Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä / Ilkka Laakso......Itääkö siemen ?.

November 16th, 2009

Välitin ihmisoikeudet ja luova vapaus tekstin nyt maanantaina myös eduskunnan tulevaisuus-ja innovaatiopoliittisen selonteossa kuultavina olleille valtakunnan asiantuntijoille:

-teollisuusneuvos Paula Nybergh-työ-ja elinkeinoministeriö

-neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen-opetusministeriö

-pääjohtaja Harri Vainio ja professori Antti Kasvio-työterveyslaitos

_tutkija Tatu Piirainen- Tampereen yliopisto-työelämän tutkimuslaitos

-elinkeinoasioiden päällikkö-Janne Metsämäki-Suomen ammattiliitttojen keskusjärjestö SAK ry

-innovaatiojohtaja Hannele Pohjola-elinkeinoelämän
keskusliitto EK

-elinkeinopoliittinen asiamies-Mats Nyman-akava ry

-teknologiajohtaja Tuomo Alasoini-tekes

professori-Juha Siltala
——————————————————

Ehkä ajanmittaan Suomeen saadaan aikaiseksi oikeanlaista asennetta—tulevaisuudessa—-mutta silloin on kehitysmaatkin menneet Suomen edelle osaamisessa.
Ilmeisesti pitää mennä eduskuntataloon vääntämään rautalankamallia lainsäätäjille ja valtaapitäville.

Kun valtakunnan “viralliset viisaatkaan"-eivät saa aikaiseksi parempaa selontekoa-kuin tämä 1/2009 vp
..valtakunnan tulevaisuus näyttää erittäin surkealta.

Talousvaliokunnalle menevästä selonteosta saa sellaisen kuvan, että jokainen taho on syvässä juoksuhaudassaan ja yrittää suojautua..kesken rauhan-ajan kaaoksen huudetaan yleiseen keskusteluun vanhoja kirkon oveen naulattuja teesejä..
Todelliseen muutokseen ja paremman tulevaisuuden tuovaan talousmalliin ei selonteko anna uusia lääkkeitä ja menestymisohjeita..lisäksi resepti on taysin teoreettinen.

Eduskunnan pitää jatkossa kutsua asiantuntijoiksi alustaviin kokouksiin kokemus-tietämyksen omaavia pitkän työuran tehneitä keksijöitä…ja kuunnella heidän mielipiteitään ja rahoitusvaihtoehtojen laajentamisten mahdollisuuksista alkurahoitusvaiheessa ja muissa lakimuutoksia vaativissa asioissa..yms.

Kokemus tuo parempaa ajattelun-pohjaa keskusteluun ja
saadaan “korjauslista” tehtyä oikeaan järjestykseen.

Parhaillaan Suomessa oleva asiantila on uusille keksinnöille täysin mahdoton ja kestämätön.
Asenne on väärää ja toimintaympäristö uudelle on erittäin epäilevää.
Suurimmat taloudellisen tuloksen tuovat keksinnöt menevätkin nykyisin ulkomaille-alkurahoituksen toimintamekanismin puuttuessa Suomesta -osakeomistus menee ulkomaille ja samoin tulevaisuuden rahavirrat ja uudet työpaikat..

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

120 v. Helsingin sanomat on, hyväveliverkoston propaganda tiedon levittäjä, joka on aina hallinnut Suomea, tämä virkamiehistä koostuva ( Mafia, rikollisryhmä ), (cosa nostra, meidän asia).

November 15th, 2009

Lehti on nuoleskellut hyväveli virkamiehiä koko olemassa olon ajan, aluksi verkoston tarkoitus oli ylevä Suomen itsenäisyys.

Lehdestä tuli kuitenkin mafian osa joka kohtelee kansaa kaltoin, viime vuodet on osoittanut että lehti ei kunnioita ihmisoikeuksia eikä perustuslakia. Se on sitä mieltä että lehdelle tulee enemmän tuloja lakia rikkomalla, koska oikeuden virkamiehet on aina sen puolella.

Suomen oikeushallinto on karitsan valepuvussa oleva verenhimoinen susi, josta raamattu varoittaa. Olisiko vapaamuurareilla = hyväveliverkoston kanssa jotakin yhteistä, vallan ahneet veljesjärjestöt johon Helsingin sanomat kuuluu osana. Politiikan pelaajat on aina harhautettu tai ostettu.

Emerituskeksijä

Akkukeksijän Testamentti Suomalaisille: Tahdon että ryöstömurhaan syyllistyneet valtion virkamiehet, syyttäjä ja käräjäoikeuden tuomarit viedään valtakunnan oikeuteen ja määrätään ankarin rangaistus. Riippumatta siitä onko akkukeksijä elossa silloin.

November 14th, 2009

Armahdus niille jotka tunnustavat todellisen keksintö varkauden ja tuhotyön toimeksiantajan.

Suuri palkkio niille jotka voivat antaa vihjeitä ja todistuksia viranomaisrikollisista.

Emerituskeksijä; Rainer Partanen

EOK-tiedoite:WinCapitan jäsenten syytteillä loukataan ihmisoikeuksia? Sijoitusklubi WinCapitan esitutkinnan ja syyteharkinnan tuloksena syyttäjä on nostanut syytteen kahta WinCapitan jäsentä kohtaan.

November 11th, 2009

Oikeusoppineiden mielestä menettely on todennäköisesti ihmisoikeussopimuksen tarkoittaman syyttömyysolettaman vastainen.

Syyttäjä lähtee siitä olettamuksesta, että klubin toiminta on ollut rangaistavaa, vaikka kenenkään klubin hallintoon kuuluvan ei ole vielä todettu syyllistyneen rikokseen, sanoo OTL varatuomari Ilkka Pitkänen.

Erikoista järjestelyssä on se, että WinCapitan johdon osalta asia on tuomioistuimessa käsittelemättä, mutta nyt kahta klubin organisaatioon kuulumatonta jäsentä vastaan aloitetaan oikeudenkäynti, johon klubin organisaatioon kuulunut Hannu Kailajärvi on nimetty kuultavaksi todistelutarkoituksessa, kertoo Pitkänen. Tyypillistä asialle on, että syyteasiakirjat on jälleen julistettu salaisiksi pääkäsittelyyn alkamiseen saakka, toteaa Pitkänen.

Menettely on ilman muuta Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2. Kappaleessa ilmaistun syyttömyysolettaman vastainen, sanoo Pitkänen. Se lähtee siitä olettamuksesta, että klubin toiminta on ollut rangaistavaa, vaikka kenenkään klubin hallintoon kuuluvan ei ole vielä todettu syyllistyneen rikokseen. Jos pääepäillyksi nimetty Hannu Kailajärven jätettäisiin myöhemmin tuomitsematta, nyt syytteen saaneet jäsenet olisivat tulleet tuomituksi sen olettaman varassa, että joku on kuitenkin klubin organisaatiossa syyllistynyt rikokseen, täsmentää Pitkänen

Ilkka Pitkänen kertoo EOK:lle lähettämässään raportissaan lähemmin sitä, mitä oikeudenkäyntirintamalla on sijoitusklubiin nähden tapahtunut viime kuukausina. Pitkänen kertoo kokemuksistaan ja havainnoistaan, jotka liittyvät esitutkintaan ja nyttemmin jo syytteen tasolle edenneeseen asiaan. (Raportti on jäljempänä luettavissa kokonaisuudessaan).

Syylliseksi epäiltyjen oikeusturvan kannalta on varsin surullista, että tuomioistuinten käytäntö heittelee tällä tavoin, sanoo Pitkänen. Silloin, kun vakuustakavarikoissa olevien varojen haltuunotto tai “jäädyttäminen” on eräiden kohdalla jatkunut jo 1,5 vuotta ja omistusoikeuden loukkausta on näin ollen pidettävä vakavana, syylliseksi epäiltyjen on ollut voitava vaatia, että tapahtuneeksi esitetystä rikoksesta esitetään edes jonkinlainen selvitys tai sitten rikoksen olemassaolo kumotaan esitetyn vastanäytön perusteella. Tämä ei ole päässyt kertaakaan toteutumaan, toteaa Pitkänen.

Haastattelujen perusteella olen jäseniltä ymmärtänyt, että Keskusrikospoliisin taholta ei ole yhdenkään takavarikon perustaksi esitetty mitään materiaalia - pelkästään väitteitä siitä, mitä KRP väittää esitutkinnassa saaneensa selvitetyksi, sanoo Pitkänen. Tiettävästi edes yhtä esitutkintapöytäkirjan kertomusta ei ole esitetty näyttönä asiaan liittyvissä oikeudenkäynneissä, lisää Pitkänen.

(EOK-viestintä)

OTL Varatuomari Ilkka Pitkäsen raportti 11.11.2009

Oikeudenkäyntien päivän tilanne WinCapitan rikostutkinnassa

WinCapitan jäsenistön taholta on esitetty toivomus, että valottaisin lähemmin sitä, mitä oikeudenkäyntirintamalla on klubiin nähden tapahtunut viime kuukausina. Koko jäsenistölle toimitettavan tiedon perille saamiseksi käytän hyväkseni EOK:n tarjoamaa sivustoa ja kerron eräistä kokemuksistani ja havainnoista, jotka liittyvät esitutkintaan ja nyttemmin jo syytteen tasolle edenneeseen asiaan.

Osittain toistaen jo kerrottuja WinCapitan oikeudenkäyntien tapahtumia totean, että tähän saakka tuomioistuinten käsiteltävinä on ollut Keskusrikospoliisin toimesta käynnistettyjä vakuustakavarikkoja ja hukkaamiskieltoja koskevat vaatimukset. Nämä turvaamistoimet on pakkokeinolain mukaan täytynyt vahvistaa tuomioistuimissa.

Takavarikot raukeaisivat, ellei niiden perusteena olevista rikoksista nosteta syytteitä neljän kuukauden kuluessa takavarikon vahvistamisesta. Syytteen nostamiselle varattua aikaa voidaan hakemuksesta pidentää 4 kk kerrallaan. Näitä 4 kk:n pidennyksiä on eräiden WinCapitan jäsenten kohdalla haettu jo neljäkin kertaa ilman, että syytettä on nostettu!

Näissä käsittelyissä tuomioistuimissa on koettu verraten merkillisiä eroja eri tuomioistuinten ja tuomarien välillä, josta omat kokemukseni ovat seuraavat:

1.6.2009 Oulun KO käsitteli jutun salaisena, mutta kuuli nimetyt todistajat. Syytteen nostamisen määräaikaa pidennettiin 4 kuukaudella. Tutkinnanjohtaja Rautava vaati minua esteelliseksi, kun olin avustanut muutamaa jäsentä aikaisemmin. KO ei katsonut minua esteelliseksi.

13.8.2009 Varkauden KO päätti jutun jäävättyään minut syylliseksi epäillyn avustajana vain paria päivää ennen käsittelyä eikä myöntänyt pyydettyä lykkäystä uuden avustajan hankkimiselle ja hänen perehtymiselle asiaan.

15.8.2009 Tutkinnanjohtaja haki vastavalituksella muutosta siihen, että avustajaa ei Oulun KO:ssa oltu jäävätty.

30.9.2009 Rovaniemen Hovioikeus hylkäsi tutkinnanjohtajan valituksen.

20.10.2009 Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi Varkauden KO:n esteellisyyspäätöksen, mutta pysytti toisella päätöksellään syyteajan pidentämisen voimassa.

26.10.2009 Imatran KO käsitteli asian ja määräsi käsittelyn tapahtuvaksi julkiseksi kaikilta osiltaan, mutta jätti asiassa nimetyt todistajat kuulematta.

28.10.2009 Varkauden KO määräsi jutun käsiteltäväksi salaisena, mutta kuuli nimetyt todistajat.

24.11.2009 Savonlinnan KO on määrännyt käsittelypäivän, mutta on jo etukäteen ilmoittanut, ettei kuule todistajia.

Syylliseksi epäiltyjen oikeusturvan kannalta on varsin surullista, että tuomioistuinten käytäntö heittelee tällä tavoin. Silloin, kun vakuustakavarikoissa olevien varojen haltuunotto tai “jäädyttäminen” on eräiden kohdalla jatkunut jo 1,5 vuotta ja omistusoikeuden loukkausta on näin ollen pidettävä vakavana, syylliseksi epäiltyjen on ollut voitava vaatia, että tapahtuneeksi esitetystä rikoksesta esitetään edes jonkinlainen selvitys tai sitten rikoksen olemassaolo kumotaan esitetyn vastanäytön perusteella. Tämä ei ole päässyt kertaakaan toteutumaan.

Haastattelujen perusteella olen jäseniltä ymmärtänyt, että Keskusrikospoliisin taholta ei ole yhdenkään takavarikon perustaksi esitetty mitään materiaalia - pelkästään väitteitä siitä, mitä KRP väittää esitutkinnassa saaneensa selvitetyksi. Tiettävästi edes yhtä esitutkintapöytäkirjan kertomusta ei ole esitetty näyttönä asiaan liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Nyttemmin on osa esitutkinnasta saatettu syyteharkintaan ja syyttäjä on nostanut syytteen kahta WinCapitan jäsentä kohtaan. Erikoista järjestelyssä on se, että WinCapitan johdon osalta asia on tuomioistuimessa käsittelemättä, mutta nyt kahta klubin organisaatioon kuulumatonta jäsentä vastaan aloitetaan oikeudenkäynti, johon klubin organisaatioon kuulunut Hannu Kailajärvi on nimetty kuultavaksi todistelutarkoituksessa! Tyypillistä asialle on, että syyteasiakirjat on jälleen julistettu salaisiksi pääkäsittelyyn alkamiseen saakka.

Menettely on ilman muuta Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2. Kappaleessa ilmaistun syyttömyysolettaman vastainen. Se lähtee siitä olettamuksesta, että klubin toiminta on ollut rangaistavaa, vaikka kenenkään klubin hallintoon kuuluvan ei ole vielä todettu syyllistyneen rikokseen. Jos pääepäillyksi nimetty Hannu Kailajärven jätettäisiin myöhemmin tuomitsematta, nyt syytteen saaneet jäsenet olisivat tulleet tuomituksi sen olettaman varassa, että joku on kuitenkin klubin organisaatiossa syyllistynyt rikokseen!?

Imatran KO:ssa julkiseksi jääneessä tuomioistuinkäsittelyssä Keskusrikospoliisin toimesta väitettiin, että klubin toimintaan liittynyttä, jäsenten keskinäistä arvopaperikauppaa ei ole ollut, vaan kaikki on ollut pelkästään “virtuaalista” todellisuuteen pohjautumatonta menettelyä!

Tämä on aika merkillistä, sillä jäsenet kertovat yhtäpitävästi käyneensä keskenään arvopaperikauppaa klubin järjestämässä ja sen sivuilla toteutuneessa lisenssipörssissä. Arvopaperin vaihtaessa omistajaa myyjäjäsen on saanut ostajan rahasuorituksen sellaisenaan heti itselleen, WinCapita on ottanut kaupasta 5 %:n välityspalkkion.

Nyt Keskusrikospoliisi väittää kaikkea tätä “virtuaaliseksi", vaikka sadat, ehkä jopa tuhannet jäsenet vahvistavat kertomuksillaan, että tämä olisi täyttä todellisuutta ja että klubi sai kaupankäynnistä vain mainitun provision.Näyttää myös siltä, että Keskusrikospoliisi pitää kaikkea WinCapitaan Suomesta kulkenutta rahaliikennettä “sijoituksina", vaikka kysymys olisi ollut jäsenmaksuista, valuuttakauppaohjelmiston käyttöoikeusmaksuista, varojen siirrosta omalle toisista jäsenistä erillään olevalla sijoitustilille tai sitten kauppahinnoista lisenssipörssissä.

Kaikki rahaliikenne on poliisin mukaan vain sijoitusta klubiin, vaikka koko jäsenistö kertoo, että rahaliikenne klubiin ja sieltä takaisin Suomeen tapahtui täysin virheettömästi siihen saakka, kun klubi oli toiminnassa. Kenenkään rahat eivät missään vaiheessa sekaantuneet toisten jäsenten varoihin, joten väitteet klubin pyramidirakenteesta ovat mahdottomia.

Mitä sitten klubin toiminnan päättyessä on tapahtunut, on vielä vailla selitystä. Tiedetään, että Luxembourgissa olleen klubin serverin käyttö on keskeytetty 8.3.2008. Sitä ei tiedetä, kuka on antanut määräyksen serverin tai sen palvelun sulkemiseen. Serverin sulkeminen ei kuitenkaan ole vaikuttanut mitään jäsenten varoihin klubissa - vain yhteydenpito niihin katkesi. Rahat ovat edelleen jossakin pankissa, josta Keskusrikospoliisi kertoo huomattavan määrän myös takavarikoineensa. Olennaista tässä on se, että jos sivuston sulkemisen yhteyteen liittyy jokin rikos, klubin jäsenistö ei voi olla siihen syypää.

Viimeisenä vaiheena olen toisen syytteen saaneen avustajana pyytänyt, että minulle varataan tilaisuus keskusteluun Hannu Kailajärven kanssa. Useamman kirjeen jälkeen syyttäjä on ilmoittanut, että voisin esittää hänelle tarpeellisiksi katsomani kysymykset, he teettäisivät sitten lisätutkinnan, jossa kysyisivät samat kysymykset Hannu Kailajärveltä ja sitten toimittaisivat lisätutkintaa koskevan pöytäkirjan minulle. Tällaista järjestelyä en voi hyväksyä. Kailajärvellä ei syylliseksi epäiltynä ole totuudessa pysymisen velvoitetta poliisin häntä kuulustellessa, jos kohta ei minunkaan häntä haastatellessa, mutta haluan itse selvittää asian suoraan ilman välikäsiä. Syytetyllä täytyy myös olla mahdollisuus kysyä todistajalta sellaisiakin asioita, joita ei halua ensi vaiheessa kysyä poliisilta.

Mitään estettä ei pitäisi olla sille, että voin keskustella Hannu Kailajärven kanssa, koska pakkokeinolain 1:18b määrää, että syyteharkinnan ja oikeudenkännin aikana tutkintavankeudessa olevan henkilön yhteydenpitoa ei saa rajoittaa muutoin kuin silloin, jos yhteydenpito voisi aiheuttaa vakavaa vaaraa tutkintavankeuden tarkoitukselle. Kun syyttäjä on nimennyt Kailajärven todistelutarkoituksessa kuultavaksi pian alkavassa oikeudenkäynnissä, niin tämän päivän ja oikeudenkäynnin alkamisen välillä ei enää voi esiintyä sellaisia syitä, jotka vakavasti vaarantaisivat tutkintavankeuden tarkoituksen. Jos tällaisia olisi, Keskusrikospoliisin ja syyttäjän olisi tullut jättää Kailajärvi nimeämättä vireille tulleessa jutussa kuultavaksi todistelutarkoituksessa.

Joka tapauksessa tutkintavankeudelle aiheutuva vaara on pakkokeinolain mainitun lainkohdan valmistelutöiden mukaan yksittäistapauksessa yksityiskohtaisesti perusteltava. Perustelua ei ole nyt tapahtunut edes alustavasti.

Olen tehnyt 10.11.2009 Oulun käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa pyydän Hannu Kailajärven eristämistä koskevan päätöksen lieventämistä siten, että minulle suodaan mahdollisuus hänen kuulemiseen. En ole vielä saanut päästöstä hakemukseeni.

Syytettyjen oikeusturvan kannalta kaikenlaiset salailut, esteellisyysväitteet, näytön esittämättä jättämiset ja syytteiden nyt toteutuva käsittelyjärjestys ovat mitä vakavimpia virheitä ja vastoin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Toivottavasti ne korjaantuvat täällä Suomessa ilman, että Suomi jälleen tulee tuomituksi Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta menettelystä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa.

Ilkka Pitkänen OTL, varatuomari


MOT: Ilmastokatastrofi peruutettu 09.11.2009.

November 11th, 2009

MOT-selvitys osoitti että ilmastotutkimuksen varjolla väärennetään virallistakin tutkimusta ilmastosta. Kuten on ollut oikein niin aineisto tulee olla kaikkien saatavilla tutkimuksista, mutta nyt ei ole ollut.

Kanadalainen tutkija on osoittanut että nykyisten ilmastokokousten materiaali on hyvin virheellistä ja ilmasto on päinvastoin viilentynyt eikä lämmenyt. Ilmaston lämpeneminen on ollut politikkojen rahastuskeino, verojen korotuksia on ollut hyvä perustella katastrofaalisilla ilmaston muutoksilla.

Näyttää siltä että natsi Göbbelsin aloittama propaganda on otettu opiksi lähes kaikissa maissa keinona syöttää kansalle mitä hyvänsä jotta veroja voidaaqn kerätä lisää,politikkojen tuhlailtavaksi. Tällaiselle tulee laittaa piste hyvin nopeasti.

Virallinen valehtelu on saavuttanut totaalisen kulminaatiopisteen josta se ei voi lisääntyä, on saavutettu maximi ja on aika romuuttaa koko ilmastokatastrofi.

Emerituskeksijä