Suomi; byrokratia helvetti jossa ihmisoikeuksia loukataan ja pilkataan tietoisesti vuosittain tuhatlukuisesti. Syyttäjät ja tuomarit rikkovat jo tavallisia lakeja jatkuvasti, ihmisoikeuslait ovat heille täyttä hepreaa !.

November 23rd, 2009

Virkamiesten toimesta joilla ei ole mitään vastuuta asioista, kenen on vastuu tästä ?, kun oikeuslaitokset eivät ymmärrä mitään ihmisoikeuksista ja virkamiehet ovat hölmistyneitä että ovatko toimineet väärin ?. Syy täytyy olla molemmissa, eduskunta ja oikeuslaitos.

Emerituskeksijä.

Omasta valtiosta on muodostunut suurin elämän ja toimeentulon uhka kansalaisille. Eduskunnan on aika ryhdistäytyä ja tehdä lait oikeusturvan aikaansaamiseksi.

November 23rd, 2009

Kun virkamies kieltäytyy tutkimasta toisen virkamiehen epäiltyä rikosta niin kuka sen tutkii ?, ( ei kukaan ! ).

Eduskunnan oikeusasiamies kieltäytyi tutkimasta, (Finanssivalvonta) Entisen Rahoitustarkastuksen (Ratan) tekemää epäiltyä rikosta.

Todeten että asia on yli viisi vuotta vanha, tutkitaan vain erityisestä syystä, kun ilmoitin että erityinen syy on aiemmin tehty rikosilmoitus johon tullut kielteinen päätös täysin perusteettomasti, kuitenkin tapaus on oikeuskäsittelyssä joten mikään viisi vuotta ei voi olla esteenä tutkinnalle.

Kaikki toimet on vain virkamiesten suojelua, jopa oikeusasiamiehen toimesta.

Ratan toiminta asiassa on todettu lainvastaiseksi toiminnaksi lukuisten lakimiesten toimesta mutta korppi ei korpin silmää noki.

Suomessa ei ole oikeusturvaa !. Tuhansia tapauksia vuosittain kun viranomaiset on aiheuttanut ihmisoikeus loukkauksia, joita ei tutkita vaikka on tehty tutkintapyyntö.
Loukkauksia on kaikilla aloilla.

Emerituskeksijä

Suomessa on perustuslaillinen kriisi, koskien perus-ja ihmisoikeuksia. Valtiovalta ei ole hoitanut tehtäviään lakien toteutumisessa ja oikeusturvan osalta. Oikeuskansleri ja oikeusasiamiehet eivät ole huomioineet,

November 22nd, 2009

että lukuisat kansalaiset ja oikeusoppineet ovat huomauttaneet että maassa ei ole oikeusturvaa.

Suomen perustuslain (731/1999) 2 § sisältää kansanvaltaisuutta ja oikeusvaltioperiaatetta koskevat säännökset. Pykälän 1 momentin mukaan “[v]altiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta". Pykälän 2 momentin mukaan “[k]ansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen". Perustuslain 2 §:n 1 momentin säännös “ilmaisee kansansuvereenisuuden periaatteen” (HE 1/1998 vp). “Jotta kansan vaikutusmahdollisuudet valtiovallan käyttöön nähden säilyisivät tehokkaina, on eduskunnan valinta pyritty järjestämään siten, että kansalaisten mielipide mahdollisimman selvästi ilmenisi eduskunnan kokoonpanossa. Siten eduskunta valitaan yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla (25 §)” (HE 1/1998 vp).

Kansanvalta (demokratia) on valtiosääntökomitean välimietinnössä olevan määritelmän mukaan “sellainen hallitusjärjestelmä, jossa kansalaisilla on yhtäläinen oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus määrätä, ketkä valtaa käyttävät, ja myös valvoa, miten valtaa käytetään. Se on alhaaltapäin tulevaa vaikuttamista yhteiskunnan asioiden hoitamiseen, kansalaisten osallistumista heihin itseensä kohdistuvaan vallankäyttöön. Vallankäyttäjät ovat kansalle vastuussa toiminnastaan” (Veli Merikoski: Presidentinvalta vai parlamentarismi? Valtiosääntöuudistukse näkymiä 1978. Savonlinna 1978).

Emerituskeksijä

EDUSKUNTA HERÄTYS !, ON HÄPEÄKSI SUOMELLE ETTÄ ON RATIFIOITU 20 V. SITTEN IHMISOIKEUS SOPIMUS MUTTA SITÄ EI OLE TOTEUTETTU KÄYTÄNNÖSSÄ, EI OLE OIKEUSTURVAA LAISINKAAN KANSALAISILLA, YRITTÄJILLÄ JA/TAI YRITYKSILLÄ !.

November 20th, 2009

Emerituskeksijä.

Lainattua:OIKEUSTURVAN PITÄÄ TOTEUTUA KÄYTÄNNÖSSÄ... "Perus-ja ihmisoikeusloukkauksien kohteeksi joutuneen oikeusturva on todellisuudessa lähes kuvitteellinen"

November 20th, 2009

-Oikeudet on myös voitava toteuttaa käytännössä. Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset eivät ole vastuussa siitä, että lainsäätäjä ei ole ollut tehtäviensä tasalla.

Katseet kääntyvätkin eduskunnan suuntaan. Missä viipyy lainsäädäntö, joka antaa kansalaisten käyttöön tehokkaat oikeussuojakeinot laissa turvattujen oikeuksien toteuttamiseksi.

Ansiokkaan tekstin kirjoitti:

Suvianna Hakalehto-Wainio
oikeustieteen tohtori, varatuomari
Helsinki

Kaikkien eduskunnassa työskentelevien pitää ottaa tämä erittäin vakavasti.
Oikeuslaitos on nykytilassaan rappiolla.
Kun vastuuhenkilöitä ei löydy..tuomitaan syyttömiä entistä enemmän.
Voiko olemassa oleva asiantila olla enään yhtään pahempi…kokemukseni mukaan “vastuupalloa” heitetään edestakaisin eduskunnan ja oikeuslaitoksen välillä…
“Pallo” on niin kuuma, ettei kiinniottaminen kiinnosta kumpaakaan osapuolta.

Ilmeisesti pitää perustaa uusia puolueita ja saada uusia henkilöitä ajamaan näitä perus-asioita kuntoon, kun asiat eivät nykyedustajia kiinnosta.
Tulevaisuuspuolue ajaisi uudet lait sisälle eduskuntaan ja puolustaisi uusia keksintö-ja kehitysyhtiöitä.
Myös ajattelu asioihin olisi tulevaisuusvastuullinen ja pitkäjänteinen…uusi puolue edustaisi uutta talouspolitiikkamallia, joka perustuisi uusiin keksintöihin ja niiden taloudelliseen hyödyntämiseen.
“Enemmän järjen käyttöä ja ihmisarvoista elämää"-olisi hyvä vaaliteema.
Esim. lasten kotihoito olisi taloudellisesti mahdollista, koska uusien keksintöjen hyödyntämisessä “yhden palkka riittäisi"…myöskin “terveenä 45-vuotiaana omalle eläkkeelle olisi mahdollista".
Suora yksityinen alkurahoitus “tavalliselle kansalle”
tulisi lainvoimalla mahdolliseksi Finanssivalvonnan vanhakantaisista tulkinnoista huolimatta.
Suora sijoitusmahdollisuus keksintöyhtiöihin tuottaisi
osinko-ja muita tuottoja osakkeille miljardeja euroja
kansainvälisiltä markkinoilta…tämä taas mahdollistaisi lisää kehitys-ja tutkimus rahaa yksityisiltä kansalaisilta.
Tekes ja Sitra lakkautettaisiin hyödyttöminä ja liian vastuuttomina laitoksina….josta taas tulisi säästöjä valtiolle.

Nykyisen eduskunnan pitää ottaa heti käsittelyyn uudet tulevaisuuslait.
Työjärjestyksenä ensinmäisenä pitää olla uudet perus-ja ihmisoikeuslait…tämä on ainoa oikea tie saada tulevaisuuden parempi toimintaympäristö kuntoon.

Luova Hyvinvointiyhteiskunta tulee jokatapauksessa, mutta ymmärtääkö tätä kukaan nykyisistä puolueista?

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Ilkka Laakso