On hämmästyttävää että Suomessa syyttäjä yhdessä poliisin kanssa luo rikoksia joita ei todellisuudessa ole olemassa, sitten he myyvät asiansa käräjäoikeuden tuomarille joka antaa tuomion asiasta selostaen sen, vaikka se ei sovi näyttönä lakipuitteisiin.

December 2nd, 2009

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Tuija Brax; Perus-ja ihmisoikeuksien vastainen hallinnon toiminta on saatava oikeudenmukaiseksi. Edesvastuuttomuus, oikeuden piittaamattomuus on lopetettava, poliisien,syyttäjien ja tuomareiden osalta lailla.

November 29th, 2009


Vastuuttomuus, ammattitaidottomuus ja elitismi oikeusturvan esteenä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut kymmeniä tuomioita Suomelle liian pitkistä oikeudenkäynneistä. Oikeusministeriössä yritetään keksiä keinoja oikeudenkäyntien lyhentämiseksi. Yleisesti on hämmästelty ehdotusta, jossa tuomio voisi alentua rahalla tai rikoksen tunnustamisella, joilla tuomioistuinten ruuhkat joidenkin mielestä helpottuisivat. Yle1:n A-Talk -ohjelmassa (26.11.2009) käsiteltiin näitä ongelmia ja kysyttiin, palauttavatko tällaiset toimet Suomen takaisin oikeusvaltioiden joukkoon?

EOK:n mielestä on positiivista ja huomionarvoista, että viranomaisissa ja valtaapitävissä on tahoja, jotka myöntävät julkisesti kansalaisten oikeusturvaongelmien olemassaolon. Tärkeä askel ongelmien poistamiselle, ennaltaehkäisylle ja kansalaisten oikeusturvan parantamiselle on, että ongelmat tunnistetaan ja tunnustetaan. Mainitussa A-Talk -ohjelmassa raapaistiin kuitenkin vain kevyesti pintaa tai nähtiin pieni palanen jäävuoren huipusta.

EOK haluaa tuoda tähän keskusteluun mukaan viranomaisten piittaamattomuuden perus- ja ihmisoikeuksia kohtaan. Kaikki poliisit, syyttäjät ja tuomarit eivät edes tunnista niitä. Lakia soveltavilta virkamiehiltä puuttuu lähes kokonaan sellainen päättelyä ja päätöksentekoa koskeva koulutus, jolla päätöksenteon yleisiä virhetaipumuksia voidaan vähentää. Tosiasiassa suomalaista viranomaispäätöksentekoa leimaa ammattitaidottomuus.

Yksi väärä päätös voi tuhota ihmisen elämän ja usein myös hänen lähipiiriään. Kuitenkin yhä useammin päätöksiä tekevät ovat etääntyneet siitä todellisuudesta ja niistä seurauksista, joita virheellinen päätöksenteko aiheuttaa.

Suomalaisen oikeuskäytännön mukaan lain rikkomisella on yleensä joitakin seurauksia. Myös Euroopan ihmisoikeussopimus on lakina voimassa. Yli 100 tuomiota Suomelle Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta ei ole johtanut yhdenkään näistä vastaavien virkamiesten osalta syytteeseen tai mihinkään muuhunkaan tuntuvaan toimenpiteeseen. Sen sijaan pk-yritysten vastuuhenkilöiltä nämä samat ihmisoikeusloukkaajavirkamiehet saattavat tuhota elämän edellytykset yrityksen pienenkin virheen vuoksi.

Muutkaan viranomaisten virheet ja väärinkäytökset eivät johda niiden tekijöiden suhteen juuri koskaan mihinkään tuntuviin seurauksiin. Korkein oikeus on katsonut tuomarin omaksi edukseen tekemät useat väärien tietojen merkinnät tuomioistuimen rekisteriin mitättömäksi sakkoasiaksi, vaikka oikeuskansleri oikeutetusti vaatii viran menetystä.

Kansalaisten yhdenvertaisuuden periaate ei toteudu lakia soveltavan virkamiehistön ja heidän vallankäyttönsä kohteiden suhteen. Oikeusministeri Tuija Braxin työryhmän ehdotuksen toisivat samanlaisen elitistisyyden ja epäyhdenvertaisuuden myös oikeuspalveluiden tarjontaan.

Uusien suunnitelmien mukaan kaikkia oikeudenkäynneissä toimivia lakimiehiä valvoisi jatkossa Suomen Asianajajaliitto, joka on puhtaasti palvelujen tarjoajien liitto ilman mitään edustusta oikeuspalveluiden käyttäjiltä ja kuluttajilta. Tilanne on sama, jos työnantajien yhdistys asetettaisiin valvomaan työntekijöiden oikeuksia tai kuluttajien oikeuksia valvoisi kauppiaiden liitto. Suomen Asianajajaliiton toiminta “valvojana” edustaa oikeuspalveluiden käyttäjiä ja kuluttajia halventavaa elitismiä.

Asianajaja tai lupalakimies, joka tarjoaa oikeuspalveluja kuluttajille muita paremmilla ehdoilla tai tuo asiakkaiden kohtaamia vääryyksiä esille lavastettaisiin ”hyvän asianajotavan rikkojaksi” tavalla tai toisella. Lukuisat Suomen Asianajajaliiton jäsenet ovat tuoneet tämän yksityisesti EOK:n edustajille esille jo nyt Suomen Asianajajaliiton ”valvonnan” toimintatavoista, mutta koko uran tuhoavan koston pelossa he vaikenevat julkisuudessa tästä, ja toivovat EOK:n pitävän tätä asiaa esillä.

Yhä useammat ihmiset ovat EOK:lle ilmaisseet vihaansa sitä tilannetta kohtaan, joka vallitsee viranomaisten toiminnassa ja oikeuspalveluiden tarjonnassa. EOK:n piirissä korostetaan voimakkaasti rauhallisia ja varsinkin väkivallattomia keinoja epäkohtien korjaamiseksi.

Jos vastuuttomuus, ammattitaidottomuus ja elitismi saavat jatkua, syventyä ja laajentua, EOK ei kykene välttämättä enää estämään oikeusmurhan uhrien arvaamattomia reaktioita sorrosta vastaavia henkilöitä kohtaan.

Oikeusturvaterveisin

Jarmo Juntunen
toiminnanjohtaja
ja

EOK jäsen no.11471 Emerituskeksijä

Lainattua: Poliittinen vastuu tässä maassa on lähes teoreettinen käsite. Seuraavassa kurjuuden maksimointi

November 28th, 2009

Säästöpankkien ruumiinpesijä Arsenal ajettiin alas vuosituhannen vaihteessa myymällä yhtiön koko saatavakanta kahdelle ulkomaalaiselle perintäyhtiölle, Aktiv Hansa ja C&A Finland Oy:lle. Yhtiöt maksoivat näistä säästöpankkien saatavista 5 % niiden pääomasta.

Ennen kaupan tekemistä, asiaa käsiteltiin silloisen hallituksen, Lipponen II, talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, koska esille oli nostettu ehdotus, että velalliset voisivat halutessaan ostaa itsensä vapaaksi näistä vastuista samalla rahalla, millä saatavat myytäisiin perintäyhtiöille.

Valtion kannalta taloudellinen tilanne olisi ollut sama, tuleeko kauppahinta saatavista velallisilta tai joltakin ulkopuoliselta, joka näki busineksen näissä saatavissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti, että velallisille ei anneta mahdollisuutta vapautua vastuistaan. Kurjuus jatkukoon mökeissä, jotka aikanaan uskoivat, että valtio ei devalvoi. Talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan kuuluvat pääministeri ja kaikki keskeiset ministerit.

Nykyiset ja entiset keskeiset poliittiset päätöksentekijät, joista suuri osa oli rakentamassa sitä taloudellista tuhoa, joka syöksi tuhannet säästöpankkiasiakkaat monttuun valuuttalainoineen, kieltäytyivät päästämästä näitä piruparkoja takaisin elämään kiinni. Näin tehtiin, vaikka taloudellisesti valtiolle asia oli aivan sama.

Pääministeri Lipponen, valtiovarainministeri Niinistö, ulkoministeri Halonen porskuttavat urallaan, jonka vakoon on kasvuvedeksi kaadettu aika paljon tuskaa tästä täydellisen järjettömästä ratkaisusta.

__________________________________________________________________

Armo käsite velallisia kohtaan on tässä kristillisessä yhteisössä tuntematon käsite, jonka soisi olla olemassa.

Miksi puhumme kristittynä armosta ja anteeksi annosta, kun emme toteuta sitä kansakunnan johdossa. Suu puhuu muuta kuin teot.

Politikkojen tulisi tunnustaa että olemme pahempia kuin ateistiset kommunisti valtiot.

Kirkossa käydään ja hymistellään mutta että annettaisiin anteeksi velalliselle ei sitten millään.

Menee vielä sukupolvi ennen kuin Suomea voidaan nimittää oikeusvaltioksi, vai onko asia aina horisontissa.

Lopputekstin muokkasi;Emerituskeksijä

Tuhoisa yhdistelmä luoville yrityksille on; Lehdistö / Taloustoimittajat : Erityisesti Helsingin sanomat ja taloustoimittaja Tuomo Pietiläisen tolkuton kirjoittelu ja syyllistäminen ennakkoon, vaikka todellista talousrikosta ei ole todettu tapahtuneen.

November 26th, 2009

Veikko Vennamo sanoi aikanaan, että kansa pystyy tekemään oikeat päätökset, kun sille annetaan tarvittava määrä informaatiota ja uusia näkökantoja olemassa olevaan asiantilaan.
Ilmeisesti sama asia koskee myös kansanedustajia.

Eduskunnassa ei ole tehty oikeanlaisesti työtä paremman tulevaisuuden eteen.
Palautteen antaminen on nyt erittäin tärkeää, koska perus-ja ihmisoikeuksien suojalait tulevat eduskunnan käsittelyyn jo lähiaikoina.

Poliisiviranomaisten ja oikeuslaitoksen toiminta on ollut vastuutonta puutteellisen ohjeistuksen takia.

Myös Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläisen
perus-ja ihmisoikeuksia loukkaavista useista julkaisuista tullaan hakemaan korvauksia.
Eduskunnan pitää ottaa kantaa myös lehdistön rikkomuksiin ja sanktioida ne. Luulisi Helsingin Sanomien saavan rehellisempiä ja vastuullisempia toimittajia palkkalistoilleen.
Ennakolta tuomitseminen julkisesti ei täytä hyvän
viestinnän kriteerejä….ilmeisesti Tuomo Pietiläinen lopettaa yksipuolisen kirjoittelunsa vasta, kun hänen “kukkaronsa menee tyhjäksi oikeussaleissa".
Virheistä ja lainrikkomuksista pitää maksaa–muuten kaikilla muillakin toimittajilla “alkaa kehon nesteet virrata väärään suuntaan".
On erittäin ikävää huomata, että kotikasvatus ei tuo enää oikeanlaista peruskunnioitusta toista ihmistä kohtaan.
Toimittajan työ pitäisi olla jotain muuta, kuin syntipukin hakemista huonoon oloonsa.
Pietiläisen tekstit ja julkaisut onkin tehty vihan-käsialalla….erittäin säälittävää toimintaa.
Perusarvonsa menettänyt kansalainen on yhteistyökelvoton ja tuomittu toimimaan yksin.
Tämäntyyppiset henkilöt eivät löydä syyllistä peiliin katsomalla–päinvastoin sieltä katsoo joka aamu “itse täydellisyys".
Taloustoimittajan luulisi olevan kiinnostunut uusista yhtiöistä aivan eri asenteella. Ilmeisesti toimittaja luulee nykyisten olemassaolevien yhtiöiden ikuiseen elinkaareen.
Totuus on, että tulevaisuuden kilpailukykyiset vientialat syntyvät nimenomaan uusista keksinnöistä, ja vanhat metsäteollisuuden loputkin tehtaat lopettavat toimintansa Suomessa.

Tuomo Pietiläisen asenne ja työtapa on uutta ennakolta tuomitsevaa ja tuhoavaa.
Tämä on erittäin vahingollista kaikille uusille kehitys-ja keksintöyhtiöille tulevaisuudessa.
Myös yksityinen alkurahoitustapa tuomittiin Pietiläisen Europositron oy:n julkaisuissa.

Vääränlainen ja laiton toimittajatyöskentely tulee kansakunnalle kalliiksi…ilmeisesti Pietiläisen toiminnan seurauksena on jäänyt paljon uutta syntymättä ja kehittäminen on monissa keksinnöissä parhaillaan “jäissä".
Lisäksi riskirahoitus suuntautuu jatkossakin ulkomaille. Samalla menee osakeomistus ja kaupallistamisen hyödyt pois Suomesta.
Tuomo Pietiläistä voikin sanoa “Suomen kalleimmaksi tulevaksi toimittajaksi".

Jäämme odottamaan uusia eduskunnan suojalakeja ja ammattitaitoisempia taloustoimittajia..nykyisen raatelukulttuurin tilalle!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Ilkka Laakso ja
keksijä Rainer Partanen

Eduskunnasta puuttuu käsittämisen taito: Käsittäminen on asioiden sanamuotoon laittamista.

November 24th, 2009

Kaikenlainen kommunikointi nykyisistä epäkohdista on tärkeää yhteiskunnan oikeanlaisen ja rauhanomaisen tulevaisuuden-kehityksen kannalta.
Viestinnän muodoista asioiden sanomamuotoon laittaminen eli kirjoittaminen on parhaimpia.
Ajatusten, merkitysten ja ideoiden kokoaminen ajatuskokonaisuuskirjoituksiksi mahdollistaa asioiden käsittelyn kaikilla lukutaitoisilla.

Eduskunnan ja Oikeuslaitoksen vastuuttomuus perus-ja ihmisoikeusasioissa johtuu ilmeisesti jonkinlaisesta uuslukutaidottomuudesta ja varsinkin käsittämisen taidon unohtamisesta.

Vastuullisesti tehty sanoma sisältää henkilökohtaisen ajatusnäkökannan asioihin ja mitä merkitystä sillä on nykyisessä asiantilassa: eli pyritään vähentämään virheitä paremmalla suunnittelulla ja kehittämään yhteisesti asioita. Jokaisen menneisyys-ja kokemusperäinen tietämys tulee kaikkien arvioitavaksi,käsiteltäväksi ja paranneltavaksi. Tämäntapaisesti toimimalla on mahdollista saavuttaa erikoisosaamisen taso..mutta lisäksi tarvitaan myös oikeaa asennetta: ennakkoluulottomuutta,rohkeutta ja ennenkaikkea ahkeruutta ja periksiantamuutta.

Tämäntapaisia henkilöitä tarvitaan eduskunnassa. Mutta koska kysymyksessä on lainsäädäntölaitos…ei tämä taso riitä:

Eduskunnan keskusteluissa ja nykytavalla ajaa keskeneräisesti lakeja käytäntöön on havaittavissa vuosi vuodelta enemmän virheellistä ja vanhakantaista
informaatiota.
Kansalaiset alkavat kyllästyä, kun kaikki poliitiikka perustuu olettamuksiin,väittämiin ja näistä johtuviin huonoihin kompromisseihin…erityisen vahingollisia ovat vastuukyvyttömät henkilöt valmistelevisissa komiteoissa.
Lyhytnäköinen valtakunnan-poliitiikka tulee kansalle kalliiksi tämäntapaisella toiminnalla.

Eduskunnan kaikessa viestinnässä puuttuukin sanoman idea-taso.
Erikoisosaamisen lisäksi pitää sanomassa olla myös
ongelmanratkaisumalli.
Yleensä tämä taso tarkoittaa asioiden edelleen kehittämistä tulevaisuutta varten.
Järkeä voi käyttää myös etukäteen ja ratkaista ongelmia.
Pitkäjänteistä tulevaisuus-ja talouspoliitiikkaa ei nykyeduskunnassa ole ollenkaan.

1.Eduskunnan varautuminen parempaan tulevaisuuteen pitää aloittaa perus-ja ihmisoikeuslakien remontilla.
Eduskunnan pitää ottaa sille kuuluva vastuu kansalaisten perusasioista: luovasta vapaudesta ja ihmisarvoisesta elämän mahdollisuudesta.

2.Sopiva toimintaympäristö uudelle ja uutta synnyttävälle pitää myös saada eduskunnan lainsäädännön kautta tulevaisuusmyönteisemmäksi.
(Yksityisten kehitys-ja keksintöyhtiöiden suojalait)

3.Väärästä lainsäädännöstä johtuen eduskunnan pitää säätää lait vahingonkorvauksista, jotka ovat syntyneet
perusoikeuksien tai ihmisoikeuksien rikkomuksista.
Korvausta pitää maksaa myös liian pitkiksi venyneistä oikeuslaitoksen käsittelyajoista.
Korvaus-summat pitää maksaa taannehtivasti myös jo tapahtuneista rikkomuksista ja vääristä tuomioista.

Kun kansalaiset huomaavat kuinka kalliiksi nykyinen
rappiotila tulee…tulevat kaikki vaatimaan parempaa lainsäädäntöä. Monesti asia korjaantuu vasta sitten, kun väärin tekeminen alkaa käydä “oman kukkaron päälle". Kun väärin tekemiselle saadaan “hintalappu” ja kansa ymmärtää olevansa tässäkin asiassa loppukädessä maksumiehenä…silloin muutos tulee viimeistään.
Uskoisin oikeuslaitoksen syyttäjien ja tuomareiden työskentelyn muuttuvan kansalaisten syyttömyyttä tukevaan suuntaan.
Väärät tuomiot vähentyisivät olennaisesti samoin ilmeisesti ihmis-ja perusoikeuksien rikkomukset.
Käsittelyajat saataisiin myös inhimillisemmälle tasolle.

Yhteiskunnan perustukset pitää tarkistaa ja korjata.
Jos perustukset ovat vanhentuneet tai eivät kestä enää pitkään-pitää rakentaa uusi malli ja täyttää se paremmalla “vastuu-betonilla". Kansanedustajien on vastattava jokaisella edustuskaudellaan erikseen perustuksen kunnosta ja mahdollisista tarkistuksista.

Kansanedustajien tärkein tehtävä on kansalaisten toimintaa tukeva lainsäädäntö ja tämä työ on aloitettava heti.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Ilkka Laakso