiriita, koska kyseessä on Ihmisoikeussopimuksen vastainen tilanne - Suomi siis rikkoo tietoisesti em. sopimusta satojatuhansia ihmisiä kohtaan Suomessa - ja silti hakee YK:n Ihmisoikeuskomission jäseneksi 2022 - sallikaa minun nauraa kyynelten läpi.

Ongelma tiedetään ja tunnustetaan (Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö 2015 ja Pääministeri Juha Sipilä sekä 2015 että 2016) jopa myönnetään, että uhreille pitää korvata. Näiden kahden ihmisen anteeksipyyntöä lukuun ottamatta -uhrien asemassa ei ole edelleenkään tapahtunut yhtään mitään! Mitään ei ole tapahtunut edes oikeusministeriössä, vaikka Velallisten Tuki johtoryhmällä olemme vaatineet puolueettoman totuusfoorumin perustamista jo 1.7.2015 ja uudistaneet pyyntömme tammikuussa 2016.

Olemme lähettäneet kirjeitä kansanedustajille, pyrkineet vaikuttamaan valiokuntiin - kaikkialla on tärkeämpää puhua maahanmuuttajien ongelmista, kuin miljoonan oman kansalaisen hädästä. Hävetkää!

Yli viidesosalle osalle kansasta Suomen velanperintäjärjestelmästä, on tullut mielivaltainen ryöstö, jossa ihmisen toimeentulo ajetaan niin ahtaalle, että siitä kärsii jo kolmas sukupolvi. Ulosottovirastot myyvät alihintaan omaisuuksia, jonka jälkeen myös valtio alkaa menettää rahaa luottotappioiden tai niiden korkojen kautta.

Velallisen omaisuudella tehdään bisnestä, jonkun muun kuin sen oikean omistajan eli velallisen hyväksi. Hän ajautuu sosiaalitoimen asiakkaaksi, ei saa töitä, ei puhelinta, ei vakuutusta jne. Perintätoimistojen rahavirta kuljettaa suomalaisten rahaa ulos rajojen -veroparatiiseihin. Pankit merkitsevät velat luottotappioiksi ja omaisuuksista saamansa varat liikevoitoksi - maksumieheksi jää velallisen lisäksi koko Suomen valtio. Valtio on velkaa yli 100 miljardia ja se kasvaa juuri niin kauan, kuin meillä vallitsee mielivalta yrittäjiä ja velallisia kohtaan.

HYVÄT PÄÄTTÄJÄT! TE SIIS HYVÄKSYTTE RIKOLLISEN PANKKI- JA PERINTÄTOIMINNAN SUOMESSA!
ONGELMA TIEDETÄÄN JA VÄÄRYYDET ON KORJATTAVA!
OIKEUSVALTIOSSA, LAITTOMASTI TOIMINEET PANKINJOHTAJAT ON LAITETTAVA LOPULTAKIN VASTUUSEEN TEOISTAAN JA HEIDÄN UHREILLEEN ON KORVATTAVA VAHINGOT!

Hilkka Laikko
Velallisten Tuki, Johtoryhmä, Tiedottaja

Jotta oikeusryöstömurhat loppuvat, niin oikeuslaitoksen jokainen tuomari on uudelleen koulutettava, että vain täysin todistein todistettava rikos voidan tuomita lain mukaa. Pankkien tulee noudattaa eettisesti kestävää toimintaa. Lisäksi henkilön konkurssi tulee oikeutetuksi lain mukaan ja velat nollataan, vain silloin voi väärin tuomitut ja velkaorjuudessa elävät saada vapauden ja elämänsä takaisin. Tai kertapäätöksellä vapautetaan ylivelkaiset velasta, ylivelkainen on sellainen joka normaali maksu toimin ei koskaan pysty maksamaan velkapääomaa ja korkoja.

Emerituskeksijä.

Puhtaasti keksijän blogi osoite alla:

March 22nd, 2016

Keksijän kirjoituksia löytyy myös: http://emeritus-keksija.blogspot.fi/

Emerituskeksijä.

Keksijän Netti-Kirja "Saatanan tunarit".

March 22nd, 2016

Kun lähetät sähköposti pyynnön niin saat netti-kirjan ilmaiseksi, niin sinulla on jännää lukemista pääsiäiseksi.
Osoitteeseen: rainer.partanen@gmail.com

Yt.emerituskeksijä.

Hyvää Joulua kaikille ja onnellisempaa Uutta Vuotta. Älkää puhutko kilpailukyvystä, vaan luomisvoimasta niin silloin te olette myös kilpailukykysiä. Siirtäkää satsaukset luomisvoimaan !.

December 25th, 2015

Keksijä terveisin Rainer Partanen 76 v.

Eduskunta johtaa oikeuslaitosta jonka oikea nimitys olisi=oikeusryöstömurhalaitos.

October 12th, 2015

Perustuslaki suomessa on tarpeeton koska kukaan virkamies ei noudata sitä kaikki sopimukset on vain kirjoitusta paperilla, joita ei virkamiehet käytännössä noudata.
Suomi on yksi euroopan ja maailman korruptoitunein maa ja kaikki korruptio rahat kerätään veroina kansalta ja pienyrityksiltä sillä suuryritykset ei maksa veroja. Suomea johdetaan kuten Blatter johti Fifaa, kaikki toiminta on rakennettu että korruptio toimii hyvin ja vallassaolija saa pitää valtansa ja puolueet on tässä mukana jokseenkin kaikki, joten ei ole puhtaita papereita kellään sen johdosta on lähes mahdotonta korjata asioita.
Asiat voi korjaantua vain jos Suomi menettää riittävän paljon yrityksiä, siten ei riitä rahaa korruptioon jota nyt ruokitaan velalla.

Emerituskeksijä.

Valtion tuet ovat suoraa korruptiorahaa Puolueille ja lehdistölle että ne olisivat hiljaa valtion päällikkövirkamiesten rikoksista.

June 5th, 2015

Kuntien puoluetuet ovat Perustuslainvastaisia: Suomi on eräs Euroopan pahiten korruptoituneista maista Kreikan ja monen eteläisen valtion kanssa. Pohjoismaissa korruptio on kätketty tukiaisiin, kansalaisilta kerättyjä veroja jaellaan tolkuttomasti lahjuksina ympäri virkamieskunnan ja palkkioina virkapaikkoja niille jotka on hoitanut hyvin korruptio asioita. Korruptiolla pyritään siihen että koko hallinto voi määrätä rikollisesti oikeastaan mistä hyvänsä, lakeja ei tarvitse noudattaa sillä poliisi ei tutki virkamiesten tekemiä rikoksia kansalaisia kohtaan. Rafael Paasio aloitti korruptio toiminnan 60 luvulla. Eikä muut puolueet ole hyljeksinyt ilmaista rahaa. Se että Venäjällä ja monessa muussa maassa korruptio on paljon suorasukaisempaa ei muuta tosiasiaa että nämä Euroopan maat jotka nyt tukevat pankkeja, he tukevat niitä kansalaisten varoilla ja se on korruptiota, Euroopasta on tullut suuri korruptio konserni joka kulkee kohti konkurssia sillä yritykset eivät voi elättää tällaista menoa enään kauaa. Jättimäinen deflaatio kierre on alkamassa Euroopassa ja mikään ei voi estää sitä. Suomi ei enään toivu tästä korruptiosta, on turha puhua että ensivuonna alkaa kasvu, sitä ei tule vaan kaikista yrityksistä huolimatta mitkään leikkaukset jotka olisi mahdollisia yleisen vastustuksen vuoksi. Nyt viisaiden tulee varautua että omat varat on turvassa jossakin hyödyllisessä ja tarpeellisessa. Venäjä on jo matkalla konkurssiin sillä Venäjä ei kestä sotaa muun lisäksi, näin kun saadaan kaikki mukaan sotimaan niin köyhyys on taattu, vasta kolmannen maailman sodan jälkeen alkaa kipuaminen parempaan elintasoon takaisin ja uuteen korruptiokierteeseen. Suomea voi tietysti kehua sivistyneestä korruptiosta, lukuun ottamatta virkamiesrikollisuutta jota poliisi , syyttäjälaitos ja oikeuslaitos suojelevat sillä he ovat ne jotka ylläpitävät korruptiota. Kansanedustajat eivät puutu virkamieskorruptioon sillä he ovat osa sitä.
Mitkään Suomen yritykset eivät enään pysty elättämään tätä loiskorruptio joukkoa ja se on täydellisen romahduksen syy.
Edes lehdistö ei häpeä toimintaansa josta on tullut korruption sylikoira omine pienine korruptio palasin, jotta eivät kirjoita mitään arvostelevaa valtion virkamieskunnasta, muodon vuoksi on nostettu huumepoliisi Aarniosta kanteita ja hän saa kärsiä kaikkien virkamiesten puolesta rangaistuksen. Tulette näkemään sen vaikka ei ole mitään todisteita syyllisyydestä mihinkään rikokseen, mutta ei Suomen oikeuslaitoksen tuomarit ole koskaan tarvinnut todisteita, vaan tuomitaan todennäköisin syin ja se on aina riittänyt tässä diktatuurissa. Pohjoismaat ovat aina hoitaneet korruptio rahat devalvoimalla kansan maksettavaksi, kuka muu voisi maksaa korruption kuin kansalaiset ja yleensä vähävaraiset etunenässä niiltä otetaan jolla vähiten on ja jaetaan loisiville virkamiehille.

Emerituskeksijä.

Hallitusneuvottelija Juha Sipilä tietää mitä pitäisi tehdä, mutta onko kanttia toteuttaa rajuja muutoksia tukiaisista, millekään vanhalle teollisuudelle ei pidä antaa sen säilyttämiseksi tukia.

May 11th, 2015

Suomen mahdollisuus toipua lamasta ovat olemattomat, sillä teollinen vallankumous meni jo ohi puuteollisuus vielä vähän aikaa toimii koska se on luonnonvaramme.

Keksintötoiminta on tukahdutettu täysin, ei mitään tukea keksijöille. Muualla ymmärretään paremmin keksijöitä.

Vanha teollisuus joka on tuhoon tuomittu, kerää kaikki tukiaiset joiden avulla se turhaan pidetään hengissä, jotka pitäisi suunnata uuteen keksinnölliseen tuotantoon.

Lainsäädäntö on kaiken järkevän toiminnan este, näin ei voi ylläpitää hyvinvointia vaan se tuhoutuu nopeassa tahdissa, sama on kaikkialla EU:ssa.

On vain vallanpitäjien propagandaa että EU toipuu, on hämmästyttävää että tällaista lyhytjännitteistä propagandaa ylläpidetään. Ei toivu sillä Kiina ja Intia sekä monet Afrikan valtiot tulee kiihtyvällä tahdilla kaikille vanhoille aloille.

Kukaan Suomessa ei ymmärrä että ongelma on paljon suuremmat kuin kerrotaan, väitän että seuraavat neljä vuotta vie meidät vielä syvemmälle talouslamaan ja velkoihin.

Ei auta mitään vaikka uudistetaan sellutehtaita se vain hieman estää vielä huonommaksi talouden tuloa.

Historia kertoo että jos vallanpitäjä estää vapaan tiedon liikkumisen ja estää ideoiden toteuttamista kaikenlaisin säädöksin ja lupamenettelyin.
Silloin ei tule keksintöjä tuotantoon.

Näin on Suomessa käynyt viimeisten 30 vuoden aikana. Miksi Suomi ei toivu, siksi että niin radikaalia muutosta ei saada aikaan lainsäädännössä, eikä vanhat yhtiöt halua luopua tukiaisistaan ja poliittiset päättäjät ei uskalla ratkaista voimakkaasti asiaa että tukiaisia saa vain täysin uuteen keksintö ja tuotanto toimintaan.

Vain uusi hallitus voi pelastaa Suomen ja tehdä nämä mahdottomat päätökset, siinnä pitää ohittaa konsensus sillä se ei tuo muutosta tällaisessa asiassa.
On oltava yhtä rohkea kuin Margaret Thatcher oli aikanaan kun hiilikaivoksia suljettiin uusittiin ja vanha teollisuus organisoitiin uudestaan.

Ei ymmärretä että Kiina on vasta 30 vuotta ollut mukana teollisuuskasvussa ja vauhti sen kuin vain kiihtyy kun uusia maita tulee mukaan kasvuun.
Suomi yrittää suojella itseään olemalla iso monopooli mutta se ei auta mitään, kun olemme mukana globaalissa taloudessa, ainoa joka auttaa on täydellinen suunnan muutos, karsikaa laeista ja säädöksistä 90 % ja jättäkää vain tärkeät.

Emerituskeksijä.

Juha Sipilä, tärkeä uudistus keksijöille 3 vuoden apuraha 150 000 euroa, niin johan alkaisi tulla moneen keksintöön prototyyppiasteen läpikäyneitä keksintöjä tuotantoon. On hämmästyttävää että juuri ne jotka ovat primus motor niin eivät saa mitään apua

May 4th, 2015

ei kehitystyön rahoituksessa tai keksinnöstä tuotteeksi ja tuotantoon. Mitään apua ei lohkea mistään jos sinulla ei ole 50 % tarvittavasta summasta vain keksijän pitäisi ottaa riskin ja kuitenkaan ei saa koko ketjulle rahoitusta vaikka ottaisi puolet omalle kontolle. Jos tarvitaan 5 miljoonaa että saisi koko tuotantoketjun käyntiin, niin saat vain johonkin pienempään jos annat puolet tai enemmän keksinnöstäsi pois, siksi nykyään keksijät pitävät mielummin keksinnön pöytälaatikossa kuin tuovat sitä eteenpäin, tyhjän saa pyytämättä, ja jotkut vielä saa palkaksi vankeustuomion kun nämä hölmöt virkamiehet eivät ymmärrä mihin sitoutuvat, ja katkerana hankkivat syyttömälle keksijälle vankeustuomion ilman mitään näyttöä hyvä veli verkosto toimii kaikkilla karmeilla tavoilla koska laki ei koske heitä eikä tuomareita.

Yrittäjänä tiedät Sipilä että ylemmät virkamiehet ei piittaa laeista ne eivät ole heitä varten näin uskovat, tuomarit eivät koskaan noudata lakia koska he pitävät itseään lakina ja eduskunnan säätämät lait ei koske heidän toimintaa he kumoavat ne mennen tullen siksi Suomesta on kehittynyt täydellinen diktatuuri joka ei missään olosuhteessa noudata ihmisoikeus sopimusta vaikka se on ratifioitu, jossa kansalaisella ei ole mitään lainsuojaa ja keksijöillä ei senkään vertaa kuin ehkä jollakin joka ei riskeeraa mitään, jos et tee mitään niin kukaan ei huomaa sinua ja voit rauhassa loisia. Toivotaan että tulee joku Robin Hood joka alkaa varastaa valtiolta ja jakaa köyhille.
Ehkä se on isis sillä uskon että he tietävät länsimaisen mädän lainsäädännön joka ei koske tänä päivänä EU:n korkeita virkamiehiä, korruptio kukoistaa sen tutkinta lopetettiin koska ne johti liian korkealle hierakiassa. joten tänään korruptio kukkii ilman valvontaa ei vain Kreikassa vaan koko EU:ssa, sama meillä Suomessa korruptio on sisään rakennettu kaikkiin budjetin kohtiin jossa on osa korruptiota varten se kerätään veroina ja maksuina, siksi budjetit on paisunut jättimäisiksi. Puolueet ovat kauhuissaan jos menettävät huonon kannatuksen takia miljoonia puolue tukea. Kaikki virkamiehet ottavat vastaan lahjuksia ja asia etenee nopeammin. Jos palkkaat paljon oppineita hoitamaan yritystä ja sen eteenpäin vientiä oppineiden voimalla niin kyllä rahoitus järjestyy mutta yritys on konkurssissa muutaman vuoden kuluttua, näin kävi viimeksi European Batteryn kanssa, siellä kaikki paikat oli täynnä virkamiehiä ja tuotantoa ei kehitetty tarpeeksi, vaikka alunperin koko projekti oli virhe ostaa nyt lisenssin kiinalaisilta Suomessa tuotannoksi aivan älytöntä, se oli sama kuin valkon tehdas tehdä nyt vanhan tekniikan telkkareita lisenssillä. Nyt kun olisi oma akkukeksintö niin rahoitusta ei saa mistään vain palkinnoksi vankeutta yrittämisestä.
Keksintö ei kyllä minnekään katoa koska en lähde leikkiin näitten virkamies tuulihattujen kanssa.
Jos löytyy asiallisia yrityskuppaneita niin sitten, keksijällä on tuotanto valmis tuote tarvitaan vain kumppaniksi rahoittaja ja yrittäjä josta jokainen saisi 30 % omistuksen.

Keksijänä olen kerkinyt 75 vuodessa omaksumaan tämän kaiken koska se on totta.
Virkamiehet ja oikeuslaitos on vienyt politikoilta kaiken vallan, ottaako Sipilä sen takaisin Eduskunnalle. Toivottavasti teet vankkaa yhteistyötä Timo Soinin kanssa niin Suomi lähtee nousuun.

Yhteistyö terveisin 200 000 työpaikkaa 5 vuodessa, sähköauto ja akku projektissa. Tämä on tulevaisuuden projekti josta Suomi voisi elää seuraavat 20 vuotta.

Yrittäjät ei enään jaksa elättää tällaista virkamies loisten joukkoa, tehkää heistä yrittäjiä silloin tietävät mitä on riskin otto, kun lauma henkisesti sairaita virkamiehiä seuraa ja valvoo yrittäjää joka käänteessä että joka veromarkka tulee kerättyä talteen ja silloin syntyy ylilyöntejä ja yrittäjä löytää itsensä vankilasta ihmettelemässä miten näin kävi vaikka tein kaiken oikein, mutta ei sillä väliä oliko oikein, sillä virkamies halusi hänet vankilaan koska ei ollut riittävän nöyrä ja nöyristellyt tarpeeksi.

Voitte ihmetellä miksi kirjoitan näin, siksi että koitan antaa herätyksen nyt nimenomaan puoluejohtajille jotka ei välttämättä ymmärrä että aika on muuttuva nyt kokoajan vinhasti eikä vanhat korruptio konstit enään kohta toimi, teidän on voimalla otettava valta takaisin ja laitettava myös oikeuslaitos kuriin jotta kansalaiset voi kunnioitta tuomarin tointa, nyt ei ole mitään kunnioitusta kun katsotaan oikeuslaitoksen kompurointia ja oikeusmurhia. Lainsäädäntö on täynnä valvontaa ja kieltoja mitään ei enään voi tehdä koska kukaan ei voi osata näitä tuhansia lakeja ja säädöksiä. Yrittäjä on jatkuvasti vaikeuksissa nätten lakien ja ohjeiden parissa ja kuitenkin pitäisi yritystoiminta olla pääasia.

Meillä on mahtava digitaali tekniikka käytössä mihin tarvitaan 670 000 virkamiestä näin pienessä valtiossa ja lisäksi valtion ja kunnan yrityksissä joissa on suuri määrä pääasiassa näitä poliittisia päällystakkeja, kaikki entiset kunnan johtajat jotka siirtyvät yhtymisen myötä aina seuraavan kunnan palkkalistoille ja joilla ei ole mitään järkevää tehtävää, mutta ei saa sanoa irti työsuhdetta.

Politikot ei voi vetäytyä vastuusta, sillä tämä on pääasiassa kuitenkin teidän syy joskin monen aiemman politikon, mutta teidän tulee korjata aiemmat virheet.

Oikeuslaitos ja tuomarit on laitettava vastuuseen rikoksista kansalaisia kohtaan.

Olisiko parempi sanoa että koko hallinto on menettänyt järkensä.

Ystävällisin terveisin.

Emerituskeksijä.

Suomessa tosiasioiden todentaminen ja tunnustaminen on viisauden alku: Virkamiehet ja oikeuslaitos ei ole tehnyt kumpaakaan, rikollinen toiminta jatkuu kansalaisia kohtaan ja siten visaudesta ei ole tietoakaan.

May 1st, 2015

Emerituskeksijä.

TV ohjelma Ulkolinja: Troikan kylmä kyyti kertoo totuuden Euroopan taloudesta joka ei voi toipua kuin äärettömän hitaasti kansantaloudet on tuhottu joka maassa. Velkaa on kaikilla järjettömän paljon velkajärjestely on tehtävä kaikille.

April 29th, 2015

Toisinsanoen velkoja ei makseta koskaan korot on pidettävä alhaisena muuten joudutaan mitätöimään velat. Tämän sai aikaan tahot joita ei ole vaaleilla valittu ja siten voivat tehdä mitä hyvänsä tuhotakseen kaikkien taloudet.Kävi selville että kreikka lainoitettiin jotta Saksan ja Ranskan pankit saavat Kreikan veloista rahat itselleen, kuten jo kauan sitten perussuomalaisten Timo Soini totesi. Suomi kulkee kuin sokea kana ja välillä löytää jyvän kun on loisena toisten joukossa ja myös menettää kun muut menettää, ei ole itsenäistä toimintaa kuten Tanskalaisilla, Ruotsalaisilla ja Norjalaisilla.
Olemme euron myötä orjuuttaneet Suomen kansan, EU:n itsenäisten valtioiden liitossa voimme olla mutta ei eurossa.

Kuka tästä selviää ehkä Saksa ja joku muu, muut saavat tyytyä pitkään köyhtyvään talouteen.

Vie 10 vuotta jotta Suomi pystyy supistamaan kohtuullisesti velkojaan, jotta talous alkaisi kasvamaan jolla pelastettaisiin se hyvinvointi johon olemme päässyt 60 vuodessa kovalla työllä sodan jälkeen. Markkinoita on maailman yli 200 valtion joukossa.

Emerituskeksijä.

Ilmaston muutos, totta mutta ei ihmisten toimesta: Maapallon sää muuttuu ja lämpenee, mutta se johtuu maapallon radasta linnunradalla. Olemme linnunradan keväässä ja kevät kestää muutaman tuhannen vuoden ja sitten tulee kesä. Keskilämpötila tulee nousemaa

April 25th, 2015

näiden vuosituhansien aikana vaihtelutoleranssi 0-1 astetta jos vaihtelu on korkeampi niin linnunrata on sairastunut, lämpötila on vakio joka on automaattisesti ohjattu, vain eri alueiden lämpötila muuttuu paljon koska napa alueet siirtyy, Suomen pakkas talvi siirtyy aivan pohjoiseen, lähimmän 300 vuoden aikana, mantereiden siirtymän takia. On aika ymmärtää että elämme elävässä olennossa, jonka lämpötila ei juurikaan muutu, seuraavien 700 miljoonan vuoden aikana.

Mutta tämän maapallon elämän loppu voi tulla milloin hyvänsä jos olosuhteet muuttuvat epäsuotuisaksi, mutta keskimäärin elämä jatkuu 700 miljoonaa vuotta linnunradalla organisoituna.

7000 vuotta sitten siirrettiin tämä olento, emo olennosta itsenäiseksi olennoksi, joka kasvaa jatkuvasti ja siksi on olemassa punasiirtymä avaruudessa se tarkoittaa olento kasvaa jatkuvasti kunnes tulee aikuiseksi. Iloitkaamme siitä se on turvamme ulkoavaruuden suhteen jossa on meille vahingollista toimintaa, ulkoavaruus on siellä joka on nykyisen näkö ja tunniste kykymme ulkopuolella.

Me olemme osa meidän jumalan kodista jossa on monta huonetta, joka rakastaa meitä yli kaiken eikä koskaan jätä meitä pulaan elämänsä aikana. Aina hän antaa ratkaisun ongelmaan joka meitä vaivaa kulloinkin. Siis luottakaamme häneen täydellisesti, mutta olkaamme varovaisia maallisiin johtajiimme nähden.

Emerituskeksijä.

Maan suurimmat rikolliset ja väärintekijät löytyvät todennäköisimmin oikeuslaitoksesta, syyttäjälaitoksesta , poliisista ja virkamieshallinnosta, joiden tekoja ei tutkita vaikka todellista syytä olisi.

April 21st, 2015

Emerituskeksijä.

Syyttäjälaitoksen törttöily Anneli Auerin tapauksessa kertoo kaiken oikeuslaitoksen ja oikeusvaltion tilasta se on järjetön, samaa asiaa veivataan loputtomasti onko tässä laisinkaan mitään järkeä: Ei ole ja siksi on hajoitettava koko oikeuslaitos ja

April 21st, 2015

perustettava se uudestaan jossa myös kaikki tuomarit , syyttäjät ja poliisi joutuu vastuuseen teoistaan. On rajattava selvästi että oikeutta voi käydä vain yhden kierroksen syyttäjän toimesta, samoin kuin että ihmisoikeuksia on kunnioitettava myös käytännössä, ei tuomari voi olla jumalan yläpuolella ja tuomita ilman näyttöjä ketä hyvänsä kuten Suomessa on käytäntö.:crazy:

Ei vain Suomen ihmisiä huijata vaan kaikkia ihmisiä: Tiede on hölynpölyä maan ja planeettojen synnystä sekä aurinkokunnasta ja avaruudesta. Big Bang on jonninjoutavaa hölynpölyä jossa ei ole edes siteeksi totta. Lähtökohta on että iankaikkisuus on

April 15th, 2015

vallitseva tila kokonaisuudessa joka on rajaton, sen sisällä tapahtuu jatkuvasti elämän ja aineen syntymistä ja kuolemaa ei siten kuin esitetään vaan aurinko synnyttää jatkuvasti uusia aineita ja tuhoaa vetyä, kun jokin planeetta räjähtää niin syntyy aineiden purkauksia jotka tuottavat vetyä ja muita kevyitä aineita, kun paineesta tullaan paineettomuuteen aine hajoaa. Tämä tanssi on jatkuva prosessi ja siksi löytyy eri vaiheessa olevia planeettoja. Mutta kokonaisuus vain aaltoilee erivaiheiden välillä. Kaikki aine on joitakin atomilajeja tai niiden isotooppeja, pimeä aine on utopiaa siksi että se on normaalia ainetta mutta vain valo ei tavoita sitä jotta sen voisi havaita ja on varjossa eikä näy. On tavallisia atomeita mikro ja makro atomeita, monessa monessa suuruus tasossa jotka samankaltaisena on läpi universumin. Tämä jatkuva piirileikki syntymän ja kuoleman välillä on jatkuva, elämän kokonaisuudet syntyvät ja kuolevat
myös mikro ja makro tasoilla valtavasta pienuudesta nousee jatkuvasti uutta elämää ja kasvaa matkalla planktoneista valaiksi ja muiksi olennoiksi, elämme parasta aikaa olennossa joka kattaa koko tunnetun avaruuden, tulevina aikoina opimme tuntemaan lähi ihmiskuntien toimintatapoja jota ohjaa yhteinen ymmärrys josta on olemassa hyvin vanhaa tietoa joka on peräisi jo aikaisemman olennon elinajalta jota emme vielä ymmärrä, tänne on aikanaan tuotu älyllinen elämä muista planeetoista avaruusaluksilla. siitä on niin kauan että meiltä on se tieto lähes kadonnut mutta ei kaikki tieto, vaimakas älyllinen kloonaus tapahtui noin 7 tuhatta vuotta sitten, jolloin maan alkuperäis kansat saivat vierasta geeniä ulkoavaruudesta tulleilta ihmisiltä jotka olivat älyllisesti paljon maan asukkaita korkeammalla tasolla. Olemme ja elämme stabiilia elämän ajanjaksoa josta ei kannata olla huolissaa, meillä on aikaa vaikka kuinka paljon, ja pienin murhe on talous sillä kunhan pidämme huolta vain ravinnon tuotannosta niin muu kyllä järjestyy. Joten mielenrauhaa kaikille.

Emerituskeksijä.

Suomalaisia huijataan totaalisesti: Edustuksellinen demokratia on valtiomuotona virkamies diktatuuri eli kleptokratia (”varkaiden valta”) /plutokratia joka on erityisen rikollinen kansaa kohtaan, jota oikeuslaitos tukee, etuisuudet jaetaan virkamiesten

April 4th, 2015

kesken joka tarkoittaa huippu korruptiota ja jokainen joka tuo esiin tämän pyritään oikeuslaitoksen toimesta tuomitsemaan vankilaan erilaisin verukkein. Niin sanottu kansan rikollisuus on mitätön tekijä virkamiesrikollisuuden rinnalla joka kattaa kaikki yhteiskunnalliset tahot. Edustuksellinen valta Suomessa on johtanut kleptokratiaan (”varkaiden valta”),
valtiomuotoon jossa virkamiestä ei saa mistään vastuuseen, koska tuomarit, poliisi ja syyttäjä kaikki on virkamiehiä kuka itseään syyttäisi. Kansanedustajat ovat virkamiehiä jotka eivät erota itseään tai vähennä lukumääräänsä eduskunnassa virkamies nostaa virkamiehen palkkoja eli jakaa verotettuja varoja keskenään, tässä syy miksi Suomea ei enää saa laitettua kuntoon, kuka näistä varkaista tinkisi omista eduistaan, huippu rikollisia ovat etenkin vanhemmat virkamiehet. Kaikki etujärjestöt ovat virkamiehillä miehitettyjä eläkevarat ovat virkamiesten vallan alla, miten tällaista voi purkaa muuten kuin vallankumouksella joka pitäisi toivottaa Suomessa tervetulleeksi. Pankit ja vakuutuslaitokset ovat virkamiesten suojeluksessa ja kansa maksaa itsensä konkurssiin. Puolueet ovat virkamies yhteisöjä jotka kouluttavat uusia virkamiehiä jotka pian ymmärtävät että suurimmat edut saavat ne virkamiehet jotka hallituksessa sopivat verovarojen jaosta, Suomessa ei ole mitään kattoa kuinka paljon saa verottaa ja se tekee hallinnosta kleptokraattista mitään rajoituksia ei ole vallalle tehty jotta varastaminen olisi täysimääräistä. Rajaton valta johtaa maan tuhoon, se tiedetään jo vanhasta kokemuksesta.

Voiko mikään enään pelastaa Suomea todelliselta talousromahdukselta, ilmeisesti ei.

Emerituskeksijä.

Lainattua: Presidentti Mauno Koivisto on ollut katastrooffi Suomelle, hän tuhosi taloudellisesti 300 000 henkilöä ja murhasi välillisesti 14 000 yrittäjää 90 luvun konklaavillaan, lisäksi takavuosina vakoilu- ja maanpetoksellisesta toiminnasta ehdottomaan

April 4th, 2015

vankeuteen tuomittu toimittaja Matts Dumell väittää sunnuntaina Helsingin Sanomissa, että tällöin tuore tasavallan presidentti Mauno Koivisto päätti tutkinnan käynnistämisessä ns. kotiryssäseurustelusta. Koiviston aikaansaannosta on myös se että oikeuslaitoksen tuomarit eivät tarvitse todisteita rikoksesta kun tuomitsevat, se oli Koiviston konklaavin 90-luvulla aikaansaannosta, jonka perusteella tuomittiin Peter Fryckman ja keksijä Rainer Partanen ilman todisteita. Viimeisin henkinen murha on Anneli Auer tapaus jonka on annettu jatkua liian kauan ja lisäksi annettu lasten hyväksi käyttö tuomio ilman todisteita.

Emerituskeksijä

Suomen valtion ja sen oikeuslaitoksen kaksinaamaisuus tulee esiin moittiessa venäjän toimia kun se karkoitti Seppo Remeksen viideksi vuodeksi: Juuri näin toimii Suomen valtio kansalaisiinsa ja yrittäjiin kohdistuviin oikeusryöstömurhiin jotka toteutetaan

April 2nd, 2015

pelkän mielipiteen mukaan, ilman mitään todellista näyttöä rikoksesta. Tällainen toiminta on suomen sisäinen vakiintunut toiminta, joka ei poikkea Venäjän toimista laisinkaan, läheiset maat samanlainen politiikka. Pahoittelu Seppo Remeksen kohtelulle ei merkitse mitään, koska Suomen kansalaisia kohdellaa Suomessa aivan samoin.

Suomen kansalaisilla, keksijöillä ja yrittäjillä ei ole oikeusturvaa vaikka perustuslaki niin määrää, perustuslaki on pelkkä merkityksetön paperi oikeuslaitokselle ja Eduskunnalle.

Katsotaan kiinnittääkö kukaan kansanedustaja huomiota, oikeuslaitoksen oikeusmurhille.

Emerituskeksijä.

Viimeisiksi jääneissä haastatteluissaan syksynä 2008 Pentti Kouri joka kuoli tammikuussa 2009, ennusti nykyisen finanssikriisin johtavan maailmantalouden "oikein isoon rysäykseen". Tämä rysäys ei vielä ole ohi vaan jatkuu kiihtyvään tahtiin Suomessa

March 17th, 2015

maaliskuussa 2015. Suomi tulee putoamaan Kreikan kaltaiseen talouslamaan josta toipuminen vie vielä vuoteen 2020. Sen jälkeen jos on kohtuullisesti korjattu kilpailukykyä ja löydetty kilpailukykyisiä innovaatioita tuotteiksi niin talous alkaa toipumaan, muuten saamme kymmenen vuoden deflaation kuten japanissa on ollut, sillä Suomessa kaikki hinnat ovat liian korkeita kilpailukykyyn nähden.

Emerituskeksijä.

Anneli Auer tapaus: Ulvilan Murhamysteerio kuvaus televisiossa kertoo että Suomen poliisi on täysin pihalla todellisesta ammattimaisesta rikostutkinnasta he yrittävät tehdä jostakin rikollisen vaikka ei ole näyttöä siitä.

March 17th, 2015

Syyttäjä laitos on yhtä pihalla esitetyillä asioilla ei pitäisi nostaa juttua laisinkaan. Oikeuslaitos ja sen tuomarit on yhtä pihalla tuomitaan mielipiteillä jatkuvasti onneksi löytyi muutama oikeusneuvos jotka ei niellyt syyttäjien älyttömyyksiä. Mutta koko oikeusjärjestelmä on kriisissä, sillä Anneli ja hänen entinen poikaystävänsä tuomittiin täysin ilman näyttöä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä täysin sairaan poliisitutkinnan perusteella jossa syyttäjä oli mielikuvitus mielipiteillä luonut järkyttävän tarinan jolla ei ollut mitään yhteyttä todellisuuden kanssa. Tämä tuomio on saatava purkuun !.

Tämä on hyvä esimerkki joka kertoo Suomen oikeuslaitoksen kriisistä ja myös Peter Fryckman tapaus jossa hallinnon rikollisuuden takia mies ja suku kärsii yli 25 vuotta aiheettomasti, lisäksi on monta, monta, muuta tapausta joista ei vielä ole saatu oikaisua aikaiseksi. Suomen oikeuslaitosta voi verrata vain Venäjään, Kiinaan ja Pohjois-Koreaan. Suomi ei ole ansainnut länsimaista oikeusvaltio arvoa ja ilmeisesti korjattavaa on niin paljon että se vaatii kokonaan uuden tuomarisukupolven joten ehkä 20 vuoden kuluttua lapseni ja lapsenlapseni voivat todeta että Suomi on päässyt oikeusvaltioiden joukkoon tai sitten ei.

Koko rikosoikeusjärjestelmä ja siihen koulutettavat henkilöt tulee kouluttaa uudelleen, sillä se ei läpäise mitään länsimaisia kriteereitä eikä ihmisoikeussopimuksen vaatimaa osaamista, mielipide tuomioista on päästävä eroon. Nykyää lähes kaikki rikostuomiot perustuu mielipiteisiin ja mitään todellista faktaa ei tarvita jotta poliisi ja syyttäjä saa tuomion aikaiseksi. Poliisi tutkinta perustuu puhtaasti subjektiiviseen tutkintaan jolla joku halutaan leimata syylliseksi eikä vaivauduta etsimään objektiivisesti ja laajasti erilaisia vaihtoehtoja jos syyllistä ei todisteiden perusteella löydy ei syyttäjä voi nostaa perusteetonta kannetta ja hakea mielipidetuomiota todennäköisin syin, joka kuvaa farssin mukaista toimintaa. Tuomarien ammattitaito on todella puutteellista KO:ssa vain hieman enemmän osaamista löytyy oikeusneuvosten parissa mutta osaamattomuutta sielläkin on paljon ja ei pyritä laittamaan sellaisia oikeusneuvoksia juttua päättämään jolla siinnä olisi paljon kokemusta.

Suomalaisesta oikeuskäytännöstä on tullut vakava vitsi kansalaisille joka voi tuhota syyttömän ihmiselämän ja niin tapahtuu päivittäin rikosoikeudessa.

Kun tiedetää 90 luvun laman ajalta viranomaisten aiheuttamat 14 000 oikeusmurhaa ja 280 000 velallisen oikeusryöstömurhat niin täytyy ihmetellä miksi asiaa ei virallisesti tutkita ja suoriteta korvaukset niille jolle se kuuluu. Kun eduskunta vaalit on kohta niin asia tulisi tuoda esiin.

Emerituskeksijä.

Valtiovarainministeri Antti Rinne: nyt 2015 on alkanut suuri romahdus taloudessa, kun kuvittelette että talous voi toipua, se on harhaa nyt vasta alkaa suuriromahdus kun rahan painokoneet on käynnissä Euroopassa ja USA:ssa,

March 1st, 2015

mikään talous ei kestä tätä tolkuttomuutta. Tulossa oleva romahdus joka on jo käynnistynyt ei voi verrata mihinkään, mitään vastaavaa ei ole koskaan koettu. Sitä voisi verrata Saksaan toisen maailmansodan jälkeen, mutta se sai lainaa USA:ta, mutta kuka voi lainaa USA:lle ja Euroopalle ei kukaan, koska kaksi suurta valuuttaa on menettämässä arvonsa Euro ja Dollari.

Joten hyvää tulevaisuutta kansalaiset.

Emerituskeksijä.

Ministeri Päivi Räsänen: Kaikki mädät omenat jatkavat hallinnon mädättämistä. Hallinto vaikenee kaikesta hallintorikollisuudesta ja juuri se on valtavan rikollista ja ministerit eivät tee mitään asian suhteen, jotta maan asiat paranisivat.

February 27th, 2015

Poliittinen järjestelmä on tehoton virkamiesrikollisuudelle ja tämä on todellista korruptiota. Hallinnossa on paljon löysää rahaa jota jaetaan hallinnon kesken matkoina ja muina palkkioina. Nyt suunnittelevat lisää palkkioita joten mätäneminen on jatkuvaa myös tulevassa sote hankkeessa jos se läpäisee eduskunta käsittelyn.

Emerituskeksijä.

Ministeri Päivi Räsänen: Kaikki rikolliset hallinnot joutuvat vastuuseen: Luojan ja hänen pojat ja tyttäret on tulossa koko meidän universumi on ohjelmoitu kaikki tapahtuu kiihtyvään tahtiin kun tämä meidän elävä maailman kaikkeus kasvaa täyteen

February 24th, 2015

mittaansa ja luoja ja hänen joukkonsa tulee tänne. On olemassa jokaisella niin sanottu “musta laatikko” jossa on kaikki tieto kaikkien elämästä on turha valehdella mistään, kaikki tieto on tallennettu aivoissamme.
Sen minkä teet yhdelle pienimmistä sinä teet minulle enkä minä jätä sitä rankaisematta. Vaviskaa olen tulossa.
Vahvassa uskossa olleet palkitaan ikuisella elämällä hänen kanssaan.

Emerituskeksijä, hänelle kuulias.

Sisäasiain ministeri Päivi Räsänen, TV 1 näytetty Venäjän viranomaisten siunaama valtausoperaatio josta saavat osansa voitoista korruptiomaksuina: Aivan samoin toimitaan Suomessa oikeus vahvista liikemiesten valtaukset ja velkapaperit.

February 23rd, 2015

Oikeuslaitos vahvistaa kaikki virkamiesten tahdon mukaiset pyynnöt. Tästä on paljon kokemusta kansalaiset pelkäävät puhua asiasta koska maassa vallitsee Omertan laki viranomaiset vaientaa kaiken joten ei maassa tapahdu mitään laitonta, ne jotka viranomaiset haluavat tuomita tuomitaan rikoksesta jota ei ole tapahtunut.

Miten me voimme olla oikeusvaltio kun toimimme samoin kuin Putinin Venäjä, ja sitten ruikutamme kun EU sanktioi Venäjää sillä Venäjä tottelee vain voimaa jota kyllä EU:lla on tosipaikan tullen, USA on ilmaissut selvästi että heidän sateliitit antavat täyttä tietoa Venäjän toimista Ukrainassa.

Ensin on puhdistettava oma pesä ennenkuin menemme maailmalle haukkumaan muita ja siinnä on 10 vuoden työsarka vähintään.

On tullut aika liittyä Natoon sillä yksin emme voi mitään venäjälle kun se tulee taas kerran valtaamaan Suomea, kokemuksesta on otettava opiksi.
Kun olimme liitossa Saksan kanssa saimme ruokaa ja aseita puolustaaksemme itseämme ja siinnä kävi hyvin jäimme itsenäiseksi mutta Neuvostoliiton nöyräksi palvelijaksi monissa asioissa kieli ruskeana joka tarkoitti Suomettumista, itsenäisyys oli puoliksi mennyt onneksi ei kokonaan.
Sen johdosta Viro on tänään paljon tarkempi itsenäisyydestään sillä heiltä se vietiin aiemmin Neuvostoliiton toimesta.
Putin on uusi Venäjän tsaari jota mitkään lait tai sopimukset ei koske.

Emerituskeksijä.

Ministeri Päivi Räsänen alatteko ymmärtää että Suomi ei ole Demokratia vaan Kleptokratia: Kaikki demokratian toimet on vain potemkinin kulisseja ja takana on Kleptokraattinen hallinto, jos yritystoiminta ei kannata niin hallinto varastaa itselleen liikaa,

February 22nd, 2015

ei inflaatio ole luonnon laki vaan kun hallinto varastaa liikaa niin raha menettää arvonsa, kun syntyy deflaatio niin yritystoiminta ei enään kannata kaikki tapahtumat johtuu huonosta hallinnosta, kuten olemme huomanneet viimeisestä neljästä vuodesta. Ei tarvitse elää velaksi kun yritystoiminta kannattaa silloin syntyy myös työpaikkoja, verottaa voi vain kannattavaa yritystoimintaa ja sitten myös muita asioita jotka maksetaan palkoilla. Suomi ei toimi talousopin mukaan joka antaa yrityksille mahdollisuuden toimia vaan tappaa jokaisen aidon yrityksen vain loisyrittäminen joita valtio tukee pysyy hengissä mutta tuottaa minimaalisesti tai ei mitään. On nähty että SDP ja Kokoomus hyväksyvät kleptokraattisen hallinnon heistä ei ole Suomen pelastajaksi. Vaihtoehdot voi olla vain Keskusta ja Perussuomalaiset lisäksi joku pinempi puolue.

Kannatan Perussuomalaisia koska he eivät ole ryvettyneitä poliitikassa vaan ovat vielä aito vaihtoehto erityisesti Timo Soinin johdolla hänellä on ihmiselo ja politiikka hallinnassa. Vaalivoittoon eduskuntavaaleissa keväällä 2015 jonka jälkeen Timo Soinista pääministeri ja Juha Sipilästä valtiovarain ministeri, kun yrittäjä on valtiovarain ministeri voi jo odottaa taloudessa parannuksia.

Keksijän alumiiniakku keksinnöllä akkutehdas ja 200 000 työpaikkaa 5 vuodessa muiden Suomalaisten yritysten yhteistyön kanssa.
Uudenkaupungin autotehdas uuslaajennusten kera voisi valmistaa sähköautot ja sähkötekniset tehtaat ainutlaatuiset latauslaitteet.
Akkukeksinnön valmistuslisenssikauppa ja royaltyt tuovat Suomeen niin paljon että ylitetään X-Nokian kaikki tulokset. Pienellä rahalla alkuun
4,5 mil. € , sitten osakeanneilla kaikki mukaan osakkaaksi ja toteutukseen.

Pitää olla pitkäjänniteisyyttä että Suomi saadaan nousuun, kun se on nyt tuhottu. Mutta ilman kunnon toimenpiteitä ei synny mitään uutta, veroparatiisit boikottiin jos ostetaan sieltä tai viedään varat sinne ne joka tapauksessa verotetaan myös Suomessa, mutta ensin valtion toiminta yritysmyönteiseksi, samaa tulosta yhden kierron vero ei voi ylittää kokonaisverolla vuodessa 50 % se on riitettävä valtiolle muuten valtion toiminta on Kleptokratiaa kuten nykyään ja sitä ei voi hyväksyä. Alle 1500 € tuloja ei voi ulosmitata eikä verottaa, eikä alle 3000 säästöihin voi kajota ulosottotoimin. Neljässä vuodessa voi tehdä ihmeitä. Ps ja yrittäjät, me teemme sen. Koko kansalle oikeutta ja kohtuutta.

Perussuomalaisten kannattaja.

Emerituskeksijä ja yrittäjä Rainer Partanen

Anna-Maja Henriksson te ette täytä ministerin tehtävässä vaadittavaa osaamista oikeusministerinä: Tuhansista oikeuksien tuomareista löytyi onneksi taas pari joilla oli ymmärrys työtehtävästään että jos ei näyttöä syyllisyydestä niin ei tuomita, kuten

February 21st, 2015

Anneli Auer asiassa, kuitenkin tuli oikeusmurha sillä Anneli ei ole syyllistynyt lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai pahoinpitelyyn, tämä tuomio tehtiin vain että selvitään pienemmillä korvauksilla kun Anneli vapautetaan murha tuomiosta:
Tosi asia kuitenkin on että suurin osa tuomareista ei tarvitse mitään näyttöä vaan tuomitsevat pelkillä todennäköisyyksillä joka tarkoittaa vain että niin päätettii mielipiteellä, tämä ei ole oikeusvaltion toimintaa, aina tulisi olla selkeä näyttö rikoksesta jos tuomitaan. Myöskään korkein oikeus ei ole tehtäviensä tasolla. Suomessa virkamiehet on täysin suojattuja koska ei edes rikostutkintaa suoriteta poliisin toimesta. Melkein kaikki virkamiehet haluavat tuomioita vaikka ei ole näyttöä rikoksesta. Vain sisäinen kateus saa poliisitutkinnan aikaiseksi kuten Aarnion tapauksessa. Politiikka ja oikeuslaitos toimii käsi kädessä, ei ole mitään erillistä oikeuslaitosta yleensä tärkeät yritykset ja henkilöt vapautetaan kaikesta vastuusta lopulta.
Piiri pieni pyörii (lapset siinnä hyörii jakaen varallisuuden, virkamiehet, politikot ja tuomarit ), Suomi on kuin kopio Venäjästä, kansalla ei ole toivoa oikeudesta vain sattuma voi antaa sitä. On pelkkää propagandaa puhua oikeusvaltiosta meillä ei ole ihmisoikeuksia vaikka on ratifioitu sopimus.
Perustuslaki ei ole sen paperin arvoinen johon se on kirjoitettu, vessapaperi on tärkeämpi koska se on pehmeää. Kummallista oikeuskäytäntöä kun virkamiehet saa vapaasti rikkoa lakia ja vaikka huomauttaa siitä niin sitä ei huomioida. Se kertoo että mitään Suomen eduskunnan säätämää lakia ei virkamiehen tarvitse noudattaa, siten eduskunta on turha laitos ja sen kansanedustajat, kun eivät pystyneet yhtä sote lakia aikaansaamaan neljässä vuodessa. Kaikki Eduskunnan kansanedustajat vaihtoon ja kumotaan perustuslaki ja tehdään uusi jossa jokainen virkamies on vastuussa tekemisistään lain edessä eikä poliisi voi kieltäytyä tutkimasta tehtyä rikostutkintapyyntöä. Tuomari täyteen vastuuseen lain edessä.
Suomessa vallitsee omertan laki, korruptio on sisäänrakennettu joka peritään veroissa ja maksuissa. On kyllä modernia ja nerokasta täytyy tunnusta, huippu Kleptokratiaa.

Emerituskeksijä.

Ministerit Suomessa kuten Anna-Maja Henriksson ja Päivi Räsänen on hukannut käsityksen Oikeudesta ja kohtuudesta kuten myös tuomarit. Siksi ei puututa Oikeuslaitoksen hirvittävään tuomareiden tuomio käytäntöön kun syyttömiä tuomitaan liukuhihnalta

February 16th, 2015

vankilaan ilman minkäänlaista näyttöä rikoksesta.

Emerituskeksijä.

Ministeri Anna-Maja Henriksson: Suomi on Venäläinen: Suomella on Venäläinen Hallintomalli ja Venäläinen oikeuslaitos jossa totuus on filosofinen kysymys jota kuvaa nykyinen Ukrainan kriisi jossa Venäjän mukaan heillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa,

February 16th, 2015

kuin että venäjänkieliset haluavat itsehallintoa.
Venäjällä on totuttu siihen että ei oikeuslaitokselta mitään varsinaista oikeudenmukaisuutta saa, saa vain oikeuden päätöksen asiasta.
Samoin on Suomessa mitään oikeudenmukaisuutta on turha odottaa Suomen oikeuslaitokselta. Vain silloin kun oikeuslaitos ei enään kykene kiertämään totuutta, silloin he ovat pakoitettuja tulemaan ihmisoikeussopimukseen mukaan mutta vain silloin, muuten pyritään kaikilla selityksillä kiertää totuus ja tosiasiat. Onko tullut aika että tämä valheellinen oikeuslaitoksen totuuden vastainen hoitaminen on tullut tiensä päähän.
Venäjä on poliittisesti huijaava valtio ja saman tekee Suomen hallinto omia kansalaisia kohtaan.
On valitettavaa että Suomen poliittinen hallinto on enemmistöltä valheen kannattajia ja siksi ei tartuta oikeuslaitoksen väärinkäytöksiin.

Emerituskeksijä..

Tiedoksi Ministerit Anna-Maja Henriksson ja Päivi Räsänen sekä Europositron Oy:n osakkaille asiat etenee ulkomailla askel kerrallaan, meillä pitää olla vain kärsivällisyyttä sillä voitto häämöttää jo taivaanrannassa joka on tosi upea asia, meistä

February 16th, 2015

kaikista tulee upporikkaita kun hyvin käy ja virkamiehet joutuvat häpeään joka on pahempi asia kuin vankeus, kukaan ei enään tunne niitä jotka olivat mukana tuhoamisen toteuttajina, heistä tulee hylkiöitä eläkeikäisinä valitettavasti, se vain on palkkio rikollisuudesta viattomia kansalaisia kohtaan kun virkamiehillä vielä on rajaton valta.

Myös Europositron Oy joutui oikeusryöstömurhan kohteeksi, jossa virkamiehet ja tuomarit vääristelivät kaiken, kun ei löytynyt rikosta niin päätettiin että ei ole keksintöä, siitä ei ollut mitään näyttöä koska keksintö oli salainen ja siten vain tuomarin päätöksellä kaikki muuttui rikolliseksi. Näin oikeuslaitos luo rikollisuutta itse. Tämä tulee selviämään kun keksintö saa patentin ulkomailla, jota mukamas ei ollut olemassa. Kaikki väärät tiedot oli syyttäjän keksintöä joihin tuomarit yhtyivät, kuten pää asia että ei ole keksintöä.

Tänä vuonna 2015 tulee päätös Peter Fryckman asiassa, jossa ainoa oikea päätös on että hän ei ollut verovelvollinen saamistaan palkkioistaan ja toinen päätös jossa verottaja oli toiminut lainvastaisesti valvoessaan ulosottoa Fryckmanilta, kaikki toimet olivat alkuaa pankkitarkastusviraston johtajan Jorma Arangon ja KHO:n tuomarien lain vastaisten toimien syy kun eivät antaneet KOP:n ja Fryckmanin välistä sopimusta julkiseksi vaan salasivat sen, tässä sopimuksessa luki että pankki maksaa verot palkkioista joita maksetaan Peter Fryckmanille.

Lainattua: Väärä tuomio murentaa oikeusturvaa
Perjantai 13.06.2014

Tuomioistuinten väärät tuomiot ja oikeudenloukkaukset ovat kirjoittajan mukaan Suomessa arkipäivää.
Jalasjärven kuntalaiset saavat kokea, mitä on olematon oikeusturva, kun kunnalle määrättiin aiheettomat kymmenien miljoonien vahingonkorvaukset ammattikurssikeskuksen toiminnan valtionavuista.

Ylen tutkimuksen mukaan jopa kolmasosa asianajajista ja yleisistä oikeusavustajista pitää tuomioistuinten tuomioita väärinä, puutteellisesta ammattitaidosta johtuvina. Toisessa, tuomituille suunnatussa kyselyssä, jopa kolme neljästä pitää tuomiotaan vääränä tai oikeusmurhana. Syyttäjän ja poliisin toiminta on ollut vain jääräpäisesti syytettä tukevaa.

Oikeuslaitos on joutunut naurunalaiseksi mm. Auer-vyyhdissä. Jää varteenotettava epäily, että Auer tuomittiin 0-näytöllä muusta kuin murhasta siltä varalta, että murhatuomio menee nurin taas kerran. Näin valtio välttyy maksamasta vahingonkorvauksia vankilassaolosta.

Tuomiot ovat usein vääriä talousrikosasioissa. Pitkään julkisuudessa olleessa Saunalahti-jutussa annettiin ensin vuosien langettava tuomio, mutta kun asia palautui alioikeuteen muodollisen virheen takia, tuomioita ei tullutkaan – samalla näytöllä!

On oikeusturvaa loukkaavaa, että tuomioistuin haasteessa vangitsemista mainitsematta oikeudenkäynnistä poisjäännin seurauksena päättää vangita poisjääneen, vaikka haastettu ei ole saapunut oikeudenkäyntiin laissa mainitun ehdottoman esteen eli sairauden vuoksi. Sitten häntä pidetään vankilassa kuukausi oikeudenkäyntiä varten, ettei hän pääse puolustamaan itseään sillä tavalla kuin perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeusopimus määräävät.

Oikeudessa onkin sitten helppo tuomita yritystä auttanut asiantuntija vankeusrangaistukseen ja suuriin olettamuksen varaisiin vahingonkorvauksiin kehäpäätelmiin perustuvalla näytöllä, vaikka alan toimijoiden omistama yritys on tuottanut joka vuosi tappiota ja lopettanut toimintansa lopulta siihen, että merkittävä urakka purkautui ja yritykseltä jäi saamatta satojen tuhansien saamiset.

Jos joku tuomari tai viranomainen tekee virheen, jollaisesta kansalainen tuomitaan rangaistukseen, niin toinen oikeusoppinut pitää asiaa vain ”ongelmallisena”. Sanonta “Ei korppi korpin silmää noki” pitää paikkansa. Tuomareilla ei ole mitään todellista viraltapano- tai vahingonkorvausvaaraa, kun oikeuslaitos tavalla tai toisella suojelee virkaveljiään. Holtittomasti rehottava oikeudenkäyttö on demokraattisen kontrollin ulkopuolella. Lakimies voi edustaa päämiestään oikeudessa, muttei esimerkiksi kokenut ekonomi tai kauppatieteilijä.

Tuomioistuinten väärät tuomiot ja oikeudenloukkaukset ovat arkipäivää Suomessa, joka on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana saanut suuren määrän langettavia tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, enemmän kuin muut Pohjoismaat yhteensä.

Perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaama syytetyn oikeusturva on olematon, ja se sivuutetaan Suomen oikeuslaitoksessa keinoja kaihtamatta. Tuomioita ladotaan olettamusvaraisesti, kehäpäätelmillä, näyttöä ei tarvita, kunhan asenne on oikea. Suomi on nyt ajautunut kontrolli- ja poliisivaltioksi, jota kehitystä ovat pitäneet vaarallisena myös maamme johtavat kansantalousasiantuntijat. Suuri osa kansalaisista kärsii neuvostoliittomaisen virkaylimielisyyden ikeen alla.

Matti Kangasluoma

tekniikan lisensiaatti, ekonomi, hallitusammattilainen Lapua

Emerituskeksijä.

Pääministeri Alexander Stubb: Venäjän Presidentti V Putin pilkkaa länttä, EU:ta, Natoa ja USA:ta tehden naurettavaksi kaikki sanktiot, he leikkivät Itä-Ukrainassa koska tietävät että kukaan ei uskalla auttaa Ukrainalaisia he pelkäävät että Venäjä laittaa

January 27th, 2015

kaasuhanat kiinni.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson olisiko syytä hävetä: Viimeisten 25 vuoden aikana tehdyt oikeusmurhat rikos ja hallinto asioissa, joita on kymmeniä tuhansia, kertovat jotain Suomen oikeusjärjestelmästä joka toimii kuten Venäjällä ja on alistettu

January 13th, 2015

politiikan alaiseksi joka on kyvytön korjaamaan tilannetta, siten Suomessa ei ole oikeusvaltion tunnusmerkkejä joten siitä puhuminen tulisi lopettaa, ehkä joskus tulevina vuosisatoina järjestelmä voi kehittyä demokraattisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi tai sitten ei.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson: Kun poliittisella päätöksellä 90-luvun lamassa oikeuslaitoksen annettiin tulkita asiat vastoin aukottomia todisteita, niin siitä alkoi käytäntö jossa oikeuden päätös joka on aina niin että virkamies tai pankki voittaa

January 13th, 2015

aina kansalaisen, jos poliisi yleensäkään tutkii rikostutkintapyynnön, jota ei yleensä tapahdu.

Näin tuhottiin virkamiesrikoksena myös akku keksijä Rainer Partanen 75 v. (ei vielä kuollut) ja Europositron Oy ja sen 278 osakasta v. 2010, tehtyä rikostutkintapyyntöä rikosepäillyistä virkamiehista ei poliisi tutki.

Joten Koiviston konklaavin toiminta jatkuu edelleen ja virkamies ei voi hävitä tekemäänsä rikosta, koska sitä ei edes tutkita. Hyvin selvä oikeusryöstömurha.

Näin hävisi oikeudenkäynnin pankkia vastaan myös tannssikouluttaja Åke Blomqvist 87 v. (kuoli ilman oikeutta ). vaikka oli selvät todisteet pankkia vastaan 20 vuotta laman jälkeen, näin tehtaillaan oikeusryöstömurhia Suomessa.

Lainattua: Toipila tiistaina, 05 toukokuuta, 2009
Lopultakin on auennut keskustelu Koviston vehkeilyistä Suuren Laman aikoihin.

Kyllä se nyt vahvasti siltä näyttää, että presidentti Koivisto 6.5.1992 saneli oikeuslaitoksen edustajille sen, ettei pankki voinut hävitä mitään juttua oikeudessa asiakkaallensa.

Koiviston tahdosta tuli laki tähän maahan, joka vaikuttaa ilmeisesti vieläkin näkymättömän käden tavoin tuomioistuimien päätöksiin pankkiasioissa. Täysin oikeudettomasti.

Ainakin käytännössä pääsääntö on ollut, että pankki voittaa aina asiakkaansa, vaikka näyttö edellyttäisi asiakkaalle voittoa.

Käytännössä pankkien kanssa Suuren Laman seurauksena riitoihin joutuneet asiakkaat hoidettiin siten, ettei poliisi suostunut tutkimaan pankkien epäiltyjä rikoksia asiakkaitaan kohtaan, syyttäjä ei suostunut syyttämään pankkilaisia eikä tuomioistuinlaitos tuomitsemaan.

Jos jutun sai - oli se sitten rikosjuttu taikka siviilijuttu - oikeuslaitoksen käsittelyyn, niin tavaksi tuli, ettei KKO antanut valituslupaa pankkien asiakkaille. Alempien oikeusasteiden väärämieliset ja täysin käsittämättömätkin tuomiot jäivät voimaan.

Asiakkaiden esittämät aukottomat asiakirjanäytöt mielivaltaisesti hylättiin taikka vääristeltiin tuomioituimen toimesta sivuraiteelle.

Lopulta asiat ajettiin siihen pisteeseen, että jo valmistelevissa istunnoissa kylmästi hylättiin asiakkaiden nostamat kanteet mitä kummallisimmilla perusteilla. Kun kerran “jossakin oli sovittu", että pankki voittaa aina, niin oli aivan turha päästää pankkijuttua oikeuskäsittelyyn rasittamaan oikeulaitosta.

Näissä Suuren Laman aikaisissa pankkioikeusjutuissa on kieroilua vedota mukamas huonoon lainsäädäntöön. Kyllä silloisella lainsäädännöllä olisi aivan hyvin pärjätty, jos vain oikeussuojajärjestelmän palveluksessa oli ollut oikeamielisiä ja rehellisiä toimijoita.

Nythän poliisit, syyttäjät ja tuomioistuimien tuomarit toimivat ikään kuin kaasukammion hoitajat, jotka tekivät vain sen, mitä käskettiin.

Todennäköisin syin voidaan epäillä, että ylimpänä käskijänä päällepäsmäröi, hääräili ja vehkeili presidentti Mauno Koivisto.

Presidenttiä avusti pankkitarkastusviraston johtaja Jorma Aranko, joka myös kielsi KHO:ta antamasta KOP sopimusta Peter Fryckmanille jotta hän olisi voinut todistaa että pankin kuului maksaa palkkioiden verot, salaamisen seurauksena Peter on joutunut kärsimään Oikeusryöstömurhasta 25 vuotta ja vieläkään ei ole tullut päätöstä monista valitus asioista KHO:ta ja KKO:ta, vaikka KOP sopimus on esitetty jossa oli että pankki maksaa verot. Suomen oikeuslaitoksen toiminta tulee viedä Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn, aivan kuten Mihail Hodorkovski:kin vei asiansa ja voitti Venäjän valtion joka tuomittiin korvauksiin.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Päivi Räsänen ja muut Suomalaiset, emme saa unohtaa 90-luvun laman Kansanmurhaa, 14 000 murhaa ja 280 000 henkistä murhaa jossa tuhottiin heidän talous elämä, jossa syylliset on Presisdentti Mauno Koivisto ja ne tuomarit, oikeusneuvokset KHO:n ja KKO:n

January 10th, 2015

tuomarit ja muut jotka osallistu konklaaviin jossa päätettiin että pankit voittaa kaikki laman talous oikeudenkäynnit. Tällaista ei saa rauhanaikana hyväksyä eikä unohtaa, tämä on samankaltainen asia kuin juutalaisten kansan murhat Saksassa toisen maailmansodan aikana, sitäkään ei unohdeta. Silloin kun valtion johto tietoisesti aiheuttaa kansanmurhan.

Kevään 2015 vaaleissa tulee vaatia tulevilta kansanedustajilta kansanmurhan esille ottamista, ja muidenkin oikeusmurhien selvittäminen.
Oikeuslaitos toimii kuin mafia Suomessa, joka kuppaa Suomen kansan veren laittomasti ja toimii täysin omien periaatteiden mukaan ja yleisten lakien vastaisesti, samoin ihmisoikeus artiklojen vastaisesti, suomalaisten vahingoksi.

Suomella ei ole oikeuslaitosta vain mafian joukko tuomareita jotka toimii vahingollisesti Suomen kansaa vastaan.

Tuhannet oikeusmurhat tulee selvittää, monet oikeudenkäynnit ovat edelleen vireillä vaikka on kulunut vuosikymmeniä, yrittäjien omaisuudet yritetään epätoivoisesti varastaa valtiolle, jossa mafia vie rahat. Satoja miljoonia jaetaan perusteettomasti mafian jäsenille. Tutkimus voi osoittaa että kyseessä onkin miljaardeja euroja jotka menevät sellaisille joista voi puhua mafian lahjuksina.

Suomalainen propaganda puhuu että ei ole korruptiota, sitä on ja paljon mutta mikään poliisi tai virkamies ei lähde tutkimaan sitä, joten on täysin turhaa puhua että ei ole korruptiota, se on nerokasta jossa käytetään nimikettä tuki ja tukia jaetaan lojaaleille yli 20 miljaardia.

Suomi ei ole tiennyt oikeusvaltiosta kuin propagandassa ja elokuvissa, muuten voi vain haaveilla oikeudesta.

Emerituskeksijä.

Sisäministeri Päivi Räsänen: Kukaan ei lähetä valitus addressia asiasta, kun valtion virkamiehet terrorisoivat oikeusmurhilla kansalaisia, eikä laiteta poliisia hälytystilaan saadakseen kiinni terroria harjoittavat virkamiehet.

January 7th, 2015

Kuten Ranskassa kun terroria harjoitetaan.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson te vahvistatte että Suomi on Fasistinen Valtio kaikki puheet demokratiasta on lumevaikutusta, Suomea johtaa Fasistinen juntta jossa oikeuslaitos on ottanut kaikki vallan avaimet haltuunsa, siis tuomarit johtavat muiden

January 6th, 2015

virkamiesten avustamina kaikkia toimintoja Suomessa ja politikot ovat vain pelinappuloita. On aivan sama mikä polittinen puolue on hallituksessa aina toiminta on samanlaista koska heillä ei ole muuta päätösvaltaa kuin hyväksyä virkamiesten laatimat toimet.

Emerituskeksijä.

Vannomatta paras; ei se niin ole. Vannomalla paras, vannon että en lepää ennenkuin keksintöni on toteutettu ja tuotannossa. Sekä että virkamiesrikolliset ja tuomarit on saatu vastuuseen kaikista oikeusryöstömurhista Suomessa. Haudassa on aikaa levätä.

January 3rd, 2015

Presidentti Sauli Niinistö on ainoa virkamies jolla on tosiasiat hallinnassa ja uskaltaa esittää ne, hän on vahva suunnan näyttäjä.

Aloitamme voimalla kevään eduskuntavaaleissa 2015 jotta saamme paljon sellaisia kansanedustajia jotka on valmiita muuttamaan lain ja asettamaan tuomarit ja virkamiehet vastuuseen teoistaan, sekä poliisit velvoitetaan tutkimaan myös virkamiehiä koskevat rikostutkintapyynnöt.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Suomi on kuin maho lehmä, ei enään synny mitään uutta. Tähän on syynä politikot ja oikeuslaitos jotka ei anna siementen itää. Ilman uutta siementä ei synny mitään uutta ja uudistus lakkaa, jonka seurauksena tulee kuolema.

January 1st, 2015

Herätys puhemies Eero Heinäluoma ja Suomen puolueet, syy on teidän kaikkien samoin eduskunnan 200 kansanedustajan, ennen luultiin että tyhjäntoimittajat ovat jossakin muualla mutta nyt on todistettu että ne on eduskunnassa, toivon mukaan vaihtuvuus on suuri seuraavissa vaaleissa keväällä 2015. Virkamiehet ja heidän rikollinen toiminta on toinen suuri syy toimimattomuuteen.

Synnyin talvi sotaan, joudunko näkemään Suomen toisen talouden tuhon, ehkä niin käy vaikka kansa ei kuole vielä.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Oikeuslaitosksen tuomarit eivät nauti kansan luottamusta: Kevään eduskuntavaaleissa voiton saavat puolueet velvoitetaan selvittämään Presidentti Mauno Koiviston konklaavin aiheuttaman murhaavan oikeuslaitos toiminnan, jolloin sen tuomarit tuhosivat

January 1st, 2015

Suomen oikeusjärjestelmän joka edelleen on tuhon tilassa. Lähes kaikki oikeuslaitoksen päätökset ovat vailla mitään todellisuuteen perustuvaa näyttöä. Siksi suurin osa päällikkö asemassa olevaa tuomaria pitää saneerata ulos oikeuslaitoksesta, vain siten voi oikea käytäntö onnistua palauttamaan oikeuslaitokselle jossa tarvitaan todellinen näyttö rikostuomioissa eikä pelkkä tuomarin tai jonkun mielipide.

Politikkojen tulee ymmärtää jos oikeuslaitoksella ei ole kansan luottamusta, niin kansa reagoi ennemmin tai myöhemmin ja silloin tuomarikarsinta tapahtuu väkivaltaisesti.

Kukaan oikeusministeri ei ole valvonut tuomarien toimintaa, vain syyttäjiä on patistettu syyttämään voimakkaammin siten on oikeusryöstömurhia tullut entistä enemmän, josta vastuun tulisi myös kantaa oikeusministerinä oleva Anna Maja Henriksson, joka ei ole tehnyt mitään selvittääkseen tapahtuneet oikeusmurhat. Siten politikot ovat ummistaneet silmät lainvastaisista tuomarien väärinteoilta.

Oikeuden jumalattarella on side silmillä jotta se kertoisi että on vaikea nähdä totuutta asioissa, mutta se on vain tekosyy jotta voidaan tehdä harkittuja oikeusmurhia, ja niitä tapahtuu hyvin paljon. Koko oikeuslaitos on valjastettu antamaan hallinnon päättämiä tuomioita, josta Mauno Koiviston esitys että pankkien tulee voittaa kaikki oikeustapaukset kansalaisia vastaan 90-luvulla ja sen jälkeen oli oiva esimerkki

Emerituskeksijä..

Juha Sipilä on hämmästyttävää että viisautta ei ole jaettu oikeuslaitoksen tuomareille laisinkaan, mistä tämä mahtaa johtua. Onko niin että mitä suljetumpi yhteisö on sitä vähemmän viisautta syntyy. Jos tällainen yhteisö johtaa Suomea niin tulos ei voi

December 29th, 2014

olla muu kuin täydellinen tuho, joka on jo hyvin pitkällä ja olisi aika huomata se. Jos oikeuslaitosta ja sen tuomareita ei laiteta tehokkaan sanktion alaiseksi niin se tuhoaa Suomen.

Oikeuslaitoksen tuomarit eivät käytä mitään lainalaista päätelmää kun jakavat syyttömille sattumanvaraisia mielipide tuomioita ja mieluimmin tuomio kuin vapautus.

Miksi tuomari välittäisi muiden moitteista kun kukaan ei voi heille mitään jos politikot ei herää.

Muistakaa tämä kirjoitus joidenkin vuosien kuluttua, kuinka totta se on ollut sillä tämä jatkumo on ollut jo kauan mutta nyt sen vaikutus ilmenee täydellisenä tuhona, joka tarkoittaa samalla elintason romahtamista.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Pääministeri Alexander Stubb: Muualla edistys etenee mutta Suomi on ahdasmielinen ja kuollut. Olin 60 luvulla nuori ja huomaan erittäin hyvin kun Suomi on luisunut valvonta yhteiskunnaksi ja poliisivaltioksi jossa tuomarit tuomitsevat mielipiteillä ilman

December 28th, 2014

mitään näyttöä rikoksesta, mikään uusi ei saa sijaa ulkoa voi tuoda uutta mutta maassa ei saa synnyttää sitä.

Jos yrittää tehdä jotain uutta heti leimataan rikolliseksi jos sitä ei saa aikaiseksi hyvin lyhyessä ajassa. Mikäli toteutus vie aikaa niin heti tulee haaste petoksesta oikeuteen. Kaikki tämä on tapahtunut 25 vuoden aikana alkaen Mauno Koiviston konklaavista, tämä johtaa maan tuhoon sillä kukaan ei pysty luomaan työpaikkoja tällaisessa valvontayhteiskunnassa jossa kaikki on kiellettyä, teet mitä hyvänsä niin olet epäilyksenalainen.

Viimeinen tilaisuus muutokseen on kevään eduskuntavaalit, mikäli silloin kansa ei vaadi politiikan muutosta ja oikeuslaitoksen asenne remonttia sekä vastuuta tuomareille.

Suomalainen yhteiskunta ei enään ole puolustettava yhteiskunta , kuka haluaa puolustaa henkisesti sairasta yhteisöä joka hitaasti tuhoaa koko kansan.

Emerituskeksijä.

Ministerit Päivi Räsänen ja Anna Maja Henriksson Suomessa tapahtuu noin 10 000 rikosoikeuden oikeusmurhaa vuodessa, josta ainoat syylliset on eri oikeusasteiden tuomarit, koska poliisi ja syyttäjät sekä tuomarit toimivat yhdessä jotta saadaan vahva

December 28th, 2014

olettamuksiin perustuva tuomio aikaiseksi.

Mitään oikeutta ei nyky Suomessa saa, vain eri tavalla monenlaisia totuudenvastaisia, suorastaan valheellisia tuomioselostuksia, joka osoittaa että kun tuomareilla ei ole mitään vastuuta teoistaan niin miksi ei käyttäisi omaa täydellistä valtaansa tuomioon. Selostus on vain siksi että se on mainittu laissa, vaikka pääasiassa ei laeista välitetä kun tuomioita tehdään. Mitään näyttöä ei nykyään tarvita rikostuomion aikaansaamisessa.

Saa nähdä miten Peter Fryckmanin käy vaikka hänellä on täydellinen näyttö syyttömyydestä, niin miten KKO tekee päätöksen.

Oletan että keksivät jonkin toisen rikoksen Peter Fryckmanille jotta ei tarvii maksaa korvauksia oikeusryöstömurhasta, kuten Anneli Auer jutussa tulee käymään koska ei ole mitään näyttöä hänen syyllisyydestään, siksi hänet tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä vaikka siihenkään ei ollut näyttöä siten ei tavitse maksaa korvausta jos ja kun murha syyte kumoutuu.

Suomessa näyttää olevan niin että kaikki tuomiot päätetään ennakkoon, ja sitten pidetään teatraalinen oikeudenkäynti, muutos tehdään jos on pakkotilanne.

Suomea voisi hyvin nimittää Neuvostosuomeksi sillä Neuvostoliitossa päätettiin montako rikollista synnytetään vuosittain jotta siperiassa riittää työvoimaa. Onko Suomessa tuomittava tietty määrä jotta vankilat pysyvät täytenä ja vartijoilla töitä, kuvottavaa toimintaa.

Näitä asioita on tuotava esille kevään eduskuntavaaleissa. Politikot on laitettava vastuuseen oikeuslaitoksen vastuuttomuudesta, sillä politikot voivat muuttaa asian, koska EU:ssa tiedetään jo mitä mädännäistä Suomessa tapahtuu, mutta on äänestäjien asia vaatia muutos oikeuslaitoksen toimintaan ja vastuuseen.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen syntyi Neuvostoliiton kaltainen oikeusjärjestelmä jossa ei mitään oikeutta jaettu ainoastaan ennakkoon määrättiin tuomio ja paljonko vuosia piti istua vankilassa, kaikki oikeus ja valitus prosessit on teatteria, jossa joku joskus saa lottovoiton ja on päätetty että tuomio muutetaan. Kaikki oikeusviranomaiset ovat murtumattomassa liitossa, korppi ei korpin silmää noki kun vastassa on kansalainen tai yritys.

Eduskunnan kansanedustajioa pidetään narusta vedettävinä pajazzoina ja niin jatkaa riippumaton oikeuslaitos tehtaillen rikoksia valtion “hyödyksi” ja kansalaisten tappioksi, millään keisarilla paitsi keisari Mauno Koivistolla, ei ole vastaavaa valtaa kuin KKO:lla.

Eduskunnan kansanedustajat ovat keisarien pelinappuloita.

Emerituskeksijä.

Lainattua Pohjalainen : Ministeri Anna Maja Henriksson Väärä tuomio murentaa oikeusturvaa: Tuomioistuinten väärät tuomiot ja oikeudenloukkaukset ovat kirjoittajan mukaan Suomessa arkipäivää.

December 28th, 2014

Jalasjärven kuntalaiset saavat kokea, mitä on olematon oikeusturva, kun kunnalle määrättiin aiheettomat kymmenien miljoonien vahingonkorvaukset ammattikurssikeskuksen toiminnan valtionavuista.

Ylen tutkimuksen mukaan jopa kolmasosa asianajajista ja yleisistä oikeusavustajista pitää tuomioistuinten tuomioita väärinä, puutteellisesta ammattitaidosta johtuvina. Toisessa, tuomituille suunnatussa kyselyssä, jopa kolme neljästä pitää tuomiotaan vääränä tai oikeusmurhana. Syyttäjän ja poliisin toiminta on ollut vain jääräpäisesti syytettä tukevaa.

Oikeuslaitos on joutunut naurunalaiseksi mm. Auer-vyyhdissä. Jää varteenotettava epäily, että Auer tuomittiin 0-näytöllä muusta kuin murhasta siltä varalta, että murhatuomio menee nurin taas kerran. Näin valtio välttyy maksamasta vahingonkorvauksia vankilassaolosta.

Tuomiot ovat usein vääriä talousrikosasioissa. Pitkään julkisuudessa olleessa Saunalahti-jutussa annettiin ensin vuosien langettava tuomio, mutta kun asia palautui alioikeuteen muodollisen virheen takia, tuomioita ei tullutkaan – samalla näytöllä!

On oikeusturvaa loukkaavaa, että tuomioistuin haasteessa vangitsemista mainitsematta oikeudenkäynnistä poisjäännin seurauksena päättää vangita poisjääneen, vaikka haastettu ei ole saapunut oikeudenkäyntiin laissa mainitun ehdottoman esteen eli sairauden vuoksi. Sitten häntä pidetään vankilassa kuukausi oikeudenkäyntiä varten, ettei hän pääse puolustamaan itseään sillä tavalla kuin perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeusopimus määräävät.

Oikeudessa onkin sitten helppo tuomita yritystä auttanut asiantuntija vankeusrangaistukseen ja suuriin olettamuksen varaisiin vahingonkorvauksiin kehäpäätelmiin perustuvalla näytöllä, vaikka alan toimijoiden omistama yritys on tuottanut joka vuosi tappiota ja lopettanut toimintansa lopulta siihen, että merkittävä urakka purkautui ja yritykseltä jäi saamatta satojen tuhansien saamiset.

Jos joku tuomari tai viranomainen tekee virheen, jollaisesta kansalainen tuomitaan rangaistukseen, niin toinen oikeusoppinut pitää asiaa vain ”ongelmallisena”. Sanonta “Ei korppi korpin silmää noki” pitää paikkansa. Tuomareilla ei ole mitään todellista viraltapano- tai vahingonkorvausvaaraa, kun oikeuslaitos tavalla tai toisella suojelee virkaveljiään. Holtittomasti rehottava oikeudenkäyttö on demokraattisen kontrollin ulkopuolella. Lakimies voi edustaa päämiestään oikeudessa, muttei esimerkiksi kokenut ekonomi tai kauppatieteilijä.

Tuomioistuinten väärät tuomiot ja oikeudenloukkaukset ovat arkipäivää Suomessa, joka on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana saanut suuren määrän langettavia tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, enemmän kuin muut Pohjoismaat yhteensä.

Perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaama syytetyn oikeusturva on olematon, ja se sivuutetaan Suomen oikeuslaitoksessa keinoja kaihtamatta. Tuomioita ladotaan olettamusvaraisesti, kehäpäätelmillä, näyttöä ei tarvita, kunhan asenne on oikea. Suomi on nyt ajautunut kontrolli- ja poliisivaltioksi, jota kehitystä ovat pitäneet vaarallisena myös maamme johtavat kansantalousasiantuntijat. Suuri osa kansalaisista kärsii neuvostoliittomaisen virkaylimielisyyden ikeen alla. 14.06.2014

Matti Kangasluoma

tekniikan lisensiaatti, ekonomi, hallitusammattilainen Lapua

Emerituskeksijä.

Ministerit Anna Maja Henriksson ja Päivi Räsänen: Tiedoksi että akkukeksijä Rainer Partasen oikeusryöstömurha tullaan viemään Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi, sillä Suomessa ei saa rikosilmoitus asiaansa poliisitutkimukseen ja

December 26th, 2014

syyttäjä on ilmoittanut että ei myöskään tutki joten ainoa varma asia on kun valtio on tehnyt virkamiesten avustamana vakavan rikoksen jota ei saa oikeuden käsittelyyn, lisäksi kun ryöstömurhaan liittyy kaikkien omaisuusvarojen anastus, valtiot näyttää rakastavan petostuomioita, silloin voi viedä kaiken.

Kuten Peter Fryckman asiassa jota ei ole ratkaistu lain mukaisessa ajassa ja vietiin kaikki omaisuus ja useita vankilatuomioita joka oli valtion tahallinen teko, jonka aloitti Pankkitarkastusviraston johtaja Jorma Aranko joka kielsi Korkeinta Hallinto oikeutta antamasta julkistaa KOP sopimusta josta olisi selvinnyt että KOP maksaa verot tehdystä sopimuksesta ja sen mahdollisista tulospalkkioista Peter Fryckmanin kanssa

Nämä esimerkit antavat selvän kuvan siitä että ei Suomen oikeuslaitoksella ole tarvetta eikä kiirettä käsitellä asioita siten että kansalainen saisi oikeutta ja oikeusturvaa jonka Eurooppa ja ihmisoikeus artiklat pitäisi taata, sekä kansainvälinen rikosoikeus
.
Venäjän valtio tuomittiin Haagissa, Mihail Borisovich Hodorkovskin omaisuuden anastamisesta ja aiheettoman petostuomion langettamisesta hänelle.

Näin näyttää muutamat valtiot toimivat ja ihmisoikeudet ei merkitse mitään Suomelle vaikka on yli 20 vuotta sitten ratifioinut sen.

Emerituskeksijä Rainer Partanen.

Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta vuotta 2015, Muutos 2011 puolueelle ja James Hirvisaarelle sekä Peter Fryckmanille. Kevään eduskuntavaaleissa on suuren jytkyn vuoro Muutos 2011 puolueen. Kaikki mukaan äänestämään eduskuntavaaleissa 2015,

December 24th, 2014

tervehdytämme Suomen politikan venäjän toimia ei tule hyväksyä missään olosuhteissa, siitä syntyy rähmällään olo jota ei meidän tarvitse olla.

Hyvää Joulua kaikille Suomalaisille ja turisteille.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2015 kaikille Suomalaisille, jotka kannattavat valistunuttta näkemystä viranhoidossa ja tuomarina. Tuomiten oikeusryöstömurhat, teemme yhdessä Suomesta oikeusvaltion kaikin voimin.

December 23rd, 2014

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2015 Peter Fryckman: Ehdotan että tulet eduskuntavaali ehdokkaaksi ensi keväänä, tulet saamaan minun ja monien muiden äänet, tule ajamaan kaikkien kaltoinkohdeltujen Suomalaisten asiaa jotta pääsemme eroon

December 23rd, 2014

rikollisista virkamiehistä ja tuomareista. Teemme sinusta vaali ääni kuninkaan ja kansanedustajana sinulla on kaikki avaimet käsissäsi, jotta voit korjata monet vääryydet, toivon että olet luottamuksemme arvoinen, voisit olla monta tulevaa vuotta kansanedustajana ja tärkeissä tehtävissä, myös avustajasi ovat kiitoksen arvoisia.
Meidän mielissä olet jo ansainnut taistelijan maljan, et ole kaikesta huolimatta antanut vääryyden onnistua. Sinun kaltaisia yrittäjiä ja kansanedustajia tarvitaan Suomeen paljon enemmän. Olen seurannut asiasi kehittymistä koko taipaleen, mutta sait muut mukaan vasta Pankinjohtaja Matti Korhosen KOP sopimusten tultua julkiseksi, sinut oli oikeudessa teilattu vaikka syy oli pankkitarkastusviraston Jorma Arangon ja KHO:n he ovat eräät pää syyllisiä koko murhaavaan episodiin, monien muiden tavalla.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja työvoimaministeri Lauri Ihalainen: miksi jankutetaan että tarvitaan yrittäjiä ja työpaikkoja kun yrittäjät ja keksijät ovat lainsuojattomia Suomessa, vain he voivat luoda työpaikkoja se ei ole sen ihmeellisempää,

December 22nd, 2014

mutta politikkojen ainoa tehtävä on turvata lainsuoja ja olosuhteet yrittämiselle. Näitä ei tällä hetkellä ole Suomessa. Pienyrittäjät jotka työllistävät Suomen kansan on kuormitettu hirveällä byrokratialla, kaiken tulee olla yhdellä luukulla ja karsittuna.
Ei se niin kamalan vaikeaa ole, mutta konsensus estää kaiken edistyksellisen toiminnan sen ilmaisi myös PK yritys järjestö ja esteiden karsiminen vie vuosia siinnä ajassa yritykset kerkiävät tuhoutua.

Keksijät ja yritykset mitkä politikot tuhoavat byrokratialla, niin syyttäjät ja oikeuslaitoksen tuomarit hoitavat loput väärillä lain tulkinnoilla joista seuraa että Suomessa ei ole ihmisoikeuksia.

Jos Suomi ei ole havahtunut tähän 6 vuotiseen tuhon kierteeseen niin vaikuttaa että se ei enään kykene tekemään mitään, vaan Suomi on taloudellisesti vapaassa pudotuksessa, väitetään että se ei johdu meistä, turha selitellä viimekädessä kaikki johtuu meistä jos emme kykene hoitamaan asioitamme parhainpäin. Kysymys on vain siitä että ymmärrämme tilanteen ja ryhdymme sen vaatimiin toimiin. Aika helppoa mutta konsensus estää muutoksen, on otettava käyttöön enemmistön päätösvalta. Sitten muut saavat vikistä, sillä toimivuus on tärkeämpi kuin pienet vikinät. Oikeuslaitos tulee uudelleen kouluttaa niin että vaaditaan ehdoton näyttö rikoksesta että voi tuomita. Eikä niin että nyt kerätään syyttäjän asialle hyviä mielipiteitä ja sitten tuomari tuomitseee koska on syyttäjän ja hänen todistajien mielipide näyttö, vaikka kaikki muut on syytetyn puolella, mitä oikeutta tällainen on. Luku erikseen on sitten virkamiesrikollisuus joka voittaa aina oikeudessa kun vastassa on kansalainen tai pienyritys. Se on juuri kuin Mauno Koiviston konklaavin päätös että virkamiesten ja pankkien on voitettava kaikki oikeudenkäynnit.

Politikot on selvästi luovuttanut vallan muille tahoille jolle kansa ei sitä ole antanut, joten politikot ovat syypäitä Suomen kurjaan tilaan.

Suomen hallinnon mädännäisyys lemuaa kaikkialle Suomeen ja sen tietää jo eurooppakin, vain meidän politikot eivät vielä tiedosta asiaa.

Emerituskeksijä.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma: Voiko kansakunnalla olla oikeuslaitos jossa tuomarit tuhoavat Suomen kansalaisia. Sellaista tuomarikuntaa ei voi hyväksyä ja siitä on päästävä eroon pikimmiten.

December 22nd, 2014

Emerituskeksijä.

Puhemies Eero Heinäluoma: Tänä Jouluna kannattaa rukoilla Suomessa että Jumala rankaisisi kaikkia rikollisia virkamiehiä ja tuomareita niin voimallisesti että eivät kuna päivänä enään haluaisi tehdä oikeusryöstömurhia.

December 21st, 2014

On ilmeistä että Jumala rankaisi USA:ssa poliiseja koska ampuivat aseettomia värillisiä USA:n kansalaisia.
Näin Jumala pitää huolta oikeudenmukaisuudesta, siis luottakaamme Jumalan kykyyn rangaista kun on tarve. Vaikka Jumala käyttää välikäsiä niin se toteutuu, siten kuoli myös markkinaoikeuden rikoksestaepäilty ylituomari takavuosina, kun jumala antoi sairauden hoitaa asian.

Emerituskeksijä.

Puhemies Eero Heinäluoma; edustuksellista demokratiaa voi vielä kehittää, mutta nykyistä diktatuurista oikeuslaitoksen tuomarikuntaa ei näköjään kukaan pysty muuttamaan ammattitaitoiseksi ja länsimaiseksi joka vaatisi todistetta rikoksesta ennen kuin

December 21st, 2014

tuomitsisi siitä.

Emerituskeksijä.

Jari Aarnion tapaus ei puhdista virkamieskuntaa, oli hän syyllinen tai syytön siihen mistä häntä syytetään. Koko oikeuslaitos pitää puhdistaa ja siinnä on kaikki. Mädät poliisit. Mädät syyttäjät. Oikeuslaitoksen lukuisat mädät tuomarit on saastuttanut

December 20th, 2014

oikeuslaitoksen. Oikeuslaitos ei noudata ohjetta että on todistettava syyllisyys, se käyttää tapaa että syytön on todistettava syyttömyytensä muuten tuomitaan, siten lähtökohtaisesti Suomessa jokainen on aina ensisijaisesti syyllinen siihen mistä syytetään, tämä tapa ei ole eurooppalainen oikeuskäytäntö, vaan on perintöä idästä Stalinin ajalta ja diktatuureista. Tuomarit eivät ymmärrä omaa tehtäväänsä johon sisältyy valta olla tuomitsematta perusteettomasti syyttömiä kansalaisia, eikä tuomari valtaa voi käyttää politiikan apuvälineenä ja toisten tuhoamiseksi. Nyt niin tapahtuu josta on todisteena Peter Fryckmanin 25 vuoden tuhoaminen joka edelleen jatkuu. Samoin tapahtu Presidentti Mauno Koiviston valtuutus ja korkeiden tuomarien kesken että pankit saivat oikeuden voittaa kaikki oikeuden käynnit yli 20 vuotta sitten josta tuomarit pitivät huolen. Sama meno jatkuu vieläkin vaikka ollaan jo uudessa talous lamassa. Suomi on todistettavasti Diktatuuri josta puolueita on kevään 2015 vaaleissa huomautettava. Suomi ei ole demokratia eikä oikeusvaltio.

Nykyiset oikeusministerit ei taida ymmärtää omaa työtään, Anna Maja henriksson ja hänen edeltäjät eivät ole hoitanut tehtäviään, he vain ovat kuin hyväntahtoisia mannekiinejä, mitään valvontaa ei ole oikeuslaitoksen suhteen, tuomari rikolliset voivat siellä riehua miten huvittaa.
.
Sisäministeri Päivi räsänen ei ymmärrä että poliisi päälliköt eivät voi jatkaa tehtävissään kun mitään valvontaa ei ole ollut vaikka laki edellyttäisi sitä
nyt olisi jo pitänyt panna Mikko Paatero hyllylle eikä odottaa eläköitymistä ja monta muuta päällikköä.

Myös politikot ovat kyvyttömiä hoitamaan tehtäviää, miten Suomi on joutunut tähän jamaan, onko se hyvinvointi joka tuhoaa kaiken järjellisyyden ja kuitenkin meillä on köyhät jotka kärsii näiden tomppelien toiminnasta.

Emerituskeksijä.

Aina pahimmat valtion poliittiset ja oikeuslaitoksen rikolliset on saanut rangaistuksen ajan kanssa, se tapahtuu myös nyt. Peter Fryckman asia on ollut huipennus josta tulee Jumalan rangaistus joka on kammottava, joka kohtaa kaikkia osallisia.

December 20th, 2014

Päivi Räsänen ja Anna Maja Henriksson teidän syy osaltaan on ollut että sitä ei ole selvitetty aikaisemmin ja edeltäjien. Lisäksi tulevat ne tuhannet muut tapaukset joita ei ole haluttu selvittää. Politikot vaihtuu mutta oikeuslaitoksen tuomarit saavat jumalan rangaistuksen kaikessa kauheudessaan, näin uskon sillä tällainen ei voi jatkua loputtomiin. Sodan jälkeisen ajan on oikeuslaitoksen rikollisuus kasvanut ja tänään eivät piittaa mistään. Kaikki muu on kehittynyt Suomessa edistyksellisesti paitsi oikeuslaitoksen tuomaritoiminta, sillä oli laki mikä hyvänsä niin se ei koske tuomareita, he soveltavat vain omaa mieltään laeista välittämättä. Tuomarit myös suojelevat muita rikollisia virkamiehiä. Suomessa ei tuomita yhtään virkamiestä joka on kohdellut kansalaista rikollisesti vaikka kyseessä olisi murha.

Emerituskeksijä.

Kysymys Suomalaisille onko itsenäisyydellä mitään merkitystä jos ryöstömurhaaja virkamiehet ja tuomarit saavat kulkea vapaana ilman rangaistusta teoistaan, tulevana armon vuonna 2015 jolloin eduskunta vaaleissa tulee tehdä itselleen edellä kuvattu kysymys

December 17th, 2014

Peter Fryckman on kärsinyt yli 25 vuotta syyttömänä ja hänen omaisuus on virkamiesten ryöstämä ja siten hänen elämänsä on tuomarien murhaama,
yksi ryöstäjä teki jo itsemurhan kun ei kestänyt sitä että tiedetään jo Fryckmanin syyttömyys, mikä on oikea rangaistus virkamiehille ja tuomareille.

Odotamme Suomalaisten ilmaisevan tämän eduskunta vaaleissa keväällä 2015.
Emerituskeksijä

Hyvää Joulua ja menestyksellistä uutta vuotta : Ministereille Päivi Räsänen ja Anna Maja Henriksson sekä Eduskunnan kaikille kansanedustajille, Kevään vaaleissa päätetään saako virkamiehet jatkaa vakavia rikoksia Suomen kansalaisia kohtaan,

December 16th, 2014

se on kansanedustajien käsissä ovatko he kanssarikollisia vai eivät.

Emerituskeksijä.

Hyvää Joulua ja menestyksellistä uutta vuotta: Ab Europositron Oy:n nykyisille 224 osakkaalle, tulevaisuus on meidän ja meidän tukijoiden. Elämä on aaltoliikettä ja meidän aalto on nousussa, siis voimme riemuita tulevista menestyksen päivistä.

December 16th, 2014

Toteaa ; Emerituskeksijä.

Ministerit Anna Maja Henriksson ja Päivi Räsänen: Hyvää joulua myös kaikille valtion rikollisille virkamiehille koska tämä olkoon viimeinen joulu kun voitte olla vapaana, kevään vaalit tuokoon muutoksen politiikkaan jotta vapaudumme virkamies rikollisista

December 16th, 2014

ja kelvottomista oikeuslaitoksen tuomareista.

Emerituskeksijä.

Ministerit Päivi Räsänen ja Anna- Maja Henriksson: Rakkaus on maailmankaikkeuden suurin voima: Rakkaudesta oikeudenmukaisuuteen pankinjohtaja Matti Korhonen testamenttasi KOP sopimukset Peter Fryckmanille, jotka rakkaudesta miehensä tahtoon,

December 15th, 2014

Matti Korhosen vaimo toimitti sopimukset miehensä kuoltua. Tämä oli suuri rakkauden teko vaimolta joka myös arvostaa oikeudenmukaisuutta. Suuri kunnioitus heille.

Rikolliset virkamiehet ja heitä suojelevat muut virkamiehet, eivät ymmärrä minkä vahingon he Suomelle aiheuttavat.

Totuus on että edestään virkamiehet löytävät aiheuttamansa vahingon seuraukset, vain katumus voi lieventää seuraumuksia.

Onko meillä huono valtion johto ja oikeuden tuomarit, kun eivät ymmärrä että he tekevät vahinkoa Suomen kansalle ja Suomelle.

Kysykää Jouluna Jumalalta miten voitte hyvittää väärät tekonne. Totuus on vapauttava sinut taakasta.

Hyvää Joulua: Emerituskeksijä.

Ministerit Anna Maja Henriksson ja Päivi Räsänen Suomi on nyt todistettavasti virkamiesrikollinen kaikkia ihmisoikeuksia rikkova valtio: Jossa virkamiehet ja oikeuslaitos on suojeltu kaikista heidän tekemistä rikoksista jopa myös murhasta. Tämä on tuotava

December 11th, 2014

päivän valoon tulevina vaalikuukausina, sillä tämä ei voi olla tulevaisuus Suomessa.

Kevään eduskuntavaaleissa on tuotava esiin vakava virkamiesrikollisuus ja oikeuslaitoksen tuomarien laiton toiminta.

Emerituskeksijä.

Lainattua: Verotuksen professori Edward Anderssonin (edesmennyt), minun (Pekka Tiainen, valt. tohtori taloustieteessä), verotarkastaja Tenho Tikkasen (eläkkeellä), Matti Jalaginin. Peter Fryckmanin itsensä, avustajien asianajajien jne. toimesta on

December 11th, 2014

toteennäytetty pesänhoitajien ja verohallinnon veronkantoyksikön virheelliset menettelyt ja näyttö osoittaa, että Peter Fryckman ei ole talousrikollinen, vaan väärin kohdeltu kunniallinen yrittäjä, joka on otettu hampaisiin.

Myöskin konkurssiasiamies Eeva Arko-Koski (jäämässä eläkkeelle) on yleisesti arvostellut verottajan menettelyä http://www.hs.fi/talous/a1305645567087 ja erikseen puoltanut Peter Fryckmania ja ulosottoviraston aiempi kihlakunnan vouti Forström puolsi 1990-luvulla. Samoin verohallitukisen aiempi ylijohtaja Mirjami Laitinen tahtoi sopia, mutta se estyi koska esitettiin, että ylijohtajalla ei ole valtuuksia päättää yksittäisestä veroasiasta.

Edelleen Korkein oikeus kumosi mausteyhtiö Sixin pilkkahintaisen myynnin 71 000 eurolla, kun se sittemmin jälleenmyyntiin 10 miljoonalla eurolla välikäsien toimesta, ja Korkein hallinto-oikeus palautti veroperusteasian Helsingin hallinto-oikeuteen.

On myös nimimerkillä tälläkin palstalla ja nimellään ja muilla tavoin puoltaineita. Tarpeen tämä sanoa, koska sillä on tärkeää merkitystä.

Vastapuolella on välistävetäjiä mm. Six-kaupassa sekä yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat esteellisiä hoitamaan asiaa, koska kyseeseen tulee epäily oman vastuun välttelystä. Lisäksi esiintyy tietämättömyyttä, mutta mm. tätä lankaa ja sen linkkejä lukemalla asian voi itselleen olennaisessa määrin selvittää.

Suomella ei ole varaa, että asioita hoidetaan tällä tavoin, ja on tarpeen, että asia pikimmiten korjataan.

Suomella ei ole varaa, että asioita hoidetaan tällä tavoin, ja on tarpeen, että asia pikimmiten korjataan.
Kun asia aikanaan oikaistaan, tulee olemaan paljon niitä, jotka sanovat, että olivat olleet sitä mieltä, että on väärin kohtelu. Heitä tulee olemaan myös niissä, jotka ovat pitäneet etäisyyttä, että yhteydenpito leimaannuttaisi.

Olisi arvokkaampaa ennakkoon kertoa julkisesti, että ollaan oikaisun ja asian korjaamisen kannalla, koska se olisi paitsi reilua, myöskin se nopeuttaisi asian oikaisua, mitä enemmän tämän suuntaisesti sanottaisiin ja kirjoitettaisiin.

Samalla aukeaisi päätä muiden asioiden oikasuun ja hoitoon.

Viestiä on muokannut: Tiainen Pekka 19.7.2013 12:06

Emerituskeksijä.

On reivattava julkisen hallinnon menot, koska talous myrsky on meneillään !. Viron yritysveromalli Suomeen.

December 7th, 2014

Julkisen hallinnon osuus bkt:tä on n. 58 % joka on aivan liikaa, maamme teollisuus ja palvelut ei pysty tuottamaan sellaista menotaakkaa. Joku on väittänyt että laskelma on väärä, se ei ole virheellinen kun huomioidaan että julkinen talous ei tuota mitään. On hyvin pieni marginaalinen ero tuloksessa jos jotain laskettaisiin julkiseen tulopuolelle. Pilkun nuolijat voivat väittää mitä hyvänsä, mutta matematiikka on selvää. Tietysti julkiset menot on puoliksi hyväksyttävää, on todella paljon reivattavaa. Tähän asti ei ole tehty mitään todellisia parannuksia valtion taloudessa, jatkuvasti vain lisätty menoja. Nykyisen tekniikan aikakaudella sitä ei käytännössä hyödynnetä laisinkaan, kaikki toiminnot on kaksinkertaisia. Hyvinvointivaltion säilyttämiseksi jos jätetään sosiaalinen budjetti koskemattomaksi ja laitetaan vakuutusyhtiöt ruotuun, velvoitetaan heidät maksamaan lääkärien määrittelemistä sairauksista tai vammoista korvaus jotka on vaakutuksien alaisia, se säästää sosiaalimenoja rutkasti. Vakuutusyhtiöt nostakoot maksujaan jos niin täytyy korvausten noustessa. Muuten kaikilta muilta sektoreilta vähennetään menoja 30 %, näin päästään kokonaisuudessa 20 % pienemmällä budjetilla eteenpäin, jolloin päästään pienentämään velkaa. Velalliset jotka on ajettu köyhyysloukkuun, heidän tuloistaan on jätettävä käteen 1200 euroa kk. sillä säästetään rutkasti sosiaalimenoja. Kaikille velallisille tulee jättää käteen kuussa vähintään 1200 euroa. Sosiaaliperustuki tulee nostaa 900 euroon ja voi lisäksi hankki 500 euroa kuussa ja silloin ei mikään tuki vähene ja työnteko kannattaa aina. Näin saadaan kaikki töihin ja luotua uusia työpaikkoja. Pienyrittäjät maksavat omasta palkastaan veroja vain jos eivät työllistä, jos työllistävät niin saavat nosta itselleen palkkaa verotta 1500 euroa kuukaudessa ja ylimenevältä osuudesta veroa.
Kaikki yritysrahoitus tulee olla Fiva:n ulkopuolella ja lakiin tulee kirjata että sijoittajan tulee itse tarkistaa kohde voiko siihen sijoittaa ja arvioida riskit.
Ei ole mitään järkeä että Fiva laittaa sellaiset ehdot jotka on tarkoitettu suuryrityksille joita pienyritykset ei voi täyttää, näin estetään pienyritysten kasvu ja laajentuminen ulkomaille sekä vientiin.
Onko poliitikkomme niin huonosti informoituja että tosiasiat ei läpäise virkamiesten vanhoillista muuria, olemme jo jääneet hirveästi jälkeen muusta europasta ja maailmasta. On valtavasti eri mahdollisuuksia auttaa pienyrityksiä eteenpäin ja vientiyrityksiksi jotka kasvavat.
Suomi on nyt jämähtänyt toimimattomaksi maaksi.

Emerituskeksijä. Rainer Partanen

HSTV:n Studio kulmapöydässä perjantaina vieraillut kansanedustaja Jörn Donner arvostelee voimakkaasti Fennovoiman ydinvoimalahanketta. Hänen mukaansa yhteistyö Rosatomin kanssa on osa Venäjän strategiaa EU-maita vastaan. "Rosatom-hanke on osa Venäjän

December 5th, 2014

strategiaa, jolla Venäjä pyrkii hajottamaan EU-maita. Voi olla, että he onnistuvat siinä jonkin verran. Etelä-Euroopassa on maita, jotka suhtautuvat Venäjään myönteisemmin kuin me, esimerkiksi Bulgaria ja Unkari.”

Donner pitää täysin mahdottomana, että Suomen ja Venäjän välillä olisi jonkinlainen erityinen suhde, joka asettaisi Suomen erityisasemaan.

“Jotkut Venäjällä yrittävät väittää, että meillä on jokin erityissuhde. Myöskin jotkut suomalaiset väittävät sitä. Ei meillä ole mitään [erityissuhdetta]. Me olemme EU-jäseniä ja olemme mukana sanktiopolitiikassa.”

“Ikävä kyllä täällä on piirejä, jotka yrittävät rakentaa tällaista erityissuhdetta. Fennovoima-esimerkki on härski esimerkki venäläisten toiminnasta – ja härski esimerkki suomalaisen poliitikkojen tyhmyydestä, siihen mukaan luettuna [ Alexander ] Stubb, [Jan] Vapaavuori ja koko tämä jengi", Donner sanoi.

Donner myönsi, ettei hän paljoakaan pidä nykyisen hallituksen toiminnasta. Hän ei kuitenkaan usko, että hallitus olisi kaatunut viime kesänä, vaikka pääministeri Stubb sellaista harkitsikin, kuten Helsingin Sanomat kirjoitti perjantaina.

Jos Stubb olisi kaatanut hallituksen viime kesänä “olisi hän olisi samalla myöntänyt epäonnistuneensa", Donner toteaa.

“Alexander Stubb on niitä miehiä, joka ei koskaan epäonnistu. Hän ei voi hajottaa hallitusta. Hän voittaa aina. Se on hänen suurin vikansa, koska ihminen, joka myöntää erehtyväisyytensä, myöntää myös erheensä. Minulla on se kuva Stubbista, että hän ei myönnä erehtymistään", Donner analysoi.

Studio kulmapöydässä keskusteltiin myös Ruotsin tämän hetkisestä poliittisesta kriisistä.

Ruotsin tilanteesta Donner on “ällikällä lyöty". Hänen mukaansa Ruotsissa harjoitetaan nyt politiikkaa, joka oli ajankohtaista Suomessa 50 vuotta sitten tai Kekkosen aikana.

“On se omituista että hallituspuolueet keksivät budjetin, jolla ei ole läpimenon mahdollisuuksia eivätkä he keskustele opposition kanssa, eivät keskustele ruotsidemokraattien kanssa – eivät kenenkään kanssa. Laitetaan vaan äänestykseen ja hävitään", Donner ihmetteli.

Yhdyn Jörn Donneriin asiassa: Emerituskeksijä.

Konsensus Suomettuminen on voimissaan, joka tulee näkymään ydinvoima äänestyksessä 5.12-14 jos voimalan saa toteuttaa niin vanha Suomettumis käytäntö on voimissaan. Suunta on vaihdettava ja vihreiden esittämä uudistuva energia käytäntö on tultava vakioksi

December 4th, 2014

Jos Saksa kykenee siihen niin kykenemme myöskin me. On välttämättä uudistuttava ja nyt on pysäytettävä ydinvoima rakentaminen tähän. Ei uutta lupaa ydinvoimalle.

Emerituskeksijä.

Eurooppa ja Suomi siinnä ohessa on jo jäänyt kehityksessä jälkeen, USA:ta ja kaukoidästä. Eurooppa ei tule toipumaan näillä menetelmillä. Köyhien määrä tulee kasvamaan dramaattisesti ja silloin vaaditaan vallankumousta sillä mikään vanha menetelmä ei

November 29th, 2014

enään pelasta meitä. Jos emme irtaannu eurosta emme mitenkään pääse omaltatasolta muuttamaan käytäntöjä vaan juutumme euro ja Eu byrokratiaan.
Vanhat rakenteet on murrettava, sääntely pykälät on poistettava, luovuudelle on annettava tilaa. Nythän tietyt vauraat määräävät mihin sijoitetaan ja mitä valtio tukee, ei maailma ole valmis joten tarvitaan vapautta ja luovuutta jotta uutta voi kehittää josta tulee työpaikkoja ja vaurautta.
Pienet yritykset alkavat valmistaa vaativia komponentteja kaikenlaisiin isompiin järjestelmiin. Kuinka paljon erilaista tavaraa isot risteilijät tarvitsevat.

Kuten näemme yksityinen telakka yhtiö on pärjännyt 200 vuotta, saksa on aina ymmärtänyt yritystoimintaa ja tarkkaan harkinnut että sitä ei saa tappaa.

Suomessa politikot ei ymmärrä että kaiken vaurauden tuo yksityinen yritystoiminta silloin kun byrokratia ei tapa sitä, nyt on tuhat ja yksi säädästä kaiken toiminnan esteenä jos niistä karsii kaksi kolmasosaa niin asiat toimii edellee mutta paremmin.

Suomella on viimeiset neljä vuotta jossa seuraavan hallituksen on muutettava kaikki vanha yritytoiminnan esto lainsäädäntö pois ja vain vähän uutta tilalle, yritysvapaus on oltava merkittävä, vain silloin Suomi voi selviytyä, mitään veroja ei pidä maksaa jos yrityksestä ei oteta rahaa ulos.

Muu maailma muuttuu niin nopeasti että meidän on muututtava vielä nopeammin.

Presidentti Sauli Niinistö on todennut että mikään nykyisistä näkemyksistä ei ole tulevaisuutta, joten on nähtävä uudella tavalla asiat.

Yksikään ekonomisti ei taida tietää mitään tulevista talousasioista sillä ne keikahtavat totaalisesti niiltä jotka ei seuraa kehitystä ja tuo uusia tuotteita markkinoille. Vain nopeat eurossa pärjäävät kuten Saksa ja hitaat kuten Suomi ei pärjää. Muutama vihainen lintu ei Suomea pelasta.

Jos Venäjä haluaa tulla köyhäksi niin meidän ei pidä roikkua siinnä kiinni vaan otetaan se hyöty joka on saatavissa eikä muuta.

Emerituskeksijä.

Suomi joka on vailla oikeusturvaa on kurja valtio joka luo pahoinvointia, ei pidä ihmetellä miksi Suomessa voidaan pahoin, jos omassa maassamme ei ole ihmisoikeuksia niin ei voi myöskään olla hyvinvointia, köyhyys on jo niin laajaa minimitasolla joka

November 28th, 2014

tekee elämän kurjaksi 1,5 miljoonan ihmisen osalta.

Emerituskeksijä.

Harkittu oikeusryöstömurha ei ole hyväksyttävä, missään olosuhteissa rauhanaikana: Oikeusministeri Anna Maja Henriksson ja sisäministeri Päivi Räsänen, on teidän asia tarttua tapauksiin.

November 28th, 2014

Tutkittua tietoa on Peter Fryckmanin ja Rainer Partasen tahallisista oikeusryöstömurhista. Kukaan ei vuosikymmeniin ole halunnut puuttua asiaan edes pikkusormella, miten oikeusvaltiossa voidaan vaientaa tarkoituksellisesti viranomaisrikokset.

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuskansleri ei piittaa asiasta, ministerit ovat hiljaa ja oikeuslaitos ei välitä tuomaririkoksista.

Suomessa saa virkamiehet tehdä vaikka henkirikoksen niin se vaietaan kuoliaaksi, tämä tulee tuoda esille kevään eduskuntavaaleissa.

Ehdotan että äänestetään niitä henkilöitä eduskuntavaaleissa, jotka hyväksyvät että poliisin tulee tutkia kaikki virkamiesrikoksista tehdyt tutkintapyynnöt, jos niistä on laissa yli vuoden vankeusrangaistus.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson on aika toimia: Tuhannet tapaukset on piilossa virkamiesmurhista: vuonna 2011 poliisi murhasi 15 vuotiaan Elias pojan joka oli kokeillut kannabista viemällä hänet käsiraudoissa koulusta josta seurasi että hän kuoli

November 21st, 2014

18 vuotiaana, alaikäistä ei voi kohdella siten. Tiedämme että monet kansanedustajat on kokeilleet kannabista tai marihuanaa, pitäisikö heidätkin poistaa eduskunnasta huonona esimerkkinä, ei missään nimessä sillä tuhannet on nuorena kokeillu asioita etsiessään rajojaan.

Kun virkamiesten tekemiä oikeusmurhia ei tutkita niin sanoma on heille että ei väliä toimikaa miten hyvänsä niin ette joudu vastuuseen.

Eduskuntavaaleissa nämä kaikki on tuotava esille ja uuden eduskunnan on laadittava laki että kaikki virkamiehistä tehdyt tutkintapyynnöt on tutkittava.

Emerituskeksijä.

Viranomaisjärjettömyys tai suorastaan rikollisuus kansalaisia kohtaan on jälleen saanut esimerkin, vanhasta toimimattomasta autonromusta kansalaisen tuunaamalle matkailuautolle, uuden vero 9000;- euroa, auto ei ole edes tämän arvoinen arvio (2000:-) eikö

November 21st, 2014

verottajalla ole mitään järkeä, tässä Trafi osoittaa jälleen tosi rikoksentekijänä ja todetaan että saa valittaa, kun kansalaisella menee luottotiedot viranomaismenettelyn takia. Suomessa viranomaisista on tullut kansakunnalle uhka joka tuhoaa kaiken.

Eduskunnan on tartuttava lujin ottein viranomaisrikollisuuteen, se on myös rikollista että kerätään perusteettomia tuloja valtiolle ja sitten virkamiehet saavat palkkioita hyvin tehdystä työstä.

Eduskuntavaalit on tulossa kaikki vanhat suurpuolueet on tuhottava ja tehdään niistä pieniä. Muutetaan järjestelmä Sweitsin mallin mukaiseksi.

Oikeuslaitos on puhdistettava laeista piittaamattomista tuomareista.

Emerituskeksijä.

Olen aina arvostanut Presidentti Sauli Niinistön toimintaa ja hänen lausuntonsa sisältää aina hyvin persoonallisen viestin johon hetkessä voi yhtyä.

November 18th, 2014

On niin että pitkä ketju Presidenttejä on mennyt ilman mitään todellista arvostusta he ovat hoitaneet tehtävänsä välttävästi.

On suuremmoista että olemme saaneet Presidentin joka on jo politiikan aikana oli persoona, Sauli Niinistö joka tulee jäämään mieliimme todellisena valtiomiehenä.

Kukaan muu ei ole yltänyt samaan lukuunottamatta Urho Kekkosta joka joutui tasapainoilemaan Neuvostoliiton kanssa jotta maastamme ei olisi tullut idän satelliitti. Ex Presidentti Mauno Koivisto pilasi oman poliittisen kautensa, kumoamalla perustuslain ilman Eduskunnan lainmuutosta omalla päätöksellään että pankkien on voitettava kaikki oikeudenkäynnit 90-luvulla, joka oli valtiorikos ja oikeuslaitoksen valtiorikos.

Emerituskeksijä.

Slushi ei auta keksijöitä ja heidän ideoiden toteutusta, ei myöskään niiden patentointia. Suomessa mikään eikä kukaan auta keksijöitä, lisäksi keksijät ovat lainsuojattomia, kuka hyvänsä saa varastaa keksijöiden ideat jos erehtyy luottamuksen mukaiseen

November 18th, 2014

sopimukseen, salassapitosopimus ei ole sen paperin arvoinen johon se on kirjoitettu. Suomi on poikkeuksellisen turvaton maa keksijöille.

Keksijöiden keskusjärjestö on valtion orjuuttama ja tuhoaa keksijäyhdistykset, keksintösäätiön vahvalla avustuksella.

Keksijät on neroja joita tavalliset kirjanoppineet tomppelit yrittävät arvioida ja jos jotain ymmärtävät niin saa tukea.

Harvemmin kirjanoppineet tomppelit ymmärtävät keksintöjä ajoissa vaan ne valuvat muiden käsiin ja yleensä ulkomaille.

Slush ei tuo työpaikkoja kuin minimaalisesti, vain todella merkittävät keksinnöt tuovat satoja tuhansia työpaikkoja ja niitä syntyy harvoin.

Sellainen on olemassa jos joku ymmärtäisi asian Alumiiniakku keksintö jonka Rainer Partanen on tehnyt sillä saa liitännäistoimin monta sataa tuhatta työpaikkaa viidessä vuodessa.

Emerituskeksijä.

Tämän päivän vastine Jeesuksen ristiin naulitsemiseen on, kun syyttömät, yrittäjät ja uskovaiset vakaumuksensa vuoksi laitetaan vankilaan.

November 18th, 2014

Kiitämme Presidentti Sauli Niinistöä lausunnoistaan, koskien hallintoa jonka teot ovat lume asioita joita ei todellisuudessa ole olemassa.

Emerituskeksijä.

Eläköön Presidentti Sauli Niinistö joka on käsittänyt että on arvosteltava turhantekijöitä ja rikollisia hallinnossa: Eläköön köyhän aika on koittanut; Deflaatio on alkanut, huomenna saat paljon halvemmalla kaikkea, deflaatioaika kestää 7 vuotta.

November 18th, 2014

Mutta mikään ei palaa ennalleen, vain demokratialle koittaa uusi aika. Parlamentarismi sellaisena kuin se tänään on Suomessa häviää.

Kehittyneempi Sweitsin hallintamalli syntyy ja se takaa paremman demokratian ja hallinnon rikokset voi tutkia.

Suuret muutokset on tulossa, SE TARKOITTAA ETTÄ JUMALAN VALTAKUNTA ON KEHITTYMÄSSÄ, KAIKKI SE ON OHJELMOITU GEENEIHIN, ON SUUREMMOISTA KUN ON SAANUT YMMÄRTÄÄ TÄMÄN.

Ne jotka on minua vastaan rikkoneet, häpeissään he kääntävät kasvonsa pois, mutta ne jotka ymmärtävät katua ja oikaisevat väärinteot saavat anteeksi. Sillä minun valtakunnassa on armo.

KOKO MAAPALLO KUULUU MAKRO GEENEIHIN JA JUMALAN VALTAKUNTAAN JA ASIAT KOSKEVAT KAIKKIA, RANGAISTUKSEN SAAVAT HALLINTORIKOLLISET SILLÄ HEILLÄ ON OLLUT VALTA JONKA OVAT KÄYTTÄNEET VÄÄRIN.

HALLINTORIKOLLISET VAVISKAA SILLÄ HÄN TULEE KIIHTYVÄÄ TAHTIA, KAIKKI TIETOTEKNIIKKA ON OLLUT VALMISTELUA SUUREEN MUUTOKSEEN JA AURINKOVOIMAN KÄYTÖLLE, JONKA SAKSALAISET ON YMMÄRTÄNYT. SUOMELLA EI OLE VISIOTA JUMALAN VALTAKUNNASTA, HE OVAT SOKEITA VAIKKA HEILLÄ ON NÄKÖ.

Emerituskeksijä.

Juice Leskinen ennusti kappaleella Siniristiloppumme virkamiesten toiminnan; ette usko mutta totta se on , tämän laman jälkeen ette tunnista enään Suomea.

November 17th, 2014

Emerituskeksijä.

Hurjien ja jatkuvien uusien säädösten myötä Suomi menee taaksepäin jatkuvasti, kun pitäisi tulla suvaitsevaksi. Miten olemme tulleet tähän, tämä on tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana ja silloin alkoi myös hallinnon piittaamattomuus perustuslaista.

November 16th, 2014

Eli virkamiehet saavat tehdä mitä hyvänsä eikä siihen saa puuttua, onko tällaisella virkamiesdiktatuurilla mitään pitempää tulevaisuutta jos on, on lähdettävä maanpakoon eihän tällaisessa maassa voi enään elää.

Emerituskeksijä.

Poliisi kielsi alaston taideteoksen ja vaati pukemaan alusvaatteet taideteoksen päälle: Eikö tämä ole sairasta poliisi määrittelee mikä on taidetta ja mikä on epäsiveellistä, koska Havisamandalle vaaditaan alusvaatteet ?.

November 16th, 2014

Suomen virkavalta ja viranomaiset ovat henkisesti sairaita johon on tultava muutos tällaisille pitää antaa lopputili ja palkattava henkisesti laaja alaisuuden omaavia virkamiehiä jotka hyväksyy taiteen. Poliisilta on otettava tällainen oikeus pois.

Kaikki tämä kertoo selvästi miten sairasta Suomen hallinto on, tämä oli vain yksi esimerkki lukuisten tapausten joukossa.

Emerituskeksijä.

Al-gaida ja Isis-terroristi ryhmät, ovat tiedostaneet että vanhat lainalaiset yhteiskunnat ovat vain tehty suojaksi niille hallitsijoille jotka on nykyisin vallassa, vaikka niiden joukossa on hyvinkin rikollisesti toimivia johtajia. Kaikissa hallinto-

November 15th, 2014

ryhmissä jäsenet tekevät rikoksia mutta järjestelmä suojelee heitä, vain kunkin maan kansalaiset tuomitaan syystä ja syyttä. Tässä on paradoksi joka tulisi murtaa ja poistaa hallinnon täydellinen suoja, vain siten demokratia voi kehittyä.

Pitkällisen arvion myötä Sweitsin malli on pitkälle kehitetty demokratia jota tulisi saada toteutettua myös muissa maissa.

Vaikka Ruotsi on parlamentarinen mutta erityisen humaani maa, niin sekään ei vielä ole päässyt riittävästi kohti kunnon demokratiaa.

Suomi on tähtitieteellisen kaukana demokratiasta, mutta kansa voi muuttaa kaiken hetkessä kun poistaa vanhat isot puolueet, jotka on niin degeneroituja että eivät kykene uudistumaan.

Emerituskeksijä.

Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät: Olet ilmeisen lamaantunut kun mitään muutosta kauttasi ei ole tullut PK yrittäjille, vaan sääntöjä lakeja ja muita säädöksiä tulee vain lisää. Timo Peltosen artikkeli , Iltasanomien Sunnuntai liitteessä kertoo karua

November 15th, 2014

sanomaa missä ahdingossa pienyritykset on.

On kehitettävä keino jolla saadaan poliittiset päättäjät kuuntelemaan ja kevään Eduskuntavaalit on se konsti, älä anna ääntäsi sellaiselle joka ei ole valmis karsimaan lähes kaikki, yritystoiminnan esteenä olevaa lakia ja säädöstä. Keskusta on lupaavasti puhunut liikojen säädösten purkamisesta, mutta vain Juha Sipilän yrittäjä tausta antaa uskottavuutta.

On aika ymmärtää että demokratiassa joukkovoima on se voima joka muuttaa politiikan Suomessa, tulevaisuuspolitikaksi joka avaa kaikki polut ja tiet tulevaisuuteen on auki ja myös umpihanki kulkijoille. Jätä vain mooseksen kymmen lakia ja ohjeet hyvälle elämälle jotka on ohjeita ei pakkovaltaa.

On jännittävää katsoa onko Suomen kansa oppinut mitään, politikkojen katteettomista lupauksista, tenttaa kunnolla valitsemasi henkilö jotta et pety.
Lakeja on niin paljon että, sinut voi tuomita aina jonkun perusteella, siis olet aina syyllistynyt johonkin jos olet yrittäjä, jo pelkkä yrittäminen on rikos Suomessa.

Emerituskeksijä.

Pääministeri Alexander Stubb, herätys Suomi on ajautunut vanhan politiikan myötä konkurssiin niin taloudellisesti kuin henkisesti. Mitään uutta ei ole tulossa vanhat rakenteet on ennallaan sote ei muuta mitään, enemmän vapautta ihmisille hakea mistä

November 15th, 2014

hyvänsä Euroopasta palvelua maksusetelillä.

Mätä Oikeuslaitos tulee uudistaa kokonaan ja vanhat oikeusneuvokset ja tuomarit tulee laittaa vastuuseen tekemisisstään, tuomari joka ei ymmärrä että valta oli annettu että voi puolustaa kansalaisen oikeuksia ja nyt puolustetaan vain mädän hallinnon tekemien rikosten jatkamista……

Puolueet eivät kykene uudistumaan joten kansan tulee osoittaa voimansa ja tehdä pienistä suuria ja osoittaa että jos et saa mitään aikaiseksi niin lähtö tulee.

Emerituskeksijä.

Tehdään vielä suurmpi mullistus kuin suuri jytky, äänestetään ensi vuonna 2015 Eduskuntavaaleissa pienimpiä puolueita annetaan heidän näyttää kyntensä, miten kansakuntaa hoidetaan oikeudenmukaisesti suoraan kansan hyväksynnällä eikä edustajien

November 14th, 2014

välityksellä, ensin kansa päättää sitten edustajat hoitavat päätöksen mukaisen asian. Tehdään muutos 2011 puolueesta suurin ja muista pienpuolueista sen seuralaisia.

Emerituskeksijä.

Kaikkien hallituksien kuten Alexander Stubb:in ja muiden on selvitettävä 90-luvun perustuslain vastaiset toimenpiteet. Niin sanotuissa laman oikeudenkäynneissä jossa 300 000 tahoa ja henkilöä oikeusmurhattiin, jokainen sukupolvi tulee vaatimaan tätä.

November 14th, 2014

Mikäli olisi ollut Sota niin asia olisi ymmärrettämpi mutta rauhan aikana mikään tällainen ei ole ymmärrettävää että laitetaan joukko ihmisiä maksamaan oikeusmurhan kautta, kun asia olisi kuulunut koko kansalle. Suomesta ei voi tulla oikeusvaltiota jos tätä ei selvitetä. 90 luvun taitteessa on kaksi pääsyyllistä ex presidentti Mauno Koivisto ja pankkitarkastusviraston johtaja Jorma Aranko, molempia voi vilpittömästi kutsua murhaajiksi, koska ei haluta selvittää asiaa. Anteeksianto voi tulla vasta selvityksen jälkeen, ei edes kuolema tee heistä syyttömiä.

Emerituskeksijä.

Miettikää mikä ryhmä murhataan tässä meneillään olevassa lamassa, meillä ei enään ole PK-yrityksiä murhattavaksi ja isot on vienyt rahansa ulkomaille tai ovat viemässä, Suomesta on tullut maa jossa ei juuri mitään todellista liiketoimintaa kannata tehdä.

November 13th, 2014

Emerituskeksijä.

Lainattua; milloin selvitetään 90-luvun oikeusmurhat:Espoolaisen toimittajan KJELD MÖLLERIN mukaan maan ylin johto antoi luvan ja osallistui aktiivisesti kokonaisen kansanryhmän taloudelliseen joukkomurhaan.

November 13th, 2014

Murhattujen omaisuus jaettiin peijaisissa, jakajinaan maan kovapalkkaisimmat juristit.
- Samat juristit juoksevat pian kilpaa saadakseen toimeksiannot meiltä, pankkeja ja valtiota vastaan, Möller kuvailee.
Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 14 500 valitsi lopullisimman ratkaisun. Katkeraa
kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa ja samaan aikaan oikeusministeri JOHANNES KOSKINEN hapuilee “riittävää ennustettavuutta". Koskinen on antanut riittävyyden määrittelyn asianosaisille pankeille: velkojen vanhentumisen tulossa olevien määräaikojen umpeutuessa lumevelkaisten päällä kasvaa jo horsma. Siihen tavoitteeseen henkisen kansanmurhan maassa päästään toki ilman uutta lainsäädäntöäkin.
MARKKU ROUHIAINEN

Emerituskeksijä.